WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація, як об’єкт управління - Курсова робота

Організація, як об’єкт управління - Курсова робота

однодумцями.
4. Зрілості - надзвичайно сприятливий період для організації. Керівництво самовдоволене розвитком організації, отриманням величезних прибутків. Цілі періоду складаються з 3- ох підперіодів :
- рання зрілість - про організацію дізнаються конкуренти;
- проміжна зрілість - між організаціями ведеться конкурентна боротьба;
- остаточна зрілість - конкурентна боротьба досягається найвищої гостроти;
5. Якщо менеджерами не втілюються нові ідеї в розвиток організації, не використовуються впровадження нової техніки, то організація переходить до етапу старіння. Етап старіння - надзвичайно громістка структура управління, незбалансований бюджет видатків доходів, відсутність ефективної системи менеджменту. Така організація або банкрутує, або переходить до стану відновлення.
6. Відновлення - нова команда менеджерів, з новими ідеями, яка здатна забезпечити успіх і розвито
Загальні риси організації
' наявність ресурсів (людських, матеріальних, технологічних, фінансових,
інформаційних);
' залежність від зовнішнього середовища (економічних умов, законів, конкурентів
тощо);
' наявність поділу праці (горизонтального й вертикального);
' наявність певної структурної побудови і необхідності управління;
' здійснення певних видів діяльності у відповідності з накресленими цілями.
Будь-яка організація має внутрішнє і зовнішнє середовище. Внутрішнє середовище складають цілі, завдання, технологія та структура організації.
* Цілі - це очікувані кінцеві результати діяльності організації на
певному проміжку часу.
* Завдання - це види робіт з предметами праці, людьми та інфор-
мацією, які необхідно виконати певним способом у відповідні терміни.
* Технологія - це засіб перетворення вхідних елементів організації
у вихідні.
* Структура - це рівні управління й види робіт ( функціональні
обов'язки), які виконують служби або підрозділи.
Зовнішнє середовище організації складають законодавчі акти, постачальники, споживачі, конкуренти, система економічних відносин у державі, міжнародні події, науково-технічний прогрес тощо.
У процесі управління організацією необхідно враховувати стан її внутрішнього й зовнішнього середовища.
2.2. Функції управління організацією
Функція організації полягає в забезпеченні діяльності підприємства (організації) шляхом координації дій працівників її трудового колективу, із врахуванням наявної формальної та неформальної її складової, із формуванням корпоративного духу. У центр уваги при цьому менеджмент ставить людину, працівника.
Планування є головною функцією, за допомогою якої створюється орієнтир майбутньої організації.
Американські і вітчизняні дослідники науки управління (менеджменту) виділяють два типи планування:
*стратегічне планування
*планування реалізації стратегій
Планування - це є формулювання цілі і перспектив зміни керованих параметрів, глибоке усвідомлення того, що треба зробити. Воно включає у себе обґрунтування та чітке передбачення, прогнозування і складання планів та графіків роботи на декілька років (рік, квартал, місяць, декаду, день, годину).
Стратегічне планування - це процес вибору цілей для організації і вирішення того, що слід зробити для їх досягнення .
Організація як функція управління - це вид управлінської діяльності, який є похідним від структури підприємства і взаємовідносин повноважень керуючої системи.
Організація, таким чином, залежить від таких факторів:
- поділу організації (підприємства) на підрозділи у відповідності до місії і стратегії;
- установлення певних взаємозв'язків повноважень між вищими і нижчими рівнями, розподілу, аналізу і координація завдань.
Організація - це коло робіт, спрямованих на визначення раціональних форм розподілу управлінської праці. Функцію організації по суті можна також розглядати у двох аспектах: по - перше, як процес створення системи управління, тобто утворення самих об'ктів управління, формування суб' єктів управління, визначення зв' язку між ними ; по - друге, як процес удосконалення системи управління.
Доцільно зауважити, що основними принципами організації виступають спеціалізація, пропорційність, безперервність, ритмічність, надійність.
А умовами виконання функції організації є: затвердження структури виробництва, структури органів управління, схеми взаємозв'язків між підрозділами; регламентація функцій, підфункцій, робіт і операцій, установлення прав та обов'язків органів управління і службових осіб;
затвердження положень, інструкцій; підбір, розстановка кадрів і формування штатів працівників у керуючій і керованій системах.
Перед розвитком організаційної структури управління керуючої системи вважаємо за потрібне дати визначення окремих понять, котрі пов' язані з відповідністю керівників та окресленням повноважень.
Відповідність - це обов' язок виконувати поставлені завдання і забезпечувати їх виконання. Відповідність не може делегувати.
Повноваження - це обмежене право використовувати ресурси господарської структури та вміння спрямувати зусилля працівників на виконання поставлених завдань.
Делегування - це є передача завдань і повноважень особі, яка приймає на себе відповідальність за їх виконання. Мері Паркер Фолліт делегування назвав "способом добитися виконання роботи іншими людьми".
Але менеджери повинні усвідомити, що повноваження керівників обмежені різними факторами, і підлеглі можуть відмовитися виконувати певні роботи.
2.3. Структурна побудова організацій
Структурна побудова організацій - це їх поділ на підрозділи у відповідності з цілями та стратегією. Як уже зазначалося вище у залежності від того, якою буде ця структурна побудова, матиме свою специфіку й функція "організація".
Організація - означає створення певної складової структури, яка могла б виконувати свої завдання і тим самим досягати своєї мети.
Можна виділитидва основних типи організаційних структур: механічну і органічну.
Механічна структура має право на існування за відносно стабільних зовнішніх умов, коли низький рівень конкуренції і незначні зміни в технологічних розробках та відчутна стабільність.
А органічна структура швидше властива для нестійких обставин.Функція організації слідує за функцією планування й дає відповідь на питання: хто і як буде реалізовувати план дій, управляти організацією.
Здійснюючи організаційну діяльність, менеджер діє в умовах складної структури підприємства, головними компонентами якої є: ' формальна організація;' неформальна організація; ' працівник; ' трудовий колектив; 'корпорація.
Формальна організація. У специфічному розумінні - це каркас для розміщення окремих працівників, керівників всіх рівнів. Усяка формальна організація має свою структуру управління, під якою слід розуміти впорядковану сукупність органів (підрозділів), які дозволяють управляти організацією та взаємовідносинами в ній.
лапки управління >ш відповідних рівнях розміщення, зв'язки та ієрархія ланок управління
права, обов'язки, повноваження і відповідальність коленої ланки управління за виконання своїх функцій
ступінь

 
 

Цікаве

Загрузка...