WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Аналіз та планування основніх фондів підприємства. - Курсова робота

Аналіз та планування основніх фондів підприємства. - Курсова робота

сили.
Проводячи курс на розвиток спеціалізації діючих підприємств, варто мати на увазі, що це спрощує їхню виробничу структуру, вивільняє робочу силу з допоміжних і обслуговуючих підрозділів, комплектує тим самим другі зміни основних цехів і підвищує коефіцієнт змінності.
Найважливішою умовою підвищення змінності є механізація й автоматизація виробничих процесів, і в першу чергу в допоміжних виробництвах, тому що це дозволяє перевести людей з важких немеханізованих робіт на кваліфіковані роботи в другій зміні.
Важливий резерв підвищення ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей діючих підприємств знаходиться у скороченні часу внутрізмінних простоїв устаткування, що на ряді промислових підприємств досягають 15-20% усього робочого часу.
Поліпшення використання основних фондів і потужностей залежить значною мірою від кваліфікації кадрів, особливо від майстерності робочих, що обслуговують машини, механізми, агрегати й інші види виробничого устаткування.
Творче і сумлінне відношення працівників до праці є важливою умовою поліпшення використання основних фондів і виробничих потужностей.
Відомо, що від досконалості системи морального і матеріального стимулювання в значній мірі залежить рівень використання виробничих потужностей і основних фондів.
Любий комплекс заходів щодо поліпшення використання виробничих потужностей і основних фондів, повинний передбачати забезпечення росту обсягів виробництва продукції насамперед за рахунок більш повного й ефективного використання внутрішньогосподарських резервів і шляхом більш повного використання машин і устаткування, підвищення коефіцієнта змінності, ліквідації простоїв, скорочення термінів освоєння потужностей, що вводяться знову в дію, подальшої інтенсифікації виробничих процесів.
Величезне значення в поліпшенні використання основних фондів і виробничих потужностей має матеріальне стимулювання робітників.
ВИСНОВОК
Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їхньої фінансової діяльності.
Дослідивши питання аналізу та планування основних фондів підприємства можна зробити слідуючи висновки :
" повнота і вірогідність розрахунку й аналізу показників використання основних засобів залежить від ступеня досконалості бухгалтерського обліку;
" основні засоби і довгострокові інвестиції в основні засоби роблять багатоплановий і різнобічний вплив на фінансові результати діяльності підприємства;
" Оскільки основні засоби обслуговують не тільки виробничу сферу діяльності підприємства, але і соціально-побутову, ефективність їхнього використання визначається не тільки економічними, але і соціальними, екологічними й другими факторами;
" більш інтенсивне використання виробничих потужностей і основних фондів досягається насамперед за рахунок технічного удосконалювання останніх;
" від досконалості системи морального і матеріального стимулювання в значній мірі залежить рівень використання виробничих потужностей і основних фондів.
Використана література
1. Фінанси підприємств. Підручник / за ред. А.М.Подерьогіна. - К.: КНЕУ, 2001.
2. Финансовый менеджмент / Авт.кол.под рук. Е.С.Стояновой. - М.:Перспектива, 1996
3. Финансы / Под ред. А.М.Ковалёвой. - М.:Финансы и статистика, 1996
4. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы. - М., 1998
5. Лисенко М.А. Финансы предприятий. - Минск, 1995
Статутний капітал
Інший капітал
Основні засоби
Нерозподілений прибуток
Середня чисельність працівників
в тому числі:
- управлінський персонал
- обслуговуючий персонал
- робочі основного виробництва
Товарообіг 2284
33044
25333
815
429
20
50
359
13376
ДОДАТКИ
Основні дані, що характеризують діяльність підприємства
Таблиця 1.1
Аналіз структури та динаміки балансу АТ "Українські тканини" за 2000р.
Таблиця 1.2
Показник На початок року (тис. грн.) На кінець року (тис .грн. ) Структурний аналіз на початок року (%) Структурний аналіз на кінець року (%)
Зміни (%) Відхилення
абсолютні (тис. грн.) відносні (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
АКТИВ
Грошові кошти 113 372 0,55 0,28 -0,27 259 229,2
Оборотні активи ВСЬОГО 11682 13825 57 10,5 -46,49 2143 18,34
в т.ч.: - Дебіторська заборгованість 2943 3532 14,36 2,68 -11,68 589 20,01
- Запаси ТМЦ 8739 10289 42,64 7,82 -34,82 1550 17,74
- Інші оборотні активи 0 0 0 0 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 16 12 0,08 0,01 -0,07 -4 -25
Незавершене будівництво 227 2354 1,11 1,79 0,68 2127 937
Основні засоби 8274 114852 40,37 87,27 49,9 106578 1288,11
Немат.активи, та інші необоротні активи 183 194 0,89 0,5 -0,75 11 6,01
БАЛАНС 20495 131605 100 100 0 111110 542,13
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів. робіт, послуг)
28130
41506
-
-
-
13376
47,55
ПАСИВ
Кредиторська заборгованість 2649 3243 12,93 2,46 -10,46 594 22,42
Короткості. кредити банків 361 408 1,76 0,31 -1,45 47 13,02
Інші короткострокострокові зобов'язання 0 0 0 0 0 0 0
Довгострокові зобов'язання 0 0 0 0 0 0 0
Статутний капітал 2284 2284 11,14 1,74 -9,41 0 0
Резервний капітал 401 461 1,96 0.35 -1,61 60 14,96
Нерозподілений прибуток 892 815 4,35 0,62 -3,73 -77 -8,63
Інші постійні зобов'язання 31533 32583 67,86 94,52 26.66 1050 3,33
БАЛАНС 20495 131605 100 100 0 111110 542,13
Аналіз наявності та руху основних засобів АТ "Українські тканини" за 2000р.
Таблиця 2.1
Показники Залишок на початок року Поступило (введено) Вибуло Залишок на кінець року Зміни
абсолютні відносні (%)
1.Основні засоби
1.1 Будівлі 3467 19765 15 23217 19750 570
1.2 Споруди 158 1214 57 1315 1157 732
1.3 Передаточні пристрої 16 1704 - 1720 1704 10650
1.4 Машини й устаткування 4401 76769 424 80746 76345 1735
1.5 Транспортні засоби 100 4783 28 4855 4755 4755
1.6 Інструмент та інший інвентар 20 85 2 103 83 415
1.7 Інші види основних засобів 112 2784 - 2896 2784 2486
РАЗОМ 8274 107310 526 114852 106578 1288
в тому числі:
- виробничі 5742 104310 511 109541 103799 1808
- невиробничі 2532 2794 15 5311 2779 110
2. Незавершене будівництво 227 2122 - 2354 2127 937
Показники На початок року На кінець року Зміни за рік
у % до початку року у % до "Разом"
Всього (тис. грн.) у % до гр. "Разом" Всього (тис. грн. ) у % до гр. "Разом"
1.Основні засоби
1.1 Будівлі 3467 41,9 23217 20,2 570 -21,7
1.2 Споруди 158 1,9 1315 1,1 732 -0,8
1.3 Передаточні пристрої 16 0,2 1720 1,5 10650 1,3
1.4 Машини й устаткування 4401 53,2 80746 70,3 1735 17,1
1.5 Транспортні засоби 100 1,2 44855 4,2 4755 3,0
1.6 Інструмент та інший інвентар 20 0,2 103 0,09 415 -0,11
1.7 Інші види основних засобів 112 1,3 2896 2,52 2486 1,2
РАЗОМ 8274 100 114852 100 1288 -
в тому числі:
- виробничі 5742 69,4 109541 95,4 - -
- невиробничі 4633 80,7 88600 80,9 - -
2. Незавершене будівництво 2532 30,6 5311 4,6 - -
Аналіз змін в структурі основних засобів АТ "Українські тканини" за 2000р.
Таблиця 2.2

 
 

Цікаве

Загрузка...