WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Методи управління - Реферат

Методи управління - Реферат


Реферат на тему:
Методи управління
Зміст
1. Загальні поняття про методи управління.
2. Адміністративні методи управління.
3. Економічні методи управління.
4. Соціально-психологічні методи управління.
1. Загальні поняття про методи управління
Управління, як вже не раз констатувалось, - це цілеспрямована система впливу суб'єкта управління на колектив або окремих працюючих, з метою досягнення певної цілі. Цей вплив здійснюється за допомогою різних методів. "Метод" у перекладі з грецького слова Mettiodos, буквально означає "дослідження" або у широкому значенні - це спосіб здійснення чого-небудь.
В економічній літературі, під методом управління розуміють спосіб, прийом або їх сукупність цілеспрямованого впливу менеджера на об'єкт для досягнення конкретного завдання, здійснення конкретних практичних прийомів і способів по управлінню організаціями.
Застосуванням різних методів управління досягається організуючий вплив і визначаються умови діяльності для ефективного використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.
У теперішній час спостерігаються різні підходи до класифікації методів та їх кількості.
Так, О.А.Дейнеко виділяв сім методів управління:
І) політичні; 5) кібернетичні;
2) економічні; 6) соціологічні;
3) адміністративні; 7) графічні.
4) організаційні;
Н.Сисов виділив три основних групи методів:
1) прямі (директивні);
2) засновані на матеріальному стимулюванні працівників і ко-лективів;
3) ті, що передбачають використання духовних стимулів до праці.
Подібне до цього групування подає професор Г.ХЛопов.
Чіткої однозначної класифікації методів менеджменту не знаходимо також і серед вчених та спеціалістів зарубіжних країн.
У вітчизняній літературі дослідники управління колишнього Ра-дянського Союзу найчастіше виділяють наступні методи:
1) адміністративні (організаційно-розпорядчі);
2) економічні;
3) соціально-психологічні.
Практика розвитку продуктивних сил в Україні та інших країнах світу, рівень та характер реформування економіки та форм власності, підтверджують зміну ролі та значення тих чи інших методів управління у певні періоди розвитку суспільного виробництва.
2. Адміністративні методи управління
Адміністративні методи - системи прямого адміністративного впливу на підлеглих, які здійснюють керівні органи або окремі керівники в межах своїх повноважень для досягнення цілей.
Цей вплив здійснюється шляхом видачі обов'язкових для виконання наказів, розпоряджень, приписів, які примушують підлеглих виконувати чергові задачі (завдання).
Формою адміністративного впливу є також видані різні положення, інструкції та інші службові документи, які визначають права та обов'язки службових осіб апарату управління.
За допомогою організаційного розпорядництва здійснюються оптимізація умов для конкретної системи управління, регулювання чисельних параметрів організації та приведення її у відповідність з новими завданнями.
Ці методи спираються на авторитет влади та носять одноваріа-
нтний характер. У цьому можливим є прояв волюнтаризму, а це зни-жує ефективність господарювання.
Практика переконливо засвідчує, що в керівництві різними стру-ктурами не можна покладатися тільки на силу наказів та розпоряджень. Адміністративні методи повинні спиратися на використання економічних законів та закономірностей. Завданням кожного менеджера є використання також і економічних, і соціально-психологічних методів управління.
Адміністративні методи доцільно розглядати як сукупність методів організаційного та оперативно-розпорядчого впливу (мал. 33).
Вплив на керовану систему за допомогою організаційного нор-мування здійснюється через встановлення нормативів, які регламентують параметри технологічних та економічних процесів в організації або в її структурах.
Досвід засвідчує, що від того, наскільки своєчасно і якісно виро-бляються документи, які використовуються для організаційного регламентування та нормування, залежить ефективність управління, а також необхідність оперативно-розпорядчих впливів на об'єкт управління. Наприклад, своєчасне встановлення та дотримання коефіцієнтів ліквідності, нормативів на оплату праці, регламентів з кредитів виключають застосування штрафних санкцій до банків.
Адміністративні методи управління умовно можна поділити на організаційні і розпорядчі.
Організаційні методи, в основному, вирішують наступні завдання:
1) підбір і розстановку кадрів;
2) постановку завдань для кожного виконавця;
3) визначення їх функцій, прав і обов'язків;
4) проведення інструктажів для працівників;
5) планування та організацію їх виконання;
6) погодження роботи в часі і просторі;
7) контроль виконання.
За допомогою цих методів певними способами і прийомами до-сягається ефективне функціонування керуючої і керованої систем та їх структурних елементів.
Розпорядчі функції здійснюються не ізольовано, вони тісно пе-реплітаються з іншими у різних керівників. На нижчих рівнях управління (зав. касою, зав. операційною частиною, зав майстернею) переважає пряме безпосереднє управління людьми (виконавцями). А тому головне завдання керівників нижчої ланки полягає в тому, щоб донести до відома прямих виконавців рішення (завдання, задачу), поставлене вищим керівником.
Менеджери середнього рівня (начальники відділів, бригадири) повинні забезпечити виконання поставленого завдання перед колективом керівниками вищого рівня (директорами, президентами, головами правлінь). Крім того, ці керівники за своїми функціональними обов'язками контролюють роботу менеджерів нижчого рівня.
Керівники вищого рангу покликані визначати напрямки діяльності організації, об'єднати в ціле завдання і роботу всіх підрозділів банку, підприємства, закладу.
Узагальнюючи практичний досвід та рекомендації, які подаються у літературі, можна визначити загальні правила оперативно-розпорядчої діяльності керівників організацій.
1. Розпорядження потрібно віддавати тоді, коли цього дійсно вимагають обставини.
2. Розпорядження повинні бути адресовані конкретному виконавцю.
3. Розпорядження повинні бути короткими, конкретними, точними та ясними, аби не було двоякого їх тлумачення.
4. Розпорядження повинні бути науково обґрунтованими.
5. При опрацюванні рішень рекомендується залучати спеціалістів та інших виконавців.
6. Розпорядження повинні віддаватися завчасно, щоб можна підготуватися до їх виконання.
7. Не слід давати багато розпоряджень одночасно.
8. Постійно треба приділяти достатньо уваги організації контролю за виконанням рішень і перевіряти виконавців.
До працівників, які не виконують розпоряджень, порушують ди-сципліну, потрібно застосовувати заходи примусу - заходи морально-правового впливу, засоби матеріального покарання, звільнення або переведення наіншу посаду.
За допомогою розпорядчих дій способом короткострокового
впливу усуваються недоліки, відхилення, які зустрічаються у вироо-ничій діяльності.
Ці дії реалізуються шляхом видачі наказів, розпоряджень та вказівок.
Накази видаються першими керівниками та їх заступниками, розпорядження - начальниками підрозділів та служб, які мають на це відповідні повноваження. А для забезпечення виконання наказів і розпоряджень всіма керівниками даються вказівки. У конкретних ситуаціях, в яких допускаються прорахунки та відхилення у виконанні наказів та розпоряджень, застосовуються дисциплінарні дії. Це проявляється у доганах, переміщеннях, звільненнях, додаткових призначеннях тощо.
3. Економічні методи управління
Реформування економічної системи і перехід до ринкових відносин, курс на реформи у нашій країні спрямовані на посилення економічних методів управління, пізнання та використання економічних законів, закономірностей та категорій.
Посилення ролі економічних методів проявляється у підвищенні уваги до закону вартості, економії робочого

 
 

Цікаве

Загрузка...