WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») - Дипломна робота


ДИПЛОМНА РОБОТА
з менеджменту
Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.( ЗАТ "АТ Глини Донбасу")
ЗМІСТ
Вступ 3
1.Теоретичні основи управління якістю 6
1.1.Основні категорії і поняття управління якістю 6
1.2.Показники якості і методи їх оцінки 16
1.3. Організаційно-методичні принципи забезпечення і управління якістю 21
1.4.Основні елементи забезпечення якості 33
2. Аналіз і оцінка управління якістю в ЗАТ "АТ Глини Донбасу" 50
2.1. Коротка характеристика підприємства 50
2.2. Аналіз системи управління якістю продукції на підприємстві 52
2.3. Аналіз якості продукції 66
3. Обгрунтування пропозицій по вдосконаленню системи управління якісттю продукції на ЗАТ "А/Т Глини Донбасу" 75
3.1. Розвиток системи менеджменту якості на базі концепції TQM 75
3.2. Внутрішній аудит системи якості продукції підприємства 87
3.3. Застосування коригувальних дій як інструмент поліпшення системи якості продукції підприємства 92
3.4. Оцінювання ефективності менеджменту організації 96
Висновки 106
Список використаних джерел 111
Додатки 115
ВСТУП
Довгий час (до 1950-х рр.) управління якістю зводилося до контролю якості продукції і відносилося до інженерно-технічних питань, у той час як проблематика загального менеджменту мала яскраво виражений організаційний характер із соціально-психологічним відтінком.
Активно розвиваючись, концепції управління якістю почали запозичати елементи загального менеджменту, що стосуються організаційних питань забезпечення якості. Аналіз загальних рис і підходів дозволили Джонові Реббіту і Пітеру Бергху виділити сім факторів загальної якості:
1. Орієнтація на споживача.
2. Орієнтація на процес і його результати.
3. Управління участю в роботі і відповідальністю.
4. Постійне удосконалення.
5. Проблеми, які залежать від робітників, повинні складати не більш ніж 20 %.
6. Проведення вимірів.
7. Командна організація робіт з поліпшення якості (постійно діючі наскрізні функціональні ради).
Багато принципів лягли в основу сучасної концепції управління якістю TQM.
Управління якістю є спеціалізованим видом управлінської діяльності, до якого належить управління персоналом, фінансами, якістю, проектами, інноваціями, маркетингом і ін.
Для досягнення кожної з поставлених цілей визначається політика підприємства в даній сфері, розробляється комплекс заходів впливу на виконавців і через них - на засоби виробництва.
В основі сучасного підходу до управління лежить системна орієнтація всіх підрозділів організації на якість з кінцевою метою виправдання очікувань покупців і, як наслідок, одержання максимально можливого прибутку. На перше місце висуваються цілі в області якості. Політика в області якості закладається в основу політики підприємства з усіма її складовими (маркетинг, проектування, закупівлі, контракти та ін.). Для кожної зі складових політики проводяться відповідні аналіз і оцінка. У результаті визначаються стратегії і плани, спрямовані на реалізацію політики в області якості.
Якість - поняття багатогранне, забезпечення її вимагає об'єднання творчого потенціалу і практичного досвіду багатьох фахівців. Проблема підвищення якості може бути вирішена тільки при спільних зусиллях держави, місцевих органів управління, керівників і членів трудових колективів підприємств. Важливу роль у вирішенні цієї проблеми грають споживачі, що диктують свої вимоги і запити виробникам товарів і послуг.
Поліпшення якості продукції - найважливіший напрямок інтенсивного розвитку економіки, джерело економічного зростання, ефективності суспільного виробництва. У цих умовах зростає значення комплексного управління якістю продукції й ефективністю виробництва.
Системи управління якістю, що діють на різних підприємствах, індивідуальні.
Метою роботи є розробка рекомендацій з удосконалення управління якістю продукції об'єкта дослідження "А/Т Глини Донбасу" м.Слов'янськ.
Для цього використані найбільш базові наукові праці вітчизняних і закордонних авторів, а також популярного навчального посібника в області керування якістю.
Предметом дослідження є теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.
Робота складається з трьох частин, висновків, списку використаних джерел та додатків.
У першому розділі дипломної роботи дани теоретичні основи управління якістю. Розкриті питання основних категорій і понять управління якістю, показники якості і методи їх оцінки, організаційно-методичні принципи забезпечення і управління якістю та інши питання.
У другому розділі розглядається аналіз і оцінка управління якістю в ЗАТ "АТ Глини Донбасу". Дається коротка характеристика підприємства, розглядається використована на підприємстві система управління якістю. Робиться аналіз системи управління якістю продукції.
У третьому розділі дипломної роботи наводяться обгрунтування пропозицій щодо удосконалення системи управління якістю продукції на підприємстві, а саме:
" організація та проведення внутрішнього аудиту системи якості продукції;
" застосування коригувальних дій як інструменту поліпшення системи якості продукції підприємства.
1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
1.1.Основні категорії і поняття управління якістю
Якість є однією з основних категорій, що визначають спосіб життя, соціальну й економічну основу для успішного розвитку людини і суспільства. Таке формулювання чітко визначає значимість діяльності по удосконаленню якості, але є занадто ємкісною і не дає чіткого уявлення про суть самого поняття "якість".
Більшість трактувань якості була узагальнена Міжнародною організацією по стандартизації (ISO) [2] у стандарті ISO-8402 "Управління якістю і забезпечення якості. Словник", що визначає якість як "сукупність характеристик об'єкта, що відносяться до його здатності задовольняти обумовлені чи передбачувані потреби" [3].
Під об'єктом у цьому визначенні розуміється усе, що може бути індивідуально описане і розглянуте, тобто товар, послуга, процес; система, чи організація окреме обличчя.
Кожна потреба виражається рядом вимог (рис. 1.1), що беруть участь у формуванні відносин придатності об'єкта для цілей споживача, служать для оцінки відповідності об'єкта його призначенню і, отже, окреслюють границю якості об'єкта.
Вимоги до якості можна визначити як вираження або визначених потреб та їхній переклад у набір, або кількісно якісно установлених вимог до характеристик об'єкта з метою їхнього втілення в об'єкті і перевірки.
При проведенні технічних оцінок термін "якість" застосовується в наступних ситуаціях:
o при порівнянні об'єктів з метою виявлення ступеня переваги ("відносна якість");
?
o при кількісній статистичній оцінці (рівень якості);
o при проведенні точної технічної оцінки (міра якості).
У практичній діяльності термін "об'єкт" звичайно заміняється терміном"продукція".
Продукція являє собою результат процесу (процесів) або будь-якої діяльності. Вона може бути як матеріальною (виробу), так і нематеріальною (послуги). Послуги виробничого характеру

 
 

Цікаве

Загрузка...