WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція) - Дипломна робота

Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція) - Дипломна робота

робота. Завданням організаційної роботи є створення структур, усередині яких буде здійснюватися діяльність, спрямована на досягнення намічених цілей, а також розподіл обов'язків між виконавцями. Крім того, організаційні принципи вимагають чіткого визначення обов'язків менеджера і меж сфери компетенції. У сфері організаційної структури вирішуються питання розподілу повноважень, підпорядкованості і спеціалізації (визначають центри відповідальності), а в системі управлінського обліку займаються визначенням витрат на виробництво по центрах відповідальності, внаслідок чого вона будується і працює як система бухгалтерського обліку.
Стимулювання. Стимулювання (мотивація) - вплив на свідомість людей, що допомагає учасникам виробничого процесу усвідомити собі цілі і завдання організації і прийняти рішення, що відповідають цим цілям і завданням. При цьому акцент робиться на створення у свідомості людей мотиву, що спонукає до реалізації цих цілей і завдань. Кошториси і звіти, складені бухгалтером-аналітиком, дають чітку уяву про планові завдання і стимулюють діяльність менеджерів.
Крім перерахованого вище, у сфері ділових контактів (обміну інформацією) бухгалтер-аналітик допомагає їхньому здійсненню шляхом організації і удосконалювання ефективної системи обміну інформацією і звітності.
В Україні, в інших країнах - членах СНД не існує розподілу бухгалтерського обліку на фінансовий облік і управлінський облік. Всі розділи, обліку майна, витрат виробництва і обігу, випуску і реалізації продукції, розрахункових і кредитних операцій, фінансових результатів, фондів і резервів традиційно характерні єдиним бухгалтерським обліком; використовуються такі методологічні нормативні документи, як План рахунків бухгалтерського обліку та інструкція про його застосування, Положення про бухгалтерський облік і звітність та ін.
У західній практиці у функції бухгалтерів входять не тільки ведення бухгалтерського обліку, але і керівництво, і координація роботи зі складання кошторисів витрат виробництва, підготовка звітної інформації і її інтерпретація при прийнятті рішень, не говорячи вже про аналіз даних і участі у виборі рішень на базі різних варіантів [23].
У країнах з розвиненою економікою вже кілька десятиліть існує розподіл бухгалтерського обліку на перераховані вище види обліку (фінансовий і управлінський). В останні роки намітився подальший розподіл обліку для управління: на управлінський і виробничий облік. Можна зрозуміти ідеологів західного обліку: останній більше стає мовою бізнесу, до підсумків роботи підприємств і фірм усе більше проявляють інтерес не тільки адміністрація і трудові колективи фірм, але і власники акцій, інші зовнішні споживачі облікової інформації. Якщо перші виявляють цікавість до доходів і чинників, що їх збільшують (це в основному налагоджене виробництво, що сприяє зниженню собівартості й, отже, збільшенню прибутку), то другі більше цікавляться кінцевими атрибутами діяльності фірм і розмірами дивідендів на вкладені інвестиції.
Аналіз господарської діяльності фірми відіграє важливу роль у системі управління фірмою і тісно пов'язаний із усіма функціями управління. Аналіз господарської діяльності покликаний, з одного боку, визначити економічну ефективність виробничо-збутової діяльності фірми за звітний період (або встановлений досліджуваний період), досягнення поставлених цілей. А з іншого боку - визначити можливі напрямки розвитку цієї діяльності на поточний і перспективний періоди з погляду забезпеченості необхідними фінансовими, матеріальними і трудовими ресурсами. Тому аналіз господарської діяльності повинен проводитися цілеспрямовано і повинен дати відповідь на питання, на що краще націлити виробництво виходячи з намічених вигод, виявити такі можливості і резерви фірми, що забезпечать найкращі умови використання наявних виробничих потужностей, створення нових видів виробництва, забезпечення діяльності фірми усіма необхідними ресурсами.
Оскільки маркетинг і планування є вихідними пунктами управлінського циклу, аналіз господарської діяльності спрямований на забезпечення необхідною інформацією насамперед цих функцій.
Велику роль відіграє аналіз інформації в процесі поточної оперативної діяльності фірми, оскільки являється вихідною базою для прийняття управлінських рішень, спрямованих на здійснення контролю і регулювання усього виробничого циклу, виявлення і ліквідацію відхилень від виконання поставлених цілей у процесі господарської діяльності.
Такий аналіз дозволяє проводити перевірку виконання управлінських рішень, дотримання встановлених нормативів і умов роботи. Аналіз господарської діяльності формує інформацію зворотного зв'язку в системі управління. Крім того, економічний аналіз - це не тільки функція, але й визначена система мислення, що вимагає певних наукових підходів, розробки методів обробки інформації, уміння сформулювати правильні висновки на основі аналізованих показників, дати рекомендації управлінському апаратові з питань підвищення ефективності господарської діяльності фірми.
Повнота економічного аналізу залежить від наявності інформаційної бази, від рівня ведення обліку і звітності фірмою, вірогідності показників, що аналізуються, використання комп'ютерної техніки як при веденні звітності, так і в процесі проведення аналізу. Він покликаний дати керівникам необхідний аналітичний матеріал для прийняття управлінських рішень і ведеться за наступними показниками:
- формування прибутку від продаж;
- структура собівартості всієї продукції, що випускається і реалізується;
- собівартість окремих видів продукції;
- характер і причини відхилення від стандартів цін на продукцію і стандартів витрат на її виробництво і продаж;
- характер відповідальності посадових осіб за дотримання бюджетів по виробничим, збутовим і накладним витратам.
Ці дані кладуться в основу розробки програм маркетингу по продукті і по виробничому відділенню. Поточний економічний аналіз ведеться службовцями функціональних відділів і підрозділів, у тому числі центральних служб маркетингу і відділів маркетингу у виробничих відділеннях; спеціалізованими аналітичними групами; групами управлінського аналізу; зовнішніми консультантами.
Кожна фірма з метою ведення обліку і звітності, а також аналізугосподарської діяльності розробляє свою методику оцінки показників. Як правило, така методика приводиться цілком або частково в примітках, або додатку до фінансової звітності. Разом з тим, міжнародна практика в області обліку і звітності виробила деякі уніфіковані методи обліку, якими фірми широко користуються з метою порівнянності звітних даних і полегшення проведення економічного аналізу. Зокрема, у міжнародній практиці широко користуються наступними методами ведення обліку й аналізу, розробленими Комітетом з міжнародних стандартів обліку (КМСО) [13].
Метод обліку доходу, або метод визнання доходу, що визначає момент, коли постачальник здобуває право на одержання доходу від постачання товару або надання послуг. Відповідно до цього методу, доход від продажу товарів вважається визнаним на дату

 
 

Цікаве

Загрузка...