WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

пов'язані з досягненням ефекту.
Ке = 114883,74 638243 = 0,18
Показником ефективності управління є визначення системи кількісних та якісних показників ефективності. До кількісних належать трудові та фінансові показники, а також економія часу працівників управління. Якісними показниками ефективності менеджменту можна вважати підвищення науково-технічного рівня процесів менеджменту, кваліфікації працівників управління, рівня обґрунтованості управлінських рішень, культури менеджменту; надійність (безвідмовність) системи менеджменту; достовірність і повнота інформації, яка збирається, обробляється і зберігається в системі менеджменту; своєчасність виконання всіх функцій, операцій і процедур; поліпшення умов праці управлінського персоналу.
Показники економічної ефективності ЗАТ "АТ Глини Донбасу" визначаються як співвідношення між економічним ефектом діяльності підприємства загалом і затратами ресурсів на його досягнення. Виходячи з цього, основним таким показником є індекс віддачі (одержаного прибутку) на вкладений капітал.
Існує два методи його розрахунку:
" на базі акціонерного капіталу підприємства;
" на економічній основі.
Розрахунок показника ефективності на базі акціонерного капіталу здійснюють за формулою:
Ке = БП / АК + ФР + Пн (3.5.)
де Ке - показник ефективності менеджменту;
БП - балансовий прибуток;
АК - вартість акціонерного капіталу;
ФР - фінансові резерви;
Пн - нерозподілений прибуток.
Ке = 429,739 / 47,2 + 127,581 + 357,142 = 0,17
Загальну ефективність менеджменту можна визначити і оцінити на підставі системи показників економічної ефективності підприємства загалом.
Показники ефективності процесів менеджменту відображають складність внутрішніх і зовнішніх відносин і зв'язків, що існують у керуючій системі, зв'язків між нею і керованою системою та зовнішнім середовищем. Така система показників дає об'єктивну оцінку ефективності процесів менеджменту загалом і ефективності функціонування складових системи менеджменту.
Ефективність процесів менеджменту оцінюють за такими показниками: коефіцієнт якості виконуваних управлінських функцій (Ку), коефіцієнт оперативності роботи управлінських працівників (Ко), коефіцієнт раціональності управлінської документації (Кр), коефіцієнт керованості (Кk), коефіцієнт економічності апарату управління (Ке), рівень організації управління виробництвом (N). Для розрахунку цих показників використовують формули:
Ку =1 - ? tі / ? Fi (3.6.)
Ку= 1 - 122/146 = 0,16
Ко = ? (D1 - d1 ) х К1 + ? (D2 - d2 ) х К2 + ?(Dn - dn )х Кn / +? D1 К1 + ? D2 К2 + ? Dn Кn (3.7.)
Ко = (2-0)х 1 + (5-0)х0,6+ (4-0)х0,7 2х1+4х0,7+4х0,8 = 0,8
Кd = (Du + Dc + Dt) / Dv (3.8.)
Кd = (19 + 12 + 28) / 119 = 0,46
Кk = 1/ z ? Рf /Рn (3.9.)
Кk = 1/3 х ( 8/ 10 + 14 / 16 + 871 / 1057 ) = 2,7
Ке = Аn / Аf х Рn / Рf (3.10.)
Кe = 27 /29 х 1953/1470 = 2,7
N = ? К1, К2, .... Кn (3.11.)
N = ? 1 +0,8 +0,6 = 1,5
де tі - загальна сума втрат робочого часу в різних виробничих підрозділах організації за певний період, викликана несвоєчасним і неякісним виконанням і-ої функції менеджменту, хв., год.; Fi - загальний змінний нормативний фонд робочого часу j-го виробничого підрозділу, хв., год.; n -кількість функцій менеджменту; m- кількість виробничих підрозділів; D1, D2,…. Dn- встановлений директивно або нормативний термін виконання відповідного виду документів, днів; d1, d2, …. dn- відставання від прийнятого нормативного терміну виконання відповідного виду документів у днях (при достроковому виконанні документів d1, d2, …. Dn приймаються рівними нулю); К1, К2, .... Кn - коефіцієнти, які умовно характеризують різні види документів за ступенем важливості; Du, Dc, Dt- відповідно кількість видів уніфікованих, стандартизованих, типових і трафаретних документів, що створюються на підприємстві; Dv- загальна кількість документів, які застосовуються на підприємстві; z- кількість і-х рівнів управління в організації; Рf і Рn - відповідно фактична і нормативна чисельність працівників в розрахунку на 1-го керівника кожного і-го рівня управління; Аn - кількість передбачених типовою структурою структурних підрозділів менедждменту, яка відповідає встановленим нормативам їх формування (за чисельністю працівників); Аf - фактична кількість структурних підрозділів менеджменту підприємства; К1, К2, ...,Кn - фактичні значення часткових аналітичних коефіцієнтів, що відображають стан процесів управління на підприємстві.
Загальну оцінку ефективності менеджменту підприємства доповнюють оцінкою ефективності діяльності окремих управлінських підрозділів, адже передумовою високої (низької) загальної ефективності є рівень організації діяльності.
Оцінювання ефективності діяльності структурних підрозділів менеджменту побудована на нормативно-цільових засадах система показників ефективності процесів менеджменту підприємства складається із показників статичної оцінки ефективності системи менеджменту і показників оцінки ефективності діяльності складових цієї системи (ефективності організації управлінської праці).
До показників статичної оцінки ефективності системи менеджменту належать: структура керуючої системи, ступінь централізації функцій менеджменту, діапазони управління, чисельність працівників виробничого персоналу, що приходиться на одного працівника менеджменту, частка витрат на управління в структурі собівартості продукції та ін. Оскільки нормативної бази для розрахунку цих показників недостатньо, то їх можна розраховувати як коефіцієнти для порівняння з ідентичними показниками минулого періоду або з показниками аналогічних організацій.
На підприємстві ЗАТ "АТ Глини Донбасу" працює 192 працівників.
Чисельність працівників виробничого персоналу, що приходиться на одного працівника менеджменту складає 156 : 36 = 4,33
Ефективність структури менеджменту можна оцінити, розрахувавши значення таких коефіцієнтів:
Кtsu = Qr1 : Qro (3.12.)
Кtsu = 3 : 3 = 1
Кksu = Qlur : Qlnr (3.13.)
Кksu = 1 : 2 = 0,5
Dus = Сpnr : Сpur (3.14.)
Dus = 28 : 8 = 3,5
Dru = Сpu : Сk (3.15.)
Dru = 1300 : 14 =92,85
Де Кtsu- коефіцієнт ефективності структури менеджменту; Кksu - коефіцієнт ланковості структури менеджменту; Кcf - коефіцієнт централізації функцій менеджменту; Dus- загальний діапазон управління; Dru- діапазон управління на певному рівні ієрархії; Qr1- кількість рівнів менеджменту у звітному періоді (або в порівнюваній організації); Qro - кількість рівнів менеджменту в базовому періоді (або в організації, взятій для порівняння); Qlur- кількість ланок на вищому рівні менеджменту; Qlnr - кількість ланок на низовому рівні менеджменту; Сpur - чисельність працівників менеджменту на вищому рівні ієрархії; Сpnr - чисельність працівників менеджменту на низовому рівні ієрархії;Cpur1- загальна чисельність працівників менеджменту всіх низових рівнів; Сpu- чисельність працівників менеджменту даного рівня; Сk - чисельність керівників на даному рівні менеджменту.
В аналітичних цілях можна сконструювати показники оцінки ефективності діяльності окремих служб:

 
 

Цікаве

Загрузка...