WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Особливості прогнозування місцевих податків і зборів. Податкове планування у системі корпоративного податкового менеджменту - Контрольна робота

Особливості прогнозування місцевих податків і зборів. Податкове планування у системі корпоративного податкового менеджменту - Контрольна робота

в цілому за звітний період у порівнянні із запланованим розміром.
2. Збільшення або зменшення загальної суми податкових платежів у порівнянні з попередніми роками .
3.Темпи зростання загального розміру податкових платежів підприємства за звітний рік .
4. Темпи зростання загального розміру податкових платежів під-приємства за попередній рік.
5.Рівень оподаткування підприємства (Рп). Він визначається за формулою
Рп = ПП / Чп , (2.1)
де ПП - сума податкових платежів підприємства в цілому за певний період;
Чп - чистий прибуток, отриманий підприємством за певний період;
6. Податкомісткість діяльності підприємства (Пм). Для її визначення може бути застосована формула
Пм = П / ПП , (2.2)
де П - чистий прибуток, отриманий підприємством за певний період; ПП - сума податкових платежів підприємства в цілому за певний період.
7. Податкова квота підприємства (Пкв):
Пкв = ПП / ОД , (2.3)
де ОД - загальний обсяг діяльності підприємства за відповідний період.
До часткових показників ефективності стратегії податкових платежів можна віднести такі:
1. Рівень оподаткування окремих господарчих операцій або укладених угод (Роп.уг ). Розрахунок проводиться за формулою
Роп.уг = ППоп.уг / Пуг (2.4)
де ППоп.уг - сума податкових платежів після здійснення укладеної угоди;
Пуг - прибуток, отриманий від здійснення укладеної угоди.
2. Рівень оподаткування окремих видів діяльності (Роп.д ). Для розрахунку використовується формула
Род = ППд / Пд (2.5)
де ППд - податкові платежі по виду діяльності, який аналізується;
Пд - прибуток, отриманий від здійснення цього виду діяльності.
3. Рівень пільгового оподаткування підприємства (Рп оп):
Рп.оп = Пп.оп / П , (2.6)
де Пп.оп - сума пільгових податків, сплачених підприємством за період, що аналізується; П - загальний чистий прибуток, отриманий підприємством за період, що аналізується.
4. Коефіцієнт оподаткування прибутку підприємства (Коп п):
Коп.п = Ч / ПП (2.7)
де Ч - чистий прибуток підприємства, отриманий ним за відповідний період; ПП - сума податкових платежів, сплачених підприємством за відповідний період.
Кінцева мета податкового планування -оптимізація податкових платежів.
Важливим елементом податкового менеджменту є розрахунок оптимальності податкових платежів на фінансовий рік. Для цього до-сліджуються рух фінансових потоків підприємства за звітний період, оцінюються ресурсний потенціал, економічна стратегія підприємства, а також проводиться моніторинг податкового законодавства. У практиці податкового менеджменту визначають кілька шляхів оптимізації податкових платежів.
При визначенні оптимальності оподаткування використовується метод багатоваріантних розрахунків, тобто розглядається якомога більше різних варіантів, потім вони порівнюються і вибирається найсприятливіший та найкорисніший.
Завершується процес розробки оптимальних розмірів податкових платежів визначенням ефективності розробленої політики. При цьому особливе місце відводиться аналізу податкових платежів за ряд років, порівнянню їх та визначенню найсприятливішого з урахуванням конкретних умов і напрямів діяльності.
Оптимізація податкових платежів передбачає вибір таких податкових систем і платежів, які б задовольняли підприємство з погляду отримання доходів, необхідних для розширення виробництва, знаходження працівників, зацікавлених у результатах своєї праці, та давали б можливість зменшити втрати від ризику господарської діяльності.
Розробка оптимального плану податкових платежів повинна базуватись на основі їх мінімізації. Оптимізація податкових платежів на підприємстві відрізняється за змістом від їх мінімізації. Мінімізація передбачає розробку різних заходів щодо сплати податків, яка може здійснюватись як на незаконних, так і на законних підставах. Мінімізація податкових платежів на незаконних підставах надалі, коли ці порушення будуть викриті, може призвести до збільшення платежів у вигляді штрафів, пені.
Для вибору оптимального варіанта податкових платежів розробляють кілька варіантів і вибирають найефективніший шляхом порівняння.
При розробці оптимального плану податкових платежів вста-новлюються різні напрями:
1. Визначення доцільності застосування спрощеної або будь-якої іншої системи оподаткування для конкретного підприємства.
2. Розрахунок різних варіантів напрямів виробничої діяльності може супроводжуватись розрахунком розмірів податкових платежів. При цьому визначається доцільність вибраних напрямів діяльності та можлива їх зміна з урахуванням мінімізації податкових виплат.
3. Визначення можливостей зменшення податкових платежів за ра-хунок прямих і непрямих податків та застосування різних пільг щодо них.
4. Визначення можливості регіональної диверсифікації, розширення сфери та напрямів діяльності, застосування тих, які дають можливість зменшення загальної суми податкових платежів.
5. Розробка прогнозів податкових платежів на майбутнє.
Список використаної літератури
1. Декрет КМУ"Про місцеві податки і збори" від 20.05.1993 р. №56-93.
2. Закон України "Про систему оподаткування" в редакцiї Закону № 77/97-ВР Biд 18.02.97// ВВР України - 1997. -№ 16.
3. Законодавство України про податки i збори з громадян: Зб. нормат. aктів. - К: Юрiнком, 2000.
4. Васuлик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС, 2001. - 416с.
5. Д'яконова І. І. Податки та податкова полiтика України. - К: Наук. думка, 1997.
6. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. Посібник. - К.: МАУП, 2003,-224 с.
7. Мельник Д. Ю. Налоговый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2000.-352с.
8. Тимченко О.М. Податковий менеджмент: Навч.-метод.посібник для самост.вивч. дисц.-К.:КНЕУ.2001.-150с.
9. Фiнансове право: Пiдруч. / За ред. Л. К Воронової. - Xapкiв: Консум, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...