WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція) - Дипломна робота

Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція) - Дипломна робота

користуються власними банками даних, у яких утримується широкий набір згаданих вище показників, що відносяться до діяльності фірми. Для аналізу стану і розвитку кон'юнктури на світових ринках і світовому господарстві вони звичайно звертаються в спеціалізовані інформаційні комерційні центри, що збирають, систематизують і видають таку інформацію.
Фінансовий менеджмент - це вид професійної діяльності, спрямований на управління фінансово-господарською діяльністю фірми на основі сучасних методів. Фінансовий менеджмент містить у собі:
o розробку і реалізацію фінансової політики фірми з використанням різних фінансових інструментів;
o прийняття рішень по фінансових питаннях, їхню конкретизацію і вироблення методів реалізації;
o інформаційне забезпечення шляхом складання й аналізу фінансової звітності фірми;
o оцінку інвестиційних проектів і формування портфеля інвестицій; оцінку витрат на капітал; фінансове планування і контроль;
o організацію апарата управління фінансово-господарською діяльністю фірми.
Методи фінансового менеджменту дозволяють оцінити [19]:
o ризик і вигідність того або іншого способу вкладення грошей;
o ефективність роботи фірми;
o швидкість оборотності капіталу і його продуктивність.
Метою фінансового менеджменту є вироблення і застосування методів, засобів і інструментів для досягнення цілей діяльності фірми в цілому або її окремих виробничо-господарських ланок - центрів прибутку. Такими цілями можуть бути:
- максимізація прибутку;
- досягнення стійкої норми прибутку в плановому періоді;
- збільшення доходів керівного складу і вкладників (або власників) фірми;
- підвищення курсової вартості акцій фірми й ін.
В остаточному підсумку всі ці цілі орієнтовані на підвищення доходів вкладників (акціонерів) або власників (власників капіталу) фірми.
До задач фінансового менеджменту входить перебування оптимального співвідношення між короткостроковими і довгостроковими цілями розвитку фірми і прийнятих рішень у короткостроковому і довгостроковому фінансовому управлінні.
Так, у короткостроковому фінансовому управлінні, наприклад, приймаються рішення про сполучення таких цілей, як збільшення прибутку і підвищення курсової вартості акцій, оскільки ці цілі можуть протидіяти один одному. Це виникає в тому випадку, коли фірма, що інвестує капітал у розвиток виробництва, несе поточні збитки, розраховуючи на одержання високого прибутку в майбутньому, що забезпечить зростання вартості її акцій. З іншого боку, фірма може утримуватися від інвестицій щодо відновлення основного капіталу заради одержання високих поточних прибутків, що згодом відіб'ється на конкурентноздатності її продукції і привзеде до зниження рентабельності виробництва, а потім падінню курсової вартості її акцій і, отже, до погіршення стану на фінансовому ринку.
У довгостроковому фінансовому управлінні, орієнтованому на ті ж кінцеві цілі, насамперед, враховуються фактори ризику і невизначеності, зокрема, при визначенні передбачуваної ціни акцій як показника віддачі на вкладений капітал.
Завданням фінансового менеджменту є визначення пріоритетів і пошук компромісів для оптимального сполучення інтересів різних господарських підрозділів у прийнятті інвестиційних проектів і виборі джерел їхнього фінансування.
В остаточному підсумку основне завдання фінансового менеджменту - прийняття рішень по забезпеченню найбільш ефективного руху фінансових ресурсів між фірмою і джерелами її фінансування як зовнішніми, так і внутріфірмовими. Тому управління потоком фінансових ресурсів, виражених у коштах, є центральним питанням у фінансовому менеджменті.
Потік фінансових ресурсів складають кошти:
o отримані в результаті фінансово-господарської діяльності фірми;
o отримані на фінансових ринках за допомогою продажу акцій, облігацій, одержання кредитів;
o повернуті суб'єктам фінансового ринку як плату за капітал у вигляді відсотків і дивідендів;
o інвестований і реінвестовані в розвиток виробничо-господарської діяльності фірми;
o спрямовані на сплату податкових платежів.
Функції й економічні методи фінансового менеджменту можна підрозділити на два блоки: блок по управлінню зовнішніми фінансами і блок по внутріфірмовому обліку і фінансовому контролю.
Блок по управлінню зовнішніми фінансами припускає реалізацію відносин фірми з юридично і господарчо самостійними суб'єктами ринку, включаючи власні дочірні компанії, що виступають як клієнтів, позикодавців, постачальників і покупців продукції фірми, а також з акціонерами і фінансовими ринками. Сюди входять:
o управління оборотними активами фірми: рухом грошових коштів; розрахунками з клієнтами; управління матеріально-виробничими запасами й ін.
o залучення короткострокових і довгострокових зовнішніх джерел фінансування. Блок по внутріфірмовому обліку і фінансовому контролю містить:
o контроль за веденням виробничого обліку;
o складання кошторису витрат, контроль за виплатою заробітної плати і податків;
o збір і обробку даних бухгалтерського обліку для внутрішнього управління фінансами і для надання даних зовнішнім користувачам;
o складання і контроль за правильністю фінансової звітності: балансу, звіту про прибутки і збитки, звіту про рух грошових коштів і ін.;
o аналіз фінансової звітності і використання його результатів для внутрішнього і зовнішнього аудита;
o оцінка фінансового стану фірми на поточний період і його використання для прийняття оперативних управлінських рішень і з метою планування.
У функції фінансового менеджменту входить:
o аналіз фінансової звітності;
o прогнозування коштів;
o випуск акцій;
o одержання позик і кредитів;
o операції з інвестиціями;
o оцінка операцій злиття і поглинання фірм.
Найважливіші рішення, які прийняті в області фінансового менеджменту, відносяться до питань інвестування і виборі джерел їхнього фінансування.
Інвестиційні рішення приймаються з таких питань, як:
o оптимізація структури активів, визначення потреб у їхнійзаміні або ліквідації;
o розробка інвестиційної політики, методів і засобів її реалізації; визначення потреб у фінансових коштах;
o планування інвестицій по фірмі в цілому; розробка і затвердження інвестиційних проектів, розроблювальних у виробничих відділеннях;
o управління портфелем цінних паперів.
Інвестиційні рішення припускають виділення у фінансовому менеджменті двох видів фінансового управління: короткострокового і довгострокового, що мають свої специфічні риси.
Короткострокові інвестиційні рішення спрямовані на визначення структури капіталу фірми на поточний період, що відображається в її балансі. Прийняття таких рішень потребує від фінансових менеджерів глибоких професійних знань в області короткострокового фінансового управління фірмою, уміння застосовувати обґрунтовані методи їхньої реалізації з урахуванням поточних тенденцій розвитку ринку.
Довгострокові інвестиційні рішення, іменовані стратегічними, спрямовані на забезпечення успішного функціонування фірми в майбутньому і

 
 

Цікаве

Загрузка...