WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація, як об’єкт управління - Курсова робота

Організація, як об’єкт управління - Курсова робота

(№41) використовує технологічне обладнання, вказане у доданому технічному паспорті.
Цехи працюють цілодобово. У відповідності до укладених договорів, продукція частково доставляється власним транспортом, а також реалізується франко-склад підприємства, що суттєво зменшує накладні витрати. Оплата продукції замовниками проводиться за різними умовами (згідно укладених договорів) з урахуванням ліквідності продукції. Така організація виробництва і збуту дозволить ефективно використовувати обладнання і робочу силу, швидко збувати готову продукцію.
Наявні виробничі площі дають можливість розширення виробництва.
1.1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА
Підприємство здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 1994 року N 352 "Про особливості застосування Закону України "Про підприємства в Україні до підприємств установ виконання покарань і лікувально-трудових профілакторіїв" і цього Статуту.
Підприємство може входити в об'єднання відповідно з Законом
України "Про підприємства в Україні" за рішенням Державного департа-
менту України з питань виконання покарань і за погодженням з Мінеконо-
міки, МІНФІНОМ,Антимонопольним комітетом України.
Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний
та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням.
Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до
чинного законодавства.
Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями
в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.
Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави. Державного Департаменту України з питань виконання покарань. Управління Державного Департаменту України з питань виконання покарань в Івано-Франківській області.
Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та
особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем
.у суді, арбітражному суді та третейському суді.
1.2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
Права Підприємства:
Підприємство планує свою діяльність за погодженням з вищестоящою організацією з урахуванням створення достатньої кількості робочих місць для засуджених, які підлягають працевлаштуванню на цьому підприємстві, забезпечує обсягом робіт засуджених, достатнім для оплати вартості утримання із зароблених ними коштів.
Засуджені чоловіки віком понад шістдесят років, інваліди першої та другої груп працевлаштовуються, за їх бажанням та з урахуванням висновку лікарської комісії установи.
Відповідно до цих вимог Підприємство визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку, виходячи з галузевих науково -технічних прогнозів і пріоритетів, продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.
Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки товаро-матеріальних цінностей та відходи виробництва за цінами, що формуються відповідно до чинного законодавства.
Підприємство за погодженням з Державним департаментом України з питань виконання покарань має право створювати філіали, представництва, відділення, та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних та розрахункових рахунків .
Обов'язки Підприємства:
При визначенні стратегії господарської діяльності підприємство, крім положень, повинно враховувати обов'язки щодо виробництва і поставки продукції чи державних потреб та договірні зобов'язання.
Доведені у встановленому порядку завдання з поставки продукції для державних потреб є обов'язковими до виконання.
Підприємство:
- забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством і Статутом Підприємства;
- здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт
основних Фондів; забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потуж -
ностей.
- здійснює оперативну діяльність по виробництву ;
- створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю та норм охорони праці, техніки безпеки та протипожежної охорони ;
- здійснює заходи щодо вдосконалення організації заробітної плати
працюючих з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як з результатами особистої праці, так і за підсумками роботи підприємства
- забезпечує економне і раціональне використання, фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками підприємства;
- виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного се-редовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів
та забезпечення екологічної безпеки.
Теоретична частина
2.1. Роль та значення організації
Сам термін "організація" в менеджменті вживається в двох значеннях. У першому з них під організацією розуміється підприємство, відомство, а в другому - функція організації людської діяльності. В принципі, друге значення поняття "організація" обов'язково розглядається в контексті першого, бо організація будь- якої людської діяльності залежить від структурної побудови підприємства.
Організація - соціальне утворення, яке об'єднує багато людей, діяльність яких має певну суспільно корисну мету й певним чином координується. В українському законодавстві організації, які мають статус юридичної особи, називаються підприємствами. На практиці використовуються терміни "фірма", "корпорація" тощо.
Організації поділяються на формальні та неформальні. Формальні організації - це такі організації, в яких діяльність людей організовується свідомо й регламентується певними законами, наказами, обов'язками і т.д. Неформальні організації виникають і функціонують спонтанно.
Організація є системою, до якої входить керуюча й керована підсистеми, між якими існує прямий та зворотний зв'язок.
Успіх організації залежить :
1. Від працівників.
2. Від ефективного процесу управління.
3. Від ресурсів, які забезпечують виконання цілей.
4. Від впровадження нової техніки і технології.
5. Від впливу зовнішнього середовища.
Для того, щоб організація утворилася і досягла цілей вона повинна відповідати таким вимогам:
- наявність не менше двох осіб;
- наявність не менше, як одної суспільно - корисної цілі;
- здатність працюючих досягти поставлених цілей.
Будь - якаорганізація в своєму розвитку проходить етапи життєвого циклу починаючи від народження до припинення існування.
Тривале існування притаманне не багатьом організаціям і свідчить про можливості пристосування до змінного середовища.
Етапи:
1. Народження - пов'язане з задоволенням потреб нового споживача, зайняттям вільної ринкової ніші. Цьому періоду притаманні такі риси: віра в успіх, готовність ризикувати, велика працездатність, невелика кількість працюючих.
2. Дитинство - надзвичайно загрозливий період для організації. Основна загроза полягає в некомпетентності керівників, в нереальності цілей, в тиску зовнішнього середовища.
3. Юність - здійснюється перехід від комплексного менеджменту до диференційованого, з використанням таких функцій, як планування, організування, стимулювання та ін. Управління на цьому періоді слід здійснювати керівниками - засновниками або

 
 

Цікаве

Загрузка...