WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Методи прийняття управлінських рішень - Реферат

Методи прийняття управлінських рішень - Реферат

ефективності СУР, а також порівняльні оцінки різних варіантів рішення обраної альтернативи.
Розрахункові методи оцінки служать для одержання числових значень показників результативності прийнятих рішень чи функціонування СУР. Наприклад, найбільш розповсюдженим методом одержання показників, що характеризують взаємозв'язок між розташовуваним і необхідним часом вирішення різних завдань ЛПР, є метод побудови і розрахунку сіткових графіків робіт ([18] т.2, п. 4.3).
Порівняльні методи оцінки базуються, в основному, на експертних методах. А ефективність роботи ЛПР і персоналу керування в СУР може бути розрахована по різних методиках, апробованих на практиці.
Аналіз наукових концепцій з оцінкою ефективності прийняття рішень дозволяє виділити наступні підходи:
1. Персонал керування і ЛПР є сукупним суспільним працівником, безпосередньо взаємодіючим на виробництво, тому кінцеві результати його діяльності повинні служити критеріальним показником ефективності. Як такі показники приймаються числові значення кінцевих результатів діяльності: прибуток, витрати, обсяг товарної продукції, обсяг реалізованої продукції, строк окупності.
2. Критеріальні показники повинні відбивати результативність, якість і складність "живої" праці. Такими показниками оцінки персоналу є: продуктивність праці, питома вага заробітної плати, втрати робочого часу, якість праці робітників, фондозабеспеченість праці, трудомісткість і т.п.
3. Ефективність праці персоналу в значній мірі визначається його організацією, мотивацією, соціально-психологічним кліматом у колективі. Критеріальними показниками ефективності праці служать плинність персоналу, рівень його кваліфікації, дисципліна і т.п.
Дослідження й аналіз теорії і практики прийняття управлінських рішень показує, що в рамках того чи іншого механізму менеджменту можна застосовувати відповідні методи і засоби, однак ЛПР, як правило, змушений дотримуватись писаних і неписаних законів організації і керування, що відповідають визначеним цілям. Це означає, що менеджери, володіючи сучасними методами керування й ухвалення рішення, далеко не завжди можуть застосовувати їх на практиці.
3.2. Характеристика оцінок ефективності вибору рішень
Для вибору управлінських рішень необхідно скористатися надійними інструментами їхньої оцінки [26].
Якщо порівнювати процеси, у яких використовуються однакові ресурси, то краще той з них, де вищий результат. Те ж саме може означати одержання рівного результату при менших витратах ресурсів.
Набагато складніші ситуації, коли досягаються різні ефекти при використанні різних ресурсів. У таких випадках часто використовують критерій ефективності, що часто виглядає як деякий відносний, питомий ефект, тобто результат, що приходиться на одиницю використовуваних ресурсів. Індикаторами такої оцінки служать багато показників ефективності: продуктивність праці, фондовіддача, матеріалоємність, собівартість, рентабельність та ін.
Наприклад, яка робота краще: коли продуктивність праці росте, а фондовіддача падає, чи навпаки? У яких пропорціях припустима зміна цих показників? Чи можна вважати процес ефек-тивним, коли загальний результат зменшується, а питома витрата ресурсів поліпшується?
І таких питань може бути безліч: коли переходити на випуск нової продукції, розширювати чи модернізувати виробництво, будувати нові підприємства, освоювати нові ринки.
Особливу складність викликають завдання вибору найвигіднішого варіанта з безлічі альтернатив. Процес вирішення цих завдань спирається на використання різних критеріїв і показників ефективності, що зручно розбити на двох групах;
o приватні показники ефективності (продуктивність праці, фондовіддача й ін.);
o узагальнені (сумарні витрати, строки окупності капітальних вкладень і т.д.).
Що ж розуміється під ефективністю господарських заходів, що вона характеризує?
У загальному випадку ефективність характеризує те, наскільки добре розглянутий захід щодо порівняння з іншими.
Тому оцінювати ефективність треба шляхом всебічного зіставлення отриманих результатів.
Однак тут виникає ряд непростих питань: як визначати результати, як визначати витрати, як, нарешті, їх зіставити між собою при порівнянні заходів?
Наприклад: є два варіанти проведення деяких заходів, результати яких оцінюються як Р1 = 100 і Р2 =195, а витрати відповідно: З1 = 50 і 32 = 130.
Якщо порівнювати варіанти по відношенню результатів до витрат, то краще перший варіант (Р1:31 = 2,0 і Р2:32 = 1.5)- Якщо ж за основу взяти найбільший ефект як різницю між результатами і витратами, то рішення прийдеться прийняти протилежне (Р1 - 31 = 50 і Р2 - 32 = 65).
Тому необхідно знайти такі принципи порівняння, що дозволять визначити дійсно найкращі рішення.
Неоднозначність відповідей у розглянутих прикладах збільшується при комплексному підході до проблем ефективності прийнятих рішень.
Застосування комплексного системного підходу до розрахунку ефективності виражається в тім, що поряд з розрахунком прямого чи порівняльного економічного ефекту від майбутньої реалізації проекту необхідно враховувати також побічні (складні з розрахунку) ефекти, що утворяться за рахунок підвищення (зміни) показників екологічності і ергономічності нового об'єкта (результату). До таких показників можна віднести:
o зменшення шкідливого впливу на повітряний басейн, ґрунт, воду й інші елементи природного середовища;
o підвищення рівня автоматизації виробництва і керування;
o зниження показників радіоактивності, рівня шуму, вібрації і т.п.
Ці й подібні показники, зв'язані зі збереженням життя і здоров'я людини, а також спрямовані на охорону навколишнього природного середовища, повинні завжди знаходитися в полі зору ЛПР при розробці і прийнята управлінських рішень.
Іншим важливим аспектом, який необхідно враховувати при прийнятті технічних і організаційних рішень (особливо при нововведеннях), є різноманітне їхнє пророблення. Без аналізу міжнародного досвіду, безпосередніх конкурентів навряд чи варто братися за діло і витрачати даремно наявний капітал.
Таким чином, розглянуті питання наочно показують складність і багатогранність оцінок ефективності прийнятих рішень. Звідси випливає, що керівник, ставлячи завдання і, вирішуючи його разом з підлеглими, знаходиться в дуже складному становищі, що, як правило, збільшується невизначеністю і ризиком. У зв'язку з цим дуже актуальним стає виклад методів і прийомів теоретичного і прикладного характеру, що сприяють успішній розробці і прийняттю економічно обґрунтованих і досить аргументованих управлінських рішень.
3.3. Принципи вирішення завдань ефективності
До основних принципів вирішення завдань ефективності варто віднести такі категорії, як системність, комплексність, динамічність, сполучення народногосподарських і госпрозрахунко-вих інтересів, облік неповноти інформації [26].
Системність. Цей принципприпускає облік місця розглянутих заходів у багаторівневій системі планування і

 
 

Цікаве

Загрузка...