WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Аналіз інформаційних систем управління на підприємстві (ЗАТ “Кераммаш”) - Дипломна робота

Аналіз інформаційних систем управління на підприємстві (ЗАТ “Кераммаш”) - Дипломна робота

виробників і споживачів продукції, що випускається, аналіз продаж;
- організацію рекламної компанії з "просування" продукції;
- раціональну організацію матеріально-технічного постачання.
Фінансова діяльність пов'язана і організацією контролю і аналізу фінансовихресурсів організації на основі бухгалтерської, статистичної, оперативної інформації.
Кадрова діяльність спрямована на підбір і розстановку необхідних фахівців, а також ведення службової документації з різних аспектів.
Зазначені напрями діяльності визначають типовий набір інформаційних систем:
" виробничі системи;
" системи маркетингу;
" фінансові системи і системи обліку;
" кадрові системи;
" інші типи систем, що виконують допоміжні функції залежно від специфіки діяльності підприємства (організації).
У великих організаціях основна інформаційна система функціонального призначення може складатись із кількох підсистем для виконання під функцій. Наприклад, виробнича інформаційна система може мати такі підсистеми: управління запасами, управління виробничим процесом та ін.
Нижче наведено за кожним із розглянутих видів систем розв'язувані в них типові задачі.
Таблиця 1.1.
Функції інформаційних систем
Система маркетингу Виробничі системи Фінансові системи та системи обліку Система кадрів Інші системи (напр.,інформаційні системи керівництва)
Досліджен-ня ринку і прогнозу-вання про-даж Планування обсягів робіт і роз-робка ка-лендарних планів Управлін-
ня портфелем замовлень Аналіз і прогнозу-вання по-треби у трудових ресурсах Контроль за діяльністю організації
Управлін-
ня продажами Оператив-ний кон-троль і уп-
равління виробниц-твом Управлін-
ня кредитною політикою Ведення архівів записів про пер-сонал Виявлення оператив-
них проблем
Рекомен-дації з ви-робництва нової продукції Аналіз роботи обладнання Розробка фінансового плану Аналіз і плануван-ня підго-товки ка-дрів Аналіз управ-лінських і стратегічних ситуацій
Аналіз і встанов-
лення ціни Участь у формуванні замовлень постачаль-никам Фінансовий аналіз і прогнозуван-
ня Забезпе-чення процесу кадрового управління Вироблення стратегіч-
них рішень
Облік замов
лень Управлін-
ня ресурсами Контроль бюджету. Бухгалтерсь-кий облік і розрахунок заробітної платні
Тип інформаційної системи залежить від рівня управління та рівня класифікації персоналу.
На рис. 1.1. наведено один із можливих варіантів класифікації інформаційних систем за функціональною ознакою з урахуванням рівнів управління та рівнів кваліфікації персоналу. Як видно, чим вище рівень управління, тим менше обсяг робіт, виконуваних фахівцями і менеджерами за допомогою інформаційної системи. Однак при цьому зростають складність і інтелектуальні можливості інформаційної системи, її роль у прийнятті менеджером рішень. Будь-який рівень управління потребує інформації із всіх функціональних систем, але у різному обсязі і з різним ступенем узагальнення.
Основу піраміди становлять інформаційні системи, за допомогою яких співробітники виконують оперативне опрацювання даних, а менеджери нижчої ланки виконують оперативне управління. Верхівка піраміди на рівні стратегічного управління змінює свою роль і стає стратегічною, підтримує діяльність менеджерів вищої ланки з прийняття рішень в умовах недостатньої структурованості поставлених завдань.
Стратегічний
Менеджери вищої ланки
Тактичний
Менеджери середньої ланки і фахівці
Оперативний
Виконавці
Функціональні системи
Виробництво
Рис. 1.1. Типи інформаційних систем залежно від функціональної ознаки з урахуванням рівнів управління і кваліфікації персоналу
Інформаційні системи оперативного рівня.
Інформаційна система оперативного рівня підтримує діяльність фахівців-виконавців (рахунки, зарплата, потоки сировини, матеріалів). Призначення інформаційної системи на цьому рівні відповідати на запити про поточний стан і відслідковувати потік угод, що відповідає оперативному управлінню. Прикладом інформаційних систем оперативного рівня можуть служити бухгалтерська, банківських депозитів, обробки замовлень, реєстрації авіаквитків, виплати зарплати тощо. Задачі, цілі і джерела інформації на оперативному рівні заздалегідь визначені і структуровані. Рішення запрограмоване у відповідності із заданим алгоритмом.
Інформаційна система оперативного рівня пов'язує організацію із зовнішнім середовищем. Якщо система працює неефективно, підприємство або не одержує інформацію ззовні, або не надає інформацію у зовнішнє середовище. Крім того, система оперативного рівня постачає інформацію для інших типів інформаційних систем організації, оскільки містить і оперативну, і архівну інформацію.
Інформаційні системи для фахівців-виконавців.
Інформаційні системи цього рівня допомагають фахівцям, які працюють із даними. Завдання такої інформаційної системи інтеграція нових відомостей в організації та допомога в опрацюванні паперових документів.
В основному це інформаційні системи офісної автоматизації, які внаслідок багатопрофільності і простоти використання застосовуються працівниками будь-якого організаційного рівня. Основна мета їх використання - опрацювання даних, підвищення ефективності роботи і спрощення канцелярської праці.
Інформаційні системи офісної автоматизації об'єднують працівників, діяльність яких в основному охоплює управління документацією, комунікації та інші.
Інформаційні системи для менеджерів середньої ланки.
Інформаційні системи цього рівня використовуються для моніторингу, контролю, прийняття рішень і адміністрування. Основні функції цих інформаційних систем:
" порівняння поточних показників з минулими;
" укладання періодичних звітів (за певний час) на відміну від звітів з поточних подій на оперативному рівні;
" забезпечення доступу до архівної інформації та інші.
На цьому рівні можна виділити два типи інформаційних систем:
Управлінські і системи підтримки прийняття рішень.
Управлінські інформаційні системи мають незначні аналітичні можливості. Вони обслуговують управлінців, які потребують щоденної, щотижневої інформації про стан справ. Інформація надходить із інформаційної системи оперативного рівня. Ці системи:
" використовуються для підтримки прийняття рішень структурованих і частково структурованих задач на рівні контролю за операціями;
" орієнтовані на контроль, звітність і прийняття рішень щодо оперативного стану;
" спираються на дані та їх потоки всередині організації;
" мають незначні аналітичні можливості і негнучку структуру.
Системи підтримки прийняття рішень обслуговують частково структуровані задачі, результати яких важко прогнозувати заздалегідь. Мають більш потужний аналітичний апарат з кількома моделями. Інформацію одержують з управлінських і оперативних інформаційних систем.
Характеристики систем підтримки прийняття рішень:

 
 

Цікаве

Загрузка...