WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Удосконалення маркетингового комплексу комерційного банку «Володимирський» - Курсова робота

Удосконалення маркетингового комплексу комерційного банку «Володимирський» - Курсова робота

фонди та акції інших юридичних осіб;
16) здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;
17) операції з валютними цінностями:
o неторговельні операції з валютними цінностями;
o ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
o ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті;
o ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
o відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
o відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
o залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
o залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
18) депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.
Мережа Банку складається з 18 площадок: Головного банку, балансової філії в м. Суми та 16 відділень, розташованих в м. Суми та районних центрах Сумської області.
ТОВ КБ "Володимирський" є членом:
o Національної системи електронних міжбанківських переказів;
o Асоціації українських банків;
o Асоціації "Український Кредитно-Банківський союз";
o Української фондової біржі;
o Української міжбанківської валютної біржі;
o Клірингового депозитарію ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз";
o Депозитарію Національного Банку України;
o Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
o Міжнародної міжбанківської інформаційної системи Reuters' 2000;
o Міжнародної міжбанківської фінансової системи телекомунікацій S.W.I.F.T.;
o Сумської торгово-промислової палати.
Банк є партнером компанії Western Union.
Протягом 4 років своєї діяльності банк дотримувався вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України.
Головною стратегічною метою Банку є його розвиток як стабільного фінансового інституту, здатного зайняти лідируючі позиції серед банківських установ Сумської області. Банк прагне вийти на український національний банківський ринок як універсальний банк, що надає повний спектр послуг, і забезпечити досягнення максимальних параметрів ринкової капіталізації шляхом проведення комплексу управлінських, кадрових, технологічних і технічних перетворень.
Місією Банку є максимізація ринкової вартості банку за допомогою розвитку довгострокових партнерських відносин з різними клієнтськими групами через задоволення їхніх потреб у різноманітних фінансових послугах з урахуванням найвищих стандартів якості.
Відповідно до Статуту органами управління ТОВ КБ "Володимирський" є:
o Загальні збори учасників;
o Спостережна рада;
o Правління;
o Ревізійна комісія;
o Внутрішній аудит.
Загальні збори учасників є вищим органом управління Банку, основним питанням якого є визначення основних напрямків діяльності установи та затвердження його планів та звітів про виконання.
Спостережна рада представляє інтереси учасників Банку в період між скликанням Загальних зборів учасників, здійснює наглядові та контролюючі функції щодо діяльності Правління Банку.
Правління є виконавчим органом, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішенням Зборів учасників і Спостережної ради. Правління діє від імені Банку на підставі Положення, затвердженого Спостережною радою. Правління підзвітне Загальним зборам учасників і Спостережній раді Банку та забезпечує виконання їх рішень.
Роботою Правління керує Голова Правління Банку, який здійснює керівництво діяльністю Банку, несе відповідальність за виконання покладених на Правління задач. Голова Правління та його члени є особи, які знаходяться з банком у трудових відносинах.
Ревізійна комісія створена для контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку, а також для забезпечення дотримання ним чинного законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України.
Внутрішній аудит здійснює контроль за дотриманням структурними підрозділами Банку вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, а також внутрішньобанківських інструкцій.
Банк застосовує облікову політику, яка базується на міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), вимогах національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, чинному законодавстві та нормативно-правових актах, що визначають правила бухгалтерського обліку та звітності у комерційних банках України.
Капітал.
Капіталізація Банку - одна з головних умов забезпечення його стабільності і динамічного розвитку, основа для реалізації можливостей і потенціалу банку. У 2005 році на Загальних зборах учасників було прийнято рішення про направлення чистого прибутку в сумі 2042,3 тис.грн. за 2004 рік до резервного фонду Банку. Фінансовий результат за 2005 рік склав 675,0 тис.грн. Крім того, в минулому році Банк здійснив капіталізацію шляхом залучення коштів на умовах субординованого боргу. Так, у грудні 2005 року був укладений депозитний договір про залучення строкового депозиту на умовах субординованого боргу в сумі 12 450,0 тис.грн. на строк до 2016 року від компанії - резидента України.
Оцінка ринкового потенціалу ТОВ КБ "Володимирський"
(Основні економічні характеристики)
Рядок Найменування статті 2005 рік 2004 рік
АКТИВИ
1 Кошти в Національному банку України та готівкові кошти папку 5846 10181
2 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані НБУ 0 0
3 Кошти в інших банках 48392 21039
4 Цінні папери в торговому портфелі банку 13670 0
5 Цінні папери в портфелі банку на продаж 0 1530
6 Кредити та заборгованість клієнтів 50647 61041
7 Цінні папери в портфелі банку до погашення 0 0
8 Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії 0 0
9 Основні засоби та нематеріальні активи 20964 10301
10 Нараховані доходи до отримання 835 955
11 Відстрочений податковий актив 5 12
12 Інші активи 8451 1435
13 Усього активів 148810 106494
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 0 0
14 Кошти банків: 22293 15265
14.1 У тому числі кредити, які отримані від НБУ 0 2000
15 Кошти клієнтів 56798 42618
16 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 0 0
17 Боргові цінні папери, емітовані банком 0 0
18 Нараховані витрати до сплати 1116 526
19 Відстрочені податкові зобов'язання 0 0
20 Інші зобов'язання 17602 8223
21 Усього зобов'язань 97809 66632
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
22 Статутнийкапітал 35860 35860
23 Капіталізовані

 
 

Цікаве

Загрузка...