WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація кадрової політики Слов’янської ТЕС ВАТ “Донбасенерго” - Курсова робота

Організація кадрової політики Слов’янської ТЕС ВАТ “Донбасенерго” - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
"Організація кадрової політики Слов'янської ТЕС ВАТ "Донбасенерго"
ЗМІСТ
ВСТУП
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ.
Суть і завдання кадрової політики.
Елементи кадрової політики та її характеристика.
Напрямки кадрової політики.
Вибір кадрової стратегії і тактики.
Кадрова служба як засіб реалізації кадрової політики.
2. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ТЕС ВАТ "ДОНБАСЕНЕРГО".
Стисла характеристика підприємства.
Аналіз і оцінка менеджменту підприємства.
Аналіз і оцінка основних елементів кадрової політики.
Оцінка організації кадрової роботи на підприємстві
Пропозиції по удосконаленню кадрової політики на підприємстві.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ВСТУП
Предмет дослідження випускної роботи - теоретичні і практичні аспекти кадрової політики.
Мета випускної роботи - розробка рекомендацій з удосконалення організації кадрової політики.
Об'єкт дослідження - Слов'янська ТЕС ВАТ "Донбасенерго".
В процесі роботи будуть досягненні наступні задачі:
" Дослідженні теоретичні аспекти кадрової політики
" Проведено аналіз і зроблено оцінку кадрової політики об'єкта дослідження.
" Розроблено рекомендації з удосконалення кадрової політики об'єкта дослідження.
До складу роботи входять: вступ, два розділи, висновки та список використаних джерел.
В першому розділі досліджено теоретичні аспекти кадрової політики, звернуто увагу на суть і завдання кадрової політики, елементи кадрової політики та іх характеристику, напрями кадрової політики, вибір кадрової стратегії і тактики, кадрову службу, як засіб реалізації кадрової політики.
В другому розділі проведено аналіз кадрової політики об'єкта дослідження, розроблено рекомендації з удосконалення кадрової політики.
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
1.1. Суть і завдання кадрової політики.
Реалізація цілей і завдань управління персоналом здійснюється через кадрову політику.
Кадрова політика - це сукупність принципів, методів, форм організаційного механізму з формування, відтворення, розвитку та використання персоналу, створення оптимальних умов праці, її мотивація та стимулювання. Кадрова політика визначає генеральну лінію і принципові настанови в роботі з персоналом на довготривалу перспективу. Розвиток суспільства, організації значною мірою визначається його кадровою політикою.[13,с.38].
На будь-якому, особливо переломному етапі функціонування суспільства одним із найважливіших факторів його розвитку та прогресивного поступу була і залишається кадрова політика, яка визначає основний зміст і характер усіх видів соціального управління в державі і на підприємстві.
Розробка, прийняття і реалізація державної кадрової політики у сучасній Україні обумовлені необхідністю суттєвої активізації та підвищення ефективності здійснення соціально-економічних, політичних і інших реформ Українського суспільства, значного вдосконалення механізму його управління. [23,с.40].
Кадрова політика формується державою, керівними партіями та керівництвом підприємств і знаходить конкретне вираження у вигляді адміністративних і моральних норм поведінки людей у суспільстві, організації. В ринковій економіці істотно змінюється суть і принципи кадрової політики. Вона е усвідомленою цілеспрямованою на створення високопрофесійного трудового колективу, який би сприяв розвитку організації та особистості. [13, с.38].
Кадрова політика являє собою розраховану на тривалий строк лінію розвитку людських ресурсів, вдосконалення кадрів, певну перспективу економічного, політичного та культурного росту суспільства.
Кадрова політика - один з головних напрямків діяльності держави, який охоплює розробку організаційних принципів роботи з людьми, формування та раціональне використання людських ресурсів, забезпечення ефективного розвитку кадрового потенціалу. Це - одна з базових сфер загальнодержавної соціально-економічної політики, оскільки безпосередньо пов'язано з активізацією людського фактора, реалізацію економічних, політичних та соціальних програм. [20,с.30].
Кадрова політика - це система теоретичних поглядів, ідей, вимог, принципів, які визначають основні напрямки роботи з персоналом. Вона спрямована на вирішення виробничих, соціальних і особистих проблем людей на різних рівнях відповідальності. [13,с.38].
Термін " кадрова політика" може мати широке та вузьке значення.
В широкому значенні - це система усвідомлених та певним чином сформульованих та закріплених правил, норм, які приводять людський ресурс у відповідність із довгостроковою стратегією фірми.
Нерідко при широкому розумінні кадрової політики необхідно звертати увагу на особливості реалізації власних повноважень та стиля керівництва. Не на пряму це знаходить своє відображення в філософії організації, колективному договорі та правилах внутрішнього розпорядку. Звідси бачимо, що всі заходи по роботі з кадрами - вибір, складання штатного розкладу, атестація, навчання, просування - можуть плануватися раніше та узгоджуватися зі стратегічними цілями та поточними задачами організації.
В вузькому розуміння цього слова - це набір конкретних правил, привітань та заборон, які реалізуються, як в процесі безпосередніх взаємодій між співробітниками, також і у взаємовідносинах між робітниками та організацією в цілому.
В цьому розумінні, наприклад, слова "кадрова політика нашої фірми в тому, щоб брати на роботу людей тільки з вищою освітою", можуть використовуватись в якості аргументу при вирішенні конкретного кадрового питання. [17, с.147].
Базовою метою кадрової політики на сучасному етапі являється:
1. Залучення до участі соціально-економічних та політичних реформах усе працездатне населення країни, мобілізація людських ресурсів до активної участі у високоефективну та високоякісну працю;
2. Укомплектування усіх ланок державної, суспільної та господарської праці ініціативними та компетентними людьми, які розуміються на необхідності якісних змін у суспільстві та які вміють впроваджувати їх у життя;
3. Забезпечення безперебійного вдосконалення та своєчасне оновлення кадрового складу виробничо - господарської, соціально-культурної та адміністративно-державної сфери організації суспільства, зріст професіоналізму та соціальної відповідальності кадрів керування.
За своїм складом кадрова політика має таке коло проблем:
" Цілеспрямоване, планомірне та збалансоване формування та підготовка кваліфікованих робітників, постійне підвищення їх професіональної майстерності, всебічна освіта та постійне виховання кадрів.
" Розподіл та перерозподіл робітників за сферами зайнятості, регіонам країни та видам професійної діяльності.
" Раціональне використання кадрів, моральне та матеріальне стимулювання їх діяльності, розвиток спеціальних вмінь, формування задоволеністю праці, контроль за діяльністюкадрів, формування та розвиток комплексної системи керування людськими ресурсами. [20, с.31-32].
Основними завданнями кадрової політики на підприємстві є :
" Своечасне

 
 

Цікаве

Загрузка...