WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Інформаційна система по дослідженню кон’юнктури товарного ринку - Дипломна робота

Інформаційна система по дослідженню кон’юнктури товарного ринку - Дипломна робота

.................................................................. 102
3.8.2. Програмне забезпечення .......................................................................
3.8.2.1. Загальна характеристика програмного забезпечення ..... 107
3.8.2.2. Схема взаємодії програм ................................................. 119
3.8.2.3. Тексти програм ................................................................ 121
3.9. Контрольний приклад ................................................................................. 135
Висновок ............... ....................................................................................................... 137
Список літератури ........................................................................................................ 139
Додатки ......................................................................................................................... 140
Перелік умовних позначень, символів, одиниць виміру та термінів.
ІС - інформаційна система;
ІПС - інформаційно-пошукова система;
АРМ - автоматизоване робоче місце;
БД - база даних;
СУБД - система управління базами даних;
ЗМІ - засоби масової інформації;
ППП - пакети прикладних програм;
ПЕОМ - персональна електронно-обчислювальна машина;
НДІ - нормативно-довідкова інформація;
ІЗ - інформаційне забезпечення;
ІБ - інформаційна база;
ОТ - обчислювальна техніка;
ЛОМ - локальна обчислювальна мережа;
ПЗ - програмне забезпечення;
ОС - операційна система.
Вступ
В умовах корінної перебудови управління народним господарством в нашій країні відбувається вдосконалювання господарського механізму і в торгівлі.
Розвиток демократизації управління, ввід в дію Закону про соціалістичне підприємство (об'єднання), розширення товарно-грошових відносин в економіці, активізація соціальної політики предвизначають перенос центру ваги в торгівлі на її низові ланки (торги, об'єднання, госрозрахункові торгові підприємства), що повинно підвищити їх зацікавленність та відповідальність за більш повне задоволення попиту населення у різномонітних товарах, корінне покращення якості та культури торгового обслуговування, всемірний розвиток прогресивних форм та методів торгівлі на основі широкого використання досягнень науково-технічного прогресу. Саме в цьому полягає поворот торгової галузі в русло соціальної направленності її діяльності.
Одночасно здійснюється перехід на посилення економічних методів управління в торгівлі, коли результати господарської діяльності її організацій та підприємств будуть визначатися рішенням таких важливіших задач, як збільшення оптового товарообігу та покращення його структури на основі розробки ефективних мір впливу на виробництво товарів у цілях досягнення раціоналізації вживання, а також ефективне використання товарних ресурсів на основі вживання нормативних методів планування. Успішне рішення цих задач в совокупленні з формуванням та реалізацією відповідної торгової політики забезпечить поступовий перехід торгових підприємств та організацій на повне самофінансування та самоокупаємість, що буде сприяти більш широкому розвитку комерційної діяльності у всіх її направленнях.
Швидкі темпи розвитку економіки, що виражаються у збільшенні обсягів товарних ринків, кількості підприємств, що представляють на них свою продукцію, розширенні номенклатури виробів та ускладненні структури і технології їх виробництва, призводить до необхідності проведення досліджень ринків з метою визначення умов, при яких досягається найбільш повне задоволення попиту споживачів в товарах даного виду та створюються передумови для ефективного збуту товару.
Дослідження товарного ринку - якісний і кількісний аналіз політичних, економічних, науково-технічних, соціальних та інших факторів, які безпосередньо впливають на обсяг і ефективність продажу товару на конкретному ринку, з метою одержання достовірної інформації для прийняття оптимальних рішень щодо розробки програм маркетингу та організації виробничо-комерційної діяльності підприємства-виробника і експортера. Дослідження товарного ринку, як правило, концентрується на аналізі таких питань, як умови взаємної торговлі з країною-імпортером; визначення ємкості ринку з урахуванням національного виробництва, імпорту, залишків товарів на складах і в торгівельній мережі, тощо; кон'юнктура ринку (співвідношення між попитом і пропозицією, рівень цін і їх рух, портфель замовлень, загально-економічна ситуація в країні імпортері, вплив циклічних і нециклічних факторів, основні показники кредитно-фінансової системи, вплив валютних курсів і співвідношення валют і інши економічні показники); прогнозування кон'юнктури ринку на підставі дослідження тенденцій зміни основних економічних показників; вивчення поведінки покупців (мотиви покупок, вимоги до товару та його ціни, способи купівлі, платоспроміжність покупців, методи використання товару тощо); вивчення конкурентів, методів конкурентної боротьби, практики роботи конкурентів на ринку, каналів руху товарів, методів реклами тощо; порівняльний аналіз власного товару з товарами-конкурентами; визначення рівня конкурентноздатності товару на конкретному ринку; вивчення вимог ринку щодо упаковки, дизайну товару, гарантій, сервісу.
Ринкові дослідження виступають як інформаційна основа досягнення таких цілей, як реалізація визначеного обсягу продажу, створення та виведення на ринок нових товарів, збільшення ринкової частки. Загальною метою ринкових досліджень є аналіз поточного співвідношення попиту та пропозиції на даний товар, тобто кон'юнктури товарного ринку.
Дослідження товарного ринку являється дуже трудомістким - тому для успішного функціонування торгово-посередницьким підприємств, науково-виробничих організацій, комерційних підприємтв треба застосовувати нові форми аналізу товарного ринку, що базується на використанні сучасних засобів обчислювальної техніки, а також каналах зв'язку та мережах.
Перспективну форму індивідуального використання обчислювальної техніки являє собою система автоматизованого робочого місця (АРМ). Принциповою відмінністю обробки інформації з використанням АРМ є залучення самих користувачів інформації - кінцевих користувачів - спеціалістів інженерного та економічного профілю, а також адміністративних керівників безпосередньо, без допомоги програмістів, до використання обчислювальної техніки.
Особливе значення має вирішення економічних задач для посередницьких фірм торгівлі, для них є суттєвим дослідження кон'юнктури товарного ринку.
СП "Темекс" являється торгово-посередницьким підприємством із значною кон'юнктурою товарного ринку, із значним списком постачальників та покупців. В умовах невизначеності ринку на Україні суттєвим є визначення його кон'юнктури.
На сьогоднішній день на СП "Темекс" вживається обчислювальнатехніка, але задачі пов'язані з кон'юнктурою товарного ринку не розв'язуються.
Виходячи з актуальності проблеми традиційних ручних

 
 

Цікаве

Загрузка...