WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Кадрова робота з персоналом - Курсова робота

Кадрова робота з персоналом - Курсова робота

преміями. Збільшиться прагнення працівників до якісної роботи, що в свою чергу підвищить якість і кількість випуску продукції.
3. Впровадження адміністративних стягнень. За порушення певних правил та моральних цінностей підприємства, від зарплати порушників вираховувати певну кількість коштів (залежно від важкості порушення). У підлеглих збільшиться страх, що позитивно вплине на підприємство, оскільки можливі порушники будуть намагтися не порушувати правила, що вплине на дисципліну в колективі.
Отже можна сказати, що всі заходи, які будуть впроваджуватись на підприємстві позитивно вплинуть на якість продукції, на її випуск. Ставлення працівників до керівництва покращиться, зміниться на краще мікроклімат всередині підприємства. Також збільшаться здобутки і фінасове становище підприємства.
Висновки
Отже, головна мета сучасної кадрової політики підприємства полягає в забезпеченні тепер і в майбутньому кожного робочого місця і кожної посади персоналом відповідних професій та спеціальностей належної кваліфікації.
Досягнення кінцевої мети кадрової політики суб'єктом господарювання має передбачати виконання певних функцій (заходів). Основні з них такі:
· розробка і корекція згідно з умовами господарювання, що змінюються, стратегії формування та використання трудового потенціалу;
· набір і формування необхідних категорій персоналу (відбір, професійна орієнтація, наймання, адаптація);
· підготовка персоналу до відповідної професійної діяльності (виробничо-технічне учнівство, загальна підготовка, підвищення кваліфікації, просування по службі);
· оцінка персоналу (контроль відповідності персоналу конкретним потребам виробництва, контроль висування та службових переміщень);
· мотивація дотримання режиму трудової діяльності і високопродуктивної праці;
· постійний моніторинг безпеки праці (виробничо-господарської чи іншої діяльності);
· забезпечення соціальної захищеності персоналу підприємства (фірми, корпорації);
· реалізація постійних зв'язків між керівництвом підприємства (фірми, корпорації) і представниками трудових колективів.
Підбір кадрів полягає у встановленні придатності працівників і відбору найбільш підготовлених з них для виконання обов'язків на визначеній посаді.
Розміщення передбачає обгрунтований і економічно доцільний розподіл працівників по структурних підрозділах та посадах у відповідності з необхідним рівнем та профілем підготовки, досвідом роботи, діловими та особистими якостями.
За підбір та розміщення кадрів на підприємстві несуть відповідальність його керівник та кадрова служба.
Підбір та розміщення складаються з ряду процедур:
1) Визначення найбільш важливих специфічних вимог до працівників для виконання посадових обов'язків.
2) Збір даних про кандидатів на посаду і оцінки їх індивідуальних якостей, складання характеристик на кожного з них;
3) Співставлення якостей кандидатів з вимогами, необхідними для даної посади, і вибір найбільш відповідного;
4) Призначення кандидата на посаду.
В зарубіжній практиці, як відомо, приділяють велику увагу особистим якостям і особливостям стилю поведінки працівника. На багатьох наших підприємствах практикують таку форму, як співбесіда, яка дозволяє встановити деякі риси людини, такі як: інтелект, професійна ерудиція, логіка мислення, такт, знання спеціальності. Таку співбесіду доцільно проводити з використанням запитань, які були попередньо розроблені. Для визначення інтелекту, організаторських здібностей необхідно використовувати тести.
Бажаним є застосування ВАТ "ЛуАЗ" політики з максимальним врахуванням інтересів та потреб кожного працівника для максимально продуктивного виконання задач, що покладені на нього.
Підприємству необхідно всіляко розвивати систему мотивації для кожного працівника, яка б включала в себе матеріальне та нематеріальне стимулювання. Система мотивації повинна бути комплексною, диференційованою, гнучкою та оперативною.
Відкритому акціонерному товариству потрібно якнайбільше уваги приділяти підвищенню кваліфікації працівників, що призведе до підвищення якості продукції, що виробляється на цьому підприємстві.
Досвід іноземних підприємств показує, що вкладання грошей у підготовку молодих кадрів є однією з найвигідніших інвестицій. ВАТ "ЛуАЗ" потрібно розвивати систему підготовки молоді в навчальних закладах.
Отже, відкрите акціонерне товариство "Луцький автомобільний завод", як і будь-яке інше підприємство, повинне використовувати всі наявні інструменти функціонування в ринкових умовах для свого розвитку і для розвитку економіки України в цілому.
Використана література
1. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1999.- 407с.
2. Богиня Д.П. Гришнова О.А. Основи економіки праці. Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2001. - 313 с
3. Владимирова Л.П. Экономика труда. Учебное пособие. - М.: Издательский дом "Дашков и Ко", 2000. - 220с.
4. Заболотная С.П. В помощь работнику отдела кадров. - Днепропетровск: Баланс-клуб, 1999. - 293с.
5. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч.посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 200с
6. Генкин Б.М. Экономика и социология труда. Учебник для вузов. - М.: НОРМА - ИНФРА-М, 2001. - 448с.
7. Кадрове діловодство:Методичний посібник. - Дніпропетровськ: Баланс-клуб, 1999. - 112с.
8. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навчальний посібник. - Київ: КНЕУ, 1998. - 224с.
9. Масхма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. - К., 2002.
10. Рубан Г.С. Работа с кадрами на производстве. - Киев: Техника, 1990. - 124с.
11. Щокін Г.В. Теорія кадрової політики: Монографія. - Київ: МАУП, 1997. - 176с.
?
Додаток 1
Кількісне або якісне значення чинників і показників діяльності
торговельного підприємства
Чинники або показники Кількісне або якісне значення
1. Сфера діяльності Виробництво автомобілів серії ЛуАЗ
2. Чисельність
працюючих 1293 чол.
3. Тип підприємства Відкрите акціонерне товариство
4. Річний обсяг
товарообігу 573000 грн.
5. Наявність
торговельних комплексів Відсутні
- в них товарних відлів
Відсутні
6. Штатний розпис
(осіб)
278 спеціалістів, 3 бухгалтера, 301 працівники, інші - технічні службовці
7. Соціальна інфра-
структура підприємства
8. Стиль взаємовідносин
директора з
працівниками Стиль взаємовідносин директора з підлеглими є демократичним
9. Неформальні групи
Відсутні
10. Наявність проф-
спілкової організації Відсутні
11. Наявність осередків
політичних партій Відсутні
12. Свята підприємства
Відсутні
13. Технологія торгівлі Новітня
14.Плинність кадрів %
в рік 2 - 3%
15. Система матері-
ального стимулювання
працівників Працівників заохочують до виконання якісної продукції шляхом нагородженням грошових премій
16. Організація праці Задовільна
17. Засоби морального
стимулювання
працівників Відзнака грамотами та подяка на зібраннях трудового колективу
18. Будівля
підприємства Цегляна

 
 

Цікаве

Загрузка...