WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція) - Дипломна робота

Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція) - Дипломна робота

продажу, тобто на дату постачання покупцеві. Доходи від послуг вважаються визнаними, коли послуги фактично виконані. Доходи від дозволу третім особам використовувати активи фірми такі, як відсотки, рентні платежі, ліцензійні поточні відрахування, вважаються визнаними після закінчення терміну таких надходжень або використання активів. Доходи можуть бути визнаними протягом періоду виробництва товару відповідно до контрактів із тривалими термінами виконання. Доходи можуть також вважатися визнаними по нагромадженню сум наявних платежів після установки поставленого товару, нерухомого майна або по виконанні визначених умов (франшізи).
Визнання доходу збільшує активи і зменшує пасиви з відповідними результатами по статті "Власний капітал". Визнання доходу на стабільному і відповідному базисі є основою формування рахунка прибутків/збитків.
Метод обліку за виконаним контрактом припускає, що доходи в звіті про прибутки і збитки відображаються тільки в тому випадку, коли контракт по реалізації товарів і послуг цілком виконаний або виконана його істотна частина.
Метод поетапної здачі робіт припускає, що доходи в звіті про прибутки і збитки відбивають відповідно до часток закінченої обробки продукції і зроблених послуг, на які укладений контракт у звітному періоді.
Метод оцінки власності припускає, що первісні інвестиції враховуються по вартості і записуються одним рядком у балансі інвестора. Інвестиції збільшуються (зменшуються) на пропорційну частку прибутку (збитку) інвестора, оголошений фірмою. Коли інвестор одержить дивіденд, сума інвестицій скорочується на суму отриманого дивіденду. Якщо під час підготовки інвестором фінансового звіту виявиться різниця між балансовою вартістю інвестицій, підрахованих по даному методі, і пропорційною часткою чистих активів, оголошеної у фінансовій звітності фірми, то таку різницю необхідно амортизувати.
Метод обліку по собівартості, відповідно до якого інвестиції в інші компанії відбивають по собівартості. У звіті про прибутки доходи інвестора від інвестицій відбивають тільки в тому обсязі, у якому вони дійсно перераховані капіталоприймаючою компанією від чистого прибутку, накопиченого з дня придбання цих інвестицій.
Метод оцінки витрат у спільному підприємстві використовується, коли інвестор не робить істотного впливу на хід його діяльності. Витрати на початку інвестиції відображаються у балансі статтею "Інвестиції". Прибуток, отриманий від спільного підприємства, не відображається на рахунках інвестора, поки вони не будуть розподілені як дивіденди. У балансі інвестиції показуються в первісній оцінці. Коли дивіденд оголошений, інвестор розглядає свою частку як поточний доход.
Метод пропорційної консолідації припускає, що інвестор консолідує у своїх фінансових звітах свою пропорційну частку в кожнім виді активів, зобов'язань - у доходних і видаткових статтях спільного підприємства.
Метод пайової участі, відповідно до якого інвестиції спочатку відображаються по собівартості, а потім їхня оцінка коректується в залежності від змін частки інвестора в чистих активах підприємства, акції якого придбаються. Звіт про прибутки і збитки інвестора відбиває частку останнього в результатах діяльності фірми, акції якої здобуваються.
У залежності від конкретних цілей аналізу використовуються різні економічні показники або їхні сполучення, що дають кількісну і якісну оцінку діяльності фірми. По цих принципах їх можна класифікувати в такий спосіб:
1) показники, що характеризують економічний потенціал фірми;
2) показники, що характеризують господарську діяльність фірми;
1. Показники, що характеризують економічний потенціал фірми.
До числа таких показників відносяться:
o активи,
o продажи,
o валовий або чистий прибуток,
o чисельність зайнятих.
Звичайно поряд з цими показниками вказується сфера діяльності фірми або галузь виробництва, до якої вона відноситься.
Для більш докладного вивчення економічного потенціалу фірми використовуються й інші показники.
o Основний капітал, до якого відносяться виробничі потужності фірми (будинку, спорудження, устаткування), призначенні для здачі в оренду іншим фірмам або для керування. Сюди можуть включатися також засоби, призначені для ремонту і відновлення виробничих потужностей.
o Кількість і вартість зробленої продукції в цілому по фірмі й у розбивці по видах продукції. Цей показник дозволяє визначити частку і місце фірми у виробництві промислової продукції в країні й у світовому виробництві, а також структуру виробництва даної фірми.
o Чисельність та розміщення виробничих і збутових підприємств фірми, як у своїй країні, так і за кордоном, їхні розміри, характер продукції, що випускається і реалізується.
o Характеристика інфраструктури фірми - наявність власних засобів транспорту, складів, центрів технічного обслуговування, забезпеченість власною сировинною базою, джерелами енергії.
o Розміри і розміщення прямих капіталовкладень фірми в підприємства, розташовані у своїй країні і за кордоном.
o Науково-дослідний потенціал фірми, обумовлений величиною витрат на НИОКР як у цілому, так і по ведучих підрозділах фірми, кількість і розміщення дослідницьких центрів і лабораторій, число працюючих у них дослідників, основні напрямки і пріоритетні види розробок, загальна кількість патентів, що належать фірмі, і їхнє використання.
2. Показники, що характеризують господарську діяльність фірми. Для аналізу господарської діяльності фірми можна використовувати багато показників у різному сполученні. Виділимо серед них ті, по яких у фірмах звичайно складається звітність.
o Показники загальних витрат (general expenses): впровадження на нові ринки на початок року (enter new markets); витрати на маркетингову діяльність на початок року (marketing); витрати на дослідження і розвиток (research and development); накладні витрати (overhead), адміністративні витрати (development overhead); оплата оренди (rental costs); витрати на удосконалення продукції (product changeover); витрати, пов'язані із постачанням продукції (factory fees).
o Показники надходження і витрати коштів - джерела надходження коштів: чистийприбуток; амортизаційні відрахування, надходження від реалізації активів, субсидії і дотації; збільшення довгострокової заборгованості; емісія акцій; збільшення короткострокової заборгованості.
o Показники використання коштів: виплати дивідендів; організаційні витрати; витрати по емісії акцій; капіталовкладення; вкладення в інші необоротні активи; погашення довгострокової заборгованості; придбання цінних паперів, що швидко реалізуються; збільшення рахунка в банку. Глибокий і ретельний економічний аналіз є необхідною передумовою прийняття управлінських рішень. Інформація - це конкретне вираження матеріальних процесів. Без інформації і її аналізу неможливе ефективне функціонування і розвиток виробничо-збутової діяльності фірми.
Проведення економічного дослідження з використанням величезного набору показників практично неможливо без застосування комп'ютерної техніки. Тому фірми широко

 
 

Цікаве

Загрузка...