WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Роль інформації в діяльності менеджера - Курсова робота

Роль інформації в діяльності менеджера - Курсова робота

виявлення тенденції застосовують контрольну карту;
3) Аналіз - статистичний аналіз, метод порівняння; аналіз якісних вимірювань. Фокусування на покращенні параметрів - головний принцип аналізу.
Інформація про хороші результати підвищує рівень мотивації співробітників і корпоративну культуру. Окрім того, якщо співробітники знають про ключеві фактори успіху, вони краще розуміють свою роль в організації.
III.ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
3.1 Поліпшення інформаційного забезпечення діяльності керівника.
Програму покрашення інформаційного забезпечення праці менеджера можна розглядати у вигляді проекту, в якому виділяється декілька етапів: визначення потреб в інформації, проведення системного аналізу, здійснення системного проектування (дизайну), створення і підготовка програм, впровадження, ефективне використання комп'ютерів.
Необхідний для управління обсяг інформації визначають з урахуванням розміру, спеціалізації підприємства, його організаційної структури, характеру розвитку внутрішньо-виробничих зв'язків і зв'язків з іншими підприємствами та організаціями. При цьому враховують також суб'єктивні фактори: освіту й досвід керівництва, його організаторські здібності, методи й стиль керівництва та ін. Ефективна інформаційна система передбачає одноразовість реєстрації первинної інформа, чіткість форм і стислість записів, взаємну погодженість системи показників, уніфікацію документів тощо.
При організації інформаційних процесів доводиться вирішувати сукупність взаємопав'язаних питань, зокрема, яка інформація має надходити в управлінській орган, які структурні підрозділи і з якою періодичністю повинні давати інформацію, які матеріальні носії інформації (люди, оргтехніка), для якої групи управлінських працівників дається інформація і в якому вигляді.
Тому потрібно правильно роз'язати проблему оршанізаційного регламентування діяльності апарату управління, вдосконалення економічних показників,, класифікації інформації, її кодування і документування. Слід досягти високої визначеності у розподілі посадових функцій службових осіб і при зміні прав та обов'язків працівників змінювати інформаційне забезпечення їх, перенацілювати потоки циркулюючой інформації, а також зменшити потоки непотрібної інформації. За даними обстежень, в багатьох підприємствах складають у 2-3 рази більше документів, ніж це потрібно для розробки і обґрунтування господарських рішень.
У той же час інформаційна система не повинна передбачати намірності даних. За спостереженнями психологів, найбільший інтерес до праці буває тоді, коли людині дещо не вистачає знань для виконання роботи і це спонукає до її творчості.
Потеба у широкому впровадженні в менеджменті сучасних інформаційних систем висуває завдання підвищення впорядкованості логічних відношень між показниками, забезпечення однозначного їх вираження, упорядкованості термінів мови економічної інформації тощо.
Нині ведуться роботи зі створення єдиної системи класифікаторів техніко-економічної інформації (класифікатори продукції окремих галузей, класифікатори робіт і послуг, органів державного управління), а також республіканські стандартів і технічних умов. Розробляється єдина система економічних класифікацій і номенклатур так званої інформаційної мови, що дає змогу однозначно описувати систему показників та зв'язок між ними за обсягом поняття й орінтувати об'єкт на використання сучкасної техніки для обробки, зберігання і пошуку даних. Інформаційна мова включає словник для переведення природної мови на інформаційну (диспетчер), спеціальний словник - опис усіх використовуваних класифікацій та інших логічних відношень між термінами логічної мови (тезаурус) і, нарешті, правила граматики, за допомогою яких з окремих термінів будуються реччення (показники).
Велике значення має впорядкування документації, що є матеріальним носієм економічних даних. Потрібно розробляти і впроваджувати в практику діяльності підприємств та об'єднань машиноорієнтовані форми документів, що пристосовані для обробки їх за допомогою сучасних засобів обчислювальної техніки, забезпечити класифікацію і впорядкування документів, раціоналізувати технологічний процес формування документів на основі аналізу схем руху документів і показників.
У процесі аналізу потоків інформації визначають осбливості діючої системи менеджменту, методи і стиль роботи управлінського апарату, виявляють недоліки в організації управління, визначають загальний обсяг інформації, яку збирають і переробляють, з'ясовують забезпеченість керівних працівників потрібною інформацією, обчислюють потребу в технічних засобах збирання і передачі інформації тощо.
Аналіз потоків інформації дає змогу перейти до створення інформаційних моделей, які відображують технологію підготовки і маршруту документів, алгоритм формування показників, а також взаємо'язок з структурними підрозділами й особами, що беруть участь в обробці та використанні інформації. Інформаційні моделі об'кта можуть мати вигляд описів, схем, графіків, таблиць, матриць.
У процесі аналізу документованої інформації визначають кількість застосовіних форм первинних і зведених документів, що створюються управління за місяць і по кожній формі; кількість показників кожної форми перерахунку на місячний потік тощо. Результати кількісної і якісної оцінки кожного документа рзаписують у спеціальні картки або бланки. Матеріали карток обстеження, що складаються на один документ, заносять потім у відомість "ведена характеристика документа".
Недокументовану інформацію аналізують за допомогою усного опитування, анкетного обстеження, а також фотографії (самофотографії) робочого дня управлінських працівників. У процесі усного опитування або анкетування визначають перелік інформації, що надходить до обстежуваного працівника, і вихідної від нього із зазначенням адресатів й періодичності.
На практиці застосовують різні форми індексації: цифрову - цифровий запис удокументах, цифрове зображення на лічильниках, табло; алфавітну - словесний запис у документі, підписи на лічильниках, табло; символічну - умовне зображення накреслення, мнемосхемах; предметно-телевізійне зображення, фотзнімок тощо.
Економічна інформація часто фігурує у вигляді алфавітно-цифрових сигналів. Для того щоб підвищити аналітичні властивості інформації і привести її у форму, зручну для вибору рішень, слід широко використовувати різні таблиці, схеми, графіки тощо.
Використовувана в менеджменті інформація має різний ступінь постійності, тобто період, протягом якого певні відомості зберігають своє значення. Розрізняють постійну, умовно-постійну і змінну інформацію. Значення постійної інформації інформації не змінюється протягом тривалого періоду (назва підприємства, його спеціалізація, розмір за земельною площею).Умовно-постійна інформація характерезується меншою тривалістю періода, протягом якого зберігаєтьсяя її значення (норми виробітку, ціни тощо). Змінна інформація має випадковий характер виникнення (обсяг виконання робіт, кількісті виробленої продукції). Дані про обсяг постійної, умовно-постійної і змінної інформації, що циркулює на підприємстві, використовують при

 
 

Цікаве

Загрузка...