WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Інновації та інноваційний процес. Складові інноваційного процесу. Інноваційний бізнес в мережі Інтернет - Контрольна робота

Інновації та інноваційний процес. Складові інноваційного процесу. Інноваційний бізнес в мережі Інтернет - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
Інновації та інноваційний процес.
Складові інноваційного процесу. Інноваційний бізнес в мережі Інтернет
1. Інновації та інноваційний процес.
Складові інноваційного процесу
Під інноваційним процесом розуміють сукупність неперервно здійснюваних у просторі і часі якісно нових прогресивних змін, які носять назву процесів впровадження нової техніки.
Інноваційна діяльність підприємства - це такий вид діяльності, який сприяє перетворенню досягнень науково-технічного прогресу в реальні нові технології, товари, послуги, методи організації та управління виробничими процесами підприємств.
Нова техніка - це результати наукових досліджень, що реалізуються вперше, результати прикладних розробок, які вміщують винаходи та інші наукові досягнення, нові або вдосконалені процеси в-ва, способи організації в-ва і праці, що забезпечують підвищення техніко-економічних показників в-ва або вирішення соціальних та інших завдань його розвитку.
Науково-технічні розробки виступають як проміжний результат нау-ково-виробничого циклу та через практичне застосування перетворюються в науково-технічні інновації - кінцевий результат. Отже, науково-технічні інновації підприємства повинні:
1) нести в собі новизну;
2) задовольняти ринковий попит;
3) приносити прибуток виробнику.
Розрізняють три логічні форми інноваційних процесів підприємства: прості внутрішні, прості міжорганізаційні та розширені міжорганізаційні.
Простий внутрішній процес передбачає створення та використання інновацій всередині одного і того ж підприємства. Інновація в цьому випадку не набуває безпосередньо товарної форми. При простому міжорганізаційному інноваційному процесі нововведення виступає як предмет купівлі-продажу. Тут відбувається розподіл функції виробництва та функції споживання нововведення.
Розширений міжорганізаційний інноваційний процес проявляється в порушенні монополії першого винахідника нововведення та в утворенні нових його виробництв, що сприяє конкуренції та вдосконаленню якості винайденого товару, технології чи послуги.
Простий інноваційний процес переходить в товарний через дві фази:
перша - створення нововведення, друга - його розповсюдження.
Перша фаза - це послідовні етапи наукових досліджень, дослідно-конструкторських робіт, організації дослідного виробництва і збуту інно-ваційного продукту.
До першої фази відносять також розповсюдження інформації про новий продукт через інформаційно-комунікаційні канали.
На другому етапі проходить розповсюдження інновації в нових умовах та в нових місцях використання. В результаті другого етапу зростає кількість як виробників інноваційного продукту, так і його споживачів. Для швидкого розповсюдження інновації необхідна розвинена інфраструктура.
Інновації можна класифікувати за рядом ознак. Залежно від техноло-гічних параметрів інновації поділяють на продуктові і процесові. Продуктові інновації включають використання нових матеріалів, нових напівфабрикатів і комплектуючих, отримання принципово нових продуктів.
Процесові інновації означають нові методи організації виробництва, нові технології, нові методи управління виробництвом. Процесові інновації можуть бути пов'язані з створенням нових організаційних структур в складі підприємства.
За типом ринкової новизни інновації поділяються на: нові для світових ринків, нові для національних ринків, нові для конкретного підприємства або групи підприємств.
За місцем у виробничому процесі підприємства розрізняють такі інно-вації:
o інновації на вході виробничого процесу підприємства (зміни у виборі і використанні виробничих ресурсів підприємства);
o інновації на виході виробничої діяльності підприємства (нові вироби, нові види послуг, методів управління та організації виробництва, що є предметом реалізації на зовнішній ринок);
o інновації системної структури підприємства (управлінської, вироб-ничої, технологічної).
Відповідно до ступеня внесених змін розрізняють інновації радикальні, покращуючі, модифікаційні.
Американський досвід організації пошукових науково-дослідних роз-робок породив своєрідну форму підприємництва - венчурний (ризиковий) бізнес.
Венчурне підприємництво - це невеликі самостійні підприємства, які спеціалізуються на дослідженні, розробці та впровадженні інноваційних продуктів.
Венчурні фірми працюють на етапах зростання та насичення ринку результатами наукових розробок. В цей час ще зберігається, але вже на стадії спадання активність наукових досліджень.
Створення венчурних фірм передбачає наявність таких компонентів:
o ідеї інновації;
o готовності ринку до споживання інноваційного продукту та наявності підприємця, який на основі запропонованої ідеї може організувати фірму;
o ризикового капіталу для фінансування.
Венчурний капітал може мати різноманітне походження: кошти великих компаній, банків, держави, страхових, пенсійних та інших фондів. Величина прибутку як результат вкладеного капіталу визначається різницею між курсовою вартістю акцій, що належать ризиковому інвестору в сумі акцій фірми-новатора та сумою коштів, вкладених ним у проект.
Результати інноваційної діяльності виражаються в інноваційній про-дукції, яка може бути у вигляді речової форми або без неї (наприклад "ноу-хау") та підлягає юридичному захисту.
Основне завдання правового захисту результатів Інтелектуальної дія-льності - це надання авторам технічних рішень, вченим, винахідникам на певний термін як винагороду за свою працю виключного права розпо-ряджатися своїм винаходом. Законодавчий захист винаходів гарантує ав-тору, що результати його творчої діяльності не будуть безкоштовно вико-ристовуватись третіми особами. В цьому випадку виникає таке юридичне поняття як інтелектуальна власність. Основними вважаються три типи інтелектуальної власності:
o патенти, які закріпляють за автором право на винахід;
o авторське право, яке поширюється на інтелектуальний продукту сфері науки, літератури і мистецтва;
o товарний знак, який дає змогу віднести конкретний вид виготовле-ного товару до його виробника.
Патент - це документ, який видається компетентним державним орга-ном, підтверджує визнання науково-технічного винаходу та засвідчує право патентовласника виготовляти та реалізувати продукцію, яка втілила винахід або використовувати технологічні процеси, які є винаходом, на монопольній основі.
Таке право власності на винахід дозволяє власнику патенту у

 
 

Цікаве

Загрузка...