WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Сутність динамізму організаційної структури управління підприємством. Методи активізації творчого пошуку, що можуть застосовуватися при пошукові альте - Реферат

Сутність динамізму організаційної структури управління підприємством. Методи активізації творчого пошуку, що можуть застосовуватися при пошукові альте - Реферат

управління підприємствами (менеджмент, маркетинг, менеджмент НДДКР, кадрів, фінансів тощо) та їх інтеграція у новий менеджмент підприємства.
Для розвитку нового менеджменту потрібні нові спеціалісти та ефектив-ні системи управління. Ось чому на підприємстві повинен бути розроблений комплекс заходів з підвищення науково-технічного рівня і значення людського фактора до сучасних показників, а також з підготовки менедже-рів, створення нового інноваційного менеджменту підприємства.
Звичайно, успіх перетворень і подальший розвиток вирішальним чином залежать від рівня та якості професіоналів, а також від ефективності, підвищення інтелектуальності систем управління та їх постійного оновлення. На сучасному етапі повинні бути змінені орієнтири і принципи управління. За допомогою менеджменту слід використовувати об'єднаний розум колекти-вів, які складаються високоосвічених творчих професіоналів.
Усі ці перетворення, як показуєзарубіжний досвід, мають вже апробо-вані технічні рішення та реалізацію. Тому головним для українських під-приємств є адаптація зарубіжних рішень з урахуванням українських дійсно-сті та менталітету. Це передбачає наявність знань і вміння (волі) у керівників. Людський фактор, його рівень та якість (професійна підготовка, кваліфікація, управлінські навички, трудовий досвід, традиції, загальна культура і культура праці, соціально-психологічні якості, виховання та освіта, здоров'я і працездатність) стають визначальними умовами успішного перетворення.
Таким чином, основою нового менеджменту підприємства є викорис-тання необмежених можливостей науково-технічної революції, в першу чергу - інноваційних та інформаційних технологій; точні знання і вміле використання інтересів та можливостей людини і колективу; гнучкість і чу-тливість до вимог ринку, місцевих умов; постійне зростання рівня та зна-чення людського фактора. Іншими словами, в новій системі управління, новому менеджменті головне-це управління людьми, а не виробництвом.
Своєрідність сьогоднішнього внутрігосподарського управління на українських підприємствах полягає в його перехідному характері, який ви-явив невідповідність принципів організації управління, що склалися раніше, умовам господарюванні, які зазнали змін. Нові підходи ще не спираються на цілісну систематизовану теорію. Вона поки що перебуває на стадії моні-торингу, початкового опрацювання емпіричного матеріалу. Недоліки в сис-темі внутрішнього управління підприємством у більшості випадків є причи-ною виникнення кризової ситуації. Вихід підприємства з кризового стану вимагає розробки стратегії антикризового управління, стратегії виживання. Для цього потрібні консолідація його функціонально-управлінської конфі-гурації, створення гармонійно узгодженої структури, пропорційність обсягів влади та відповідальності кожного з учасників конфігурації на підприємстві. Таким чином, на підприємстві, як і в державі в цілому, необхідно до-тримуватися принципу інституціонального розподілу і функціональної вза-ємодії влади. При цьому потрібна ефективна система взаємного контролю, "стримувань та противаг, що визначають повноваження кожної з "діючих осіб", рівноправність їх взаємовідносин та відносну збалансованість всієї конфігурації.
Отже, під динамізмом організаційної структури слід розуміти здатність чітко реагувати на зміну попиту, вдосконалення технології виробництва, появу інновацій тощо.
2. Опишіть методи активізації творчого пошуку, що можуть застосовуватися при пошукові альтернативних варіантів управлінських рішень
Рішення належать до творчих операцій у технології управлінських робіт. Вони визначають мету і завдання діяльності колективу підприємства або окремих працівників. Рішення - це вибір альтернативи.
Досвід показує, що найбільші здобутки в галузі управління належать США і Японії, тому системи менеджменту саме в цих країнах повинні в першу чергу привертати увагу українських фахівців, що дасть можливість досягти впровадження систем ефективного управління на підприємствах.
Найбільш характерні риси сучасного японського та американського менеджменту наведені в табл. 1.
Таблиця 1.
Характеристика окремих аспектів японського та американського менеджменту в сучасних умовах
Японія СІІІА
Ротація кадрів Добір кадрів
Довічний найм Короткотермінова робота за наймом
Принцип старшинства при оплаті й призначеннях Оплата за індивідуальні результати роботи
Неформальний контроль Формальний контроль
Нечіткий опис робочого завдання Чіткий опис робочого завдання
Колективна відповідальність Індивідуальна відповідальність
Відсутність посад і завдань Завдання визначається посадою
Акцент на координацію і співпрацю Акцент на ефективність і результативність
Узгоджене рішення Індивідуальне рішення
Управління "знизу вверх" Управління "зверху вниз"
Навчання без відриву від виробництва
Спеціальна програма підвищення кваліфікації
Вербування нових випускників вищих навчальних закладів Вербування нових випускників і зрілих співробітників
Довгострокова орієнтація Підвищена увага до поточних результатів
Підвищена увага до підлеглих Застосування орієнтації і на людину, і на роботу
Колективне прийняття рішень Індивідуальне прийняття рішень
Залучення працівників у "гуртки" контролю якості Застосування індивідуальних способів контролю якості
Орієнтація на обмежену кількість стилів керівництва Застосування широкого кола стилів керівництва
Переважне застосування традиційної форми влади Застосування різноманітних ([юрм влади
Розглянемо деякі характерні спільні й відмінні риси в системі управління на основі японського і сучасного українського менеджменту.
Основні відмінності спостерігаються в таких сферах: 1) в процесі планування і прийняття рішень; 2) в організації процесу управління;
3) у контролі й оцінці результату діяльності працівників.
Процес прийняття рішень в американських компаніях здійснюється окремими індивідами. Вони ж і несуть персональну відповідальність за їх реалізацію. Важливою є швидкість прийняття рішень. Інакше вважається, що компанія управляє недостатньо ефективно. Тип управління в японських організаціях орієнтований передусім на групову діяльність і колективну відповідальність. Управлінські рішення приймаються шляхом включення кожного члена, в тому числі і керівника, в діяльність групи.
Колективне прийняття рішень потребує тривалого часу. Японський менеджер тільки регулює роботу в потрібному напрямі за допомогою непрямих методів

 
 

Цікаве

Загрузка...