WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Функції і роль менеджменту персоналу в управлінні пдприємством (на прикладі швейної фабрики) - Курсова робота

Функції і роль менеджменту персоналу в управлінні пдприємством (на прикладі швейної фабрики) - Курсова робота


Курсова робота з менеджменту
Функції і роль менеджменту персоналу в управлінні
Підприємством (на прикладі швейної фабрики)
ЗМІСТ
Вступ…………………………………………………………………..3
1. Функції і роль менеджменту персоналу в управлінні
підприємством…………………………………………………………..5
2. Економіко - організаційна характеристика діяльності
Коломийської швейної фабрики……………………………………….19
3. Аналіз ефективності впливу менеджменту персоналу в
управлінні колективом Коломийської швейної фабрики…………...23
4. Шляхи та напрями покращення роботи кадрових служб колективу швейної фабрики……………………………………………………….28
Висновок……………………………………………………………..32
Література……………………………………………………………34
ВСТУП
Управління персоналом є одним з найефективніших методів управління підприємством. Тому менеджмент приділяє персоналу особливу увагу. В своїй курсовій роботі я також намагалася показати важливість цієї специфічної функції менеджменту для підвищення ефективності виробництва.
Керівник повинен розуміти глибокий зміст управління персоналом, як процесу, що спонукає людину до праці, до активних дій.
Метою проведеного мною дослідження є вивчення персоналу на підприємстві та його ефективність в управлінні ним.
Завданням курсової роботи є висвітлення теоретичного змісту поняття "менеджмент персоналу". З практичної точки зору в курсовій наведено основні напрямки спонукання персоналу до ефективної праці, системи стимулюючих факторів до ефективної діяльності.
В курсовій неодноразово підкреслено, що суб'єктом персоналу на підприємстві є люди, які втілюють у життя цілі соціально-економічні системи, виконують прийняті рішення і від них залежить ефективність виробничо-господарських та управлінських процесів. Менеджерів завжди цікавили різні дії щодо управління персоналом.
У різноманітних наукових і навчальних виданнях поняття "управління персоналом", "менеджмент персоналу", "персональний менеджмент", "кадровий менеджмент" використовуються як синоніми. Насправді кожне з них має певне змістове навантаження й означає особливості дій та операцій, здійснюваних лінійними і функціональними менеджерами, спеціалізованими кадровими службами на різних щаблях управління залежно від специфіки виробничо-господарської діяльності, побудови виробничих та управлінських структур окремих організацій.
Управління персоналом - скоординована система заходів щодо формування та ефективного використання сукупного трудового потенціалу працівників у складних організаційних утвореннях ієрархічного типу.
У межах системи управління персоналом функціонує менеджмент персоналу, здійснюваний лінійними керівниками за участю підпорядкованих їм структурних підрозділів соціального спрямування (відділи кадрів, роботи з персоналом, підготовки і перепідготовки кадрів, праці і заробітної плати тощо) на рівні безпосереднього поєднання робочої сили і засобів виробництва.
Менеджмент (англ. management - управління) персоналу - система ефективного використання трудових ресурсів організації безпосередньо на робочих місцях працівників.
Для обґрунтування основного змісту курсової роботи я використала літературу таких авторів : Гірняк О.М., Лазановський П.П., Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А.; Хміль Ф.І.; Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М.; Ковальов В.Л.; Кузьмін О.Є. та практичні дані.
1. Функції і роль менеджменту персоналу в управлінні підприємством.
Науку управління персоналом було започатковано наприкінці XIX - на початку XX ст., що було обумовлено орієнтацією суспільного виробництва не лише на матеріальні його складові, а й на людину, на удосконалення її інтелекту, творчих здібностей, культури мислення, створення матеріальних і духовних передумов для всебічного цілісного її розвитку. У процесі свого становлення наука управління персоналом не просто слідувала за розвитком техніки і технології, а й випередила його, ставши провідним чинником прогресу ма-теріального виробництва.
Ця наука е невід'ємною частиною загальної науки управління сучасними виробничо-господарськими організаціями - менеджменту, і з цих позицій належить до соціальних наук. Водночас вона ідентифікується як окрема складова науки менеджменту з власними об'єктом, предметом, проблемами та методами їх наукового дослідження.
Об'єкт (лат. objectus - предмет) вивчення науки управління персоналом - соціальна підсистема будь-якої організації, яка функціонує у сфері виробництва товарів і (або) послуг.
Такий багатогранний об'єкт може вивчатися багатьма науками - соціологією, індивідуальною і соціальною психологією, ергономікою, фізіологією, правом, економікою праці тощо. Від цих наук наука управління персоналом відрізняється власним предметом дослідження.
Предметом вивчення науки управління персоналом - процес укомплектування організацій працівниками, їх розвитку, оцінювання і стимулювання, формування високоефективних колективів, стратегічного та оперативного управління окремими працівниками та їх групами.
Під час дослідження процесів управління персоналом використовують загальнонаукові і специфічні методи: системний підхід, спостереження, синтез, індукцію і дедукцію, моделювання, експериментування, анкетування, ін-терв'ювання, вивчення документів, статистичні вибірки, соціометричні дослідження тощо.
Наука управління персоналом як самостійна сфера дослідницької діяльності спрямована на продукування нових знань про: людину як суб'єкт трудової діяльності з її психологічними, фізіологічними і діловими якостями; стратегічне та оперативне планування чисельності і структури персоналу; методи добору і розстановки кадрів з метою найефективнішого використання трудового потенціалу організації; методи управління працівниками та їх групами у процесі виробничої діяльності; професійну орієнтацію й адаптацію працівників; налагодження соціального партнерства в організаціях; оціню-вання й атестування персоналу; управління розвитком персоналу; управління плинністю кадрів; мотивування і стимулювання працівників; організацію роботи служб персоналу.
Необхідність наукових підходів до управління персоналом зумовлена суттєвими змінами у трудовій орієнтації найманих працівників, які дедалі частіше розраховують не просто на певні посади, а й на кар'єрне зростання. Не менш важлива для них гарантія постійної зайнятості в обраній організації. Все це свідчить про необхідність вироблення в організації цілеспрямованої кадрової політики, науково обґрунтованої системи добору і розстановки кадрів, використання їх потенціалу для взаємної користі організації та працівників.
Як свідчать дослідження, важливим чинником реалізації економічних стратегій організацій є якість персоналу. Адже нерідко людський чинник є продуктивнішим за фінансовий і матеріальний. Цим обумовлені піклування про постійне підвищення кваліфікації працівників (для 90% організацій внесок персоналу в їхні здобутки найвагоміший); усвідомлення значення людського чинника у забезпеченні конкурентоспроможностіорганізацій (від персоналу значною мірою залежать підвищення якості продукції, гнучкість і оптимальність виробничого циклу, терміни поставок).
Проблеми наукового управління персоналом актуальні для всіх

 
 

Цікаве

Загрузка...