WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Комунікації в організаціях - Реферат

Комунікації в організаціях - Реферат

підрозділу й співпраці з іншими подібними робочими групами.
Неформальні комунікації
Як відомо, будь-яка організація складається з формальних і неформальних компо-нентів. Канал неформальних комунікацій можна назвати каналом розповсюдження чуток.
Сфера розповсюдження чуток - це місця великої скупченості працівників: їдальні, коридори, автомати з кавою тощо. Оскільки по каналах чуток інформація передається зна-чно швидше, ніж по каналах формального спілкування, керівники цілеспрямовано можуть використовувати чутки длязапланованого витоку й розповсюдження певної інформації.
Часто чуткам приписується репутація неточної інформації. Але за дослідженнями, від 80 до 99% чуток є правдивими, якщо інформація стосується самої компанії. Однак не варто звертати увагу на чутки про чиєсь особисте життя або емоційно забарвлену інфор-мацію.
Електронні засоби комунікацій
Суттєвий вплив на комунікації в організаціях мають електронні засоби комуніка-цій. Інформаційні технології можуть використовувати комп`ютери, комп`ютерні мережі, телефони та інше устаткування. Існує шість найпоширеніших видів інформаційних сис-тем:
" операційно-виконавча система - з її допомогою виконують рутинні та поточні операції;
" інформаційна система менеджменту - збирає дані, організовує й систематизує їх у формі, зручній для менеджерів, а тоді забезпечує цих менеджерів інформацією, необхідною для їх роботи;
" система підтримки рішень - автоматично знаходить, опрацьовує та підсумовує інформацію, необхідну для специфічних рішень;
" адміністративна інформаційна система - призначена для спеціальних потреб опрацювання інформації менеджерами вищого рівня;
" інтранет-мережі - комунікаційні мережі, які діють у межах однієї організації;
" експертні системи - створені за принципом визначення усіх можливостей "якщо-тоді", які стосуються конкретної ситуації.
Останні досягнення в галузі інформаційних технологій можуть сприяти покращен-ню обміну інформації в організаціях. Персональний комп`ютер уже зробив великий вплив на інформацію, яку керівники, допоміжний персонал і працівники розсилають і отриму-ють. Електронна пошта дає працівникам можливість направляти письмові повідомлення будь-якій особі в організації. Це має зменшити традиційно невичерпний потік телефонних розмов. Крім того електронна пошта - ефективний засіб зв`язку між людьми, що вони знаходяться в різних приміщеннях, різних містах і навіть різних штатах і країнах. Суттє-вою відмінністю на користь електронної пошти є можливість відправляти одне повідом-лення великій кількості одержувачів. Також на багатьох підприємствах дозволяють пра-цівникам користуватися Інтернет-пейджером ICQ як відносно дешевого й миттєвого засобу зв`язку. А в ході відеоконференцій люди, що знаходяться в різних місцях і навіть у різних країнах, обговорюють різноманітні проблеми й при цьому бачать одне одного в обличчя.
Комунікаційні бар`єри
Перешкоди, що виникають у сфері комунікацій, поділяють на перешкоди в комуні-каціях між особами та в організаційних комунікаціях.
До бар`єрів на шляху міжособових комунікацій відносять:
" перешкоди, що зумовлені сприйняттям;
" семантичні бар`єри;
" невербальні перешкоди;
" поганий зворотній зв`язок;
" невміння слухати.
Перешкодами в організаційних комунікаціях є:
" викривлення повідомлень;
" інформаційні перевантаження;
" незадовільна структура організації.
Перешкоди на шляху комунікацій між особами
Перешкоди, зумовлені сприйняттям. Люди реагують не на те, що в дійсності від-бувається в їх оточенні, а на те, що сприймається як дійсне. Приділення уваги до деяких факторів, що впливають на сприйняття в процесі обміну інформацією, дозволяє не допус-тити зменшення ефективності комунікацій, своєчасно викинувши перешкоди, зумовлені сприйняттям.
Одна з таких перешкод виникає з причини конфлікту між сферами компетенції, ос-новами суджень відправника й одержувача. Люди можуть інтерпретувати одну ту саму інформацію по-різному залежно від накопиченого досвіду. Інформація, що вступає в про-тиріччя з нашим досвідом або раніше засвоєними поняттями, часто або повністю відкида-ється, або викривляється в залежності з цим досвідом або поняттями. Як наслідок, ідеї, закодовані відправником, можуть виявитися викривленими й не повністю зрозумілими.
Семантичні бар`єри. Коли ми вступаємо в інформаційний контакт, ми використо-вуємо символи, за допомогою яких намагаємося обмінюватися інформацією й домагатися її розуміння. Відправник кодує повідомлення за допомогою вербальних і невербальних символів. Найуживанішими символами в повсякденному житті є слова. Оскільки слова (що є символами) можуть мати різні значення для різних людей, тому те, що хтось нама-гається повідомити, необов`язково буде інтерпретоване й зрозуміле таким же чином оде-ржувачем інформації. Прикладом може слугувати англійське слово tip (кінчик). Офіціан-том це слово може бути інтерпретоване як чайові; азартним гравцем на перегонах - пер-сональна інформація; для поліграфіста tip - це спеціальний пристрій, наконечник.
Семантичні варіації часто стають причиною невірного розуміння, оскільки у бага-тьох випадках не є факт, що одержувач інформації може точно зрозуміти значення якогось слова, яке використовує відправник. Наприклад, керівник, що каже підлеглому, що звіт він вважає "адекватним", може мати на увазі, що він повен і відповідає меті. Натомість підлеглий може декодувати слово "адекватний" у тому значенні, що він простий і потре-бує значного покращення. Також можуть бути випадки, коли одержувач не знає значення якогось слова чи мовного звороту відправника. Наприклад, коли підлеглий каже керівни-кові, що партнери були "сатисфіковані" (тобто залишилися задоволені), то керівник може просто не зрозуміти значення цього виразу й подумати, що зустріч закінчилася провалом.
Семантичні бар`єри можуть створювати комунікативні проблеми для компаній, що діють у багатонаціональному середовищі. Наприклад, фірма General Motors, випустивши на латиноамериканський ринок модель Chevy Nova, не отримала очікуваного рівня збуту. Після дослідження фірма встановила, що слово "нова" іспанською означає "вона не їде"!
Невербальні перешкоди. Хоча вербальні символи (слова) - головний наш засіб для кодування ідей, ми використовуємо й невербальні символи для трансляції повідом-лень. У невербальній комунікації використовуються будь-які символи, крім слів. Найча-стіше невербальна комунікація відбувається одночасно з вербальною й може підсилювати або змінювати зміст слів. Обмін поглядами, вираз обличчя, наприклад, посмішки й виразу несхвалення тощо - усе це приклади невербальної комунікації. Використання вказівного пальця, щоб

 
 

Цікаве

Загрузка...