WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Удосконалення маркетингового комплексу комерційного банку «Володимирський» - Курсова робота

Удосконалення маркетингового комплексу комерційного банку «Володимирський» - Курсова робота

дивіденди 0 0
24 Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 0 0
25 Емісійні різниці 0 0
26 Резерви та Інші фонди банку 4002 1960
27 Резерви переоцінки, у тому числі: 10464 0
27.1 Резерви переоцінки необоротних активів 10464 0
27.2 Резерви переоцінки цінних паперів 0 0
28 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років 0 0
29 Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження 675 2042
ЗО Усього власного капіталу 51001 39862
31 Усього пасивів 148810 106494
Станом на 01.01.2006 року на балансі банку обліковується 17 500,0 тис.грн. субординованого боргу. Всі кошти, залучені на умовах субординованого боргу, в повному обсязі зараховуються до регулятивного капіталу.
20 000
Протягом 2005 року регулятивний капітал Банку зріс на 10 079,0 тис.грн. і станом на 01.01.2006 року складає 58 036,7 тис.грн. або 9 718,7 тис.євро.
60 000
50 000
40 000
30 000
Динаміка регулятивного капіталу, тис.грн.
01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006
Розмір регулятивного капіталу відповідає вимогам Національного банку України. При цьому норматив адекватності регулятивного капіталу становить 50,42 % при нормі не менше 10 %, норматив адекватності основного капіталу 28,77 % при нормі не менше 4 %. За рівнем достатності капіталу Банк відноситься до групи добре капіталізованих, тобто капітал цілком достатній для компенсації ризиків, на які наражається установа під час своєї діяльності.
Банк здійснює діяльність на території Сумської області. Обсяг регулятивного капіталу дозволяє відкривати філії/відділення та здійснювати діяльність на території всієї України.
З огляду на вимоги діючого законодавства щодо розміру регулятивного капіталу й адекватності капіталу, а також для розширення можливостей проведення активних операцій і обслуговування великих клієнтів, подальшого розвитку регіональної мережі та виходу на національний ринок однією з основних складових стратегічного плану розвитку Банку є нарощування статутного і регулятивного капіталу.
Ресурсна політика Банку
У минулому році Банком проводилась виважена політика щодо рівномірного зростання як власних (в 1,28 рази), так і залучених коштів (в 1,47 рази).
Станом на 01.01.2006 року балансовий капітал банку становить 51 000,9 тис.грн. У порівнянні з 01.01.2005 року балансовий капітал зріс на 11 138,7 тис.грн., в т.ч. за рахунок збільшення загальних фондів та резервів та за рахунок прибутку, отриманого банком в 2005 році.
Чисті зобов'язання банку в порівнянні з початком року зросли в 1,47 рази або на 31 177,5 тис.грн. і станом на 01.01.2006 року складають 97 809,6 тис.грн. Зобов'язання в структурі загальних пасивів складають 65,7 %.
При проведенні політики по залученню коштів Банк з метою створення стабільної ресурсної бази та зниження власних процентних ризиків виділяв наступні пріоритети:
- диверсифікація ресурсної бази;
- подовження термінів залучення коштів;
- зниження загальної вартості ресурсів;
Динаміка чистих зобов'язань, тис.грн.
- оптимізація структури залучення ресурсів по параметрах "ціна-термін-ризик переоцінки або дострокового розірвання";
- збереження пріоритетних цінових умов по вкладах для найменш соціально захищених прошарків населення;
- збільшення частки на ринку обслуговування малого і середнього бізнесу та зміцнення позицій на ринку корпоративних клієнтів, формування у клієнтів почуття довгострокових переваг у використанні послуг Банку;
- посилення позицій на ринку залучення заощаджень населення, стимулювання ощадної та інвестиційної активності населення шляхом надання вкладникам Банку можливості вибору ефективних форм заощаджень, що з однієї сторони враховує вимоги Банку щодо ліквідності, прибутковості та надійності, а з іншого боку - забезпечує приріст і накопичення вкладених населенням коштів.
Діяльність банку щодо нарощування ресурсної бази проводилась відповідно до вимог Національного банку України з дотриманням встановлених економічних нормативів.
Структура зобов'язань на 01.01.2006
Значний ресурсний потенціал дозволяє Банку підтримувати залишки па кореспондентському рахунку в Національному банку України на рівні, достатньому для стабільного і своєчасного виконання своїх зобов'язань перед клієнтами, оперативного здійснення клієнтських платежів, а також стабільно нарощувати обсяги активних операцій та отримувати за результатами діяльності прибуток.
Оцінка макросередовища функціонування підприємства
Проведемо зовнішній аналіз - процес оцінки зовнішніх факторів, які об'єктивно впливають на середовище функціонування підприємства і не пов'язані безпосередньо з його діяльністю.
Аналіз проведемо в табличній формі.(табл. 4).
Значення впливу кожного фактору макросередовища на діяльність підприємства визначається за шкалою Ф . Хедоурі, причому (-5О;-5) - інтервал великої загрози для здійснення успішної діяльності підприємства, (-5;5) -нейтральний вплив, (5;5О) - позитивний вплив фактору.
Таблиця 4. Оцінка макросередовища діяльності підприємства
Фактори зовнішнього
макросередовища Коефіцієнт, що
враховує важливість
впливу фактору Значення пливу
кожного фактору Оцінка
впливу
фактора
1.Економічний . + 1 -20 -20
2.Політичний . +2 + 10 +20
3. Ринковий . + 1 +30 +30
4. Конкурентний . + 1 - 30 -30
5. Соціальний . + 1 + 10 + 10
Вплив кожного фактору визначається шляхом множення коефіцієнта важливості впливу фактору на значення впливу фактору на діяльність підприємства.
Теперішнє скрутне економічне становище в Україні має негативний вплив на діяльність підприємства, а саме надмірно високі податки та збори, відсотки за кредит. Політичний фактор впливає у незначній кількості позитивно , так як держава проводить антидемпінгову цінову політику, тим самим підтримуючи вітчизняного виробника.
Як видно з таблиці 4 найбільш негативний вплив мають конкурентний фактори. Конкуренція на ринку України є досить гострою, і щоб завоювати споживача треба прикласти не мало зусиль.
При важливості фактору (+1 ) оцінка впливу його на діяльність підприємства найбільш значна (+30).
Маркетингове мікросередовище діяльності підприємства
Маркетингове мікросередовище - це частина зовнішнього середовища, в якому підприємство безпосередньо функціонує у процесі своєї діяльності та може на нього впливати.
? Споживачі.
Місце розташування ринків, на яких підприємство формує свою пропозицію.
Основними клієнтами є фізичні особи, приватні підприємці, представники малого і середнього бізнесу, великі корпоративні клієнти.
Загалом, слід зазначити, що на сучасному етапі попит на банківські послуги значно зріс у порівнянні з попередніми роками. Це пояснюється перш за все збільшенням доходів громадян та збільшенням довіри до банків, а такожпрагненням більшості з них "жити у кредит".
Дивлячись на ситуацію, яка

 
 

Цікаве

Загрузка...