WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Аналіз інформаційних систем управління на підприємстві (ЗАТ “Кераммаш”) - Дипломна робота

Аналіз інформаційних систем управління на підприємстві (ЗАТ “Кераммаш”) - Дипломна робота

організмі.
Винятковість ролі інформації у розвитку самої людини як особистості і суб'єкта соціальної творчості збагачує людську культуру новим значущим якдля особистості, так і для суспільства у цілому, елементом - інформаційною культурою. Оскільки поняття інформаційної культури пов'язане із фундаментальними поняттями "інформація" і "культура", дослідники виділяють "інформологічний" і "культурологічний" підходи до розуміння цього поняття. Інформологічний підхід визначає інформаційну культуру як сукупність знань, умінь і навичок пошуку, відбору і аналізу інформації, тобто всього того, що включається до інформаційної діяльності, спрямованої на задоволення інформаційних потреб. При використанні культурологічного підходу зміст поняття "інформаційна культура" розширюється, інформаційна культура розглядається як спосіб життєдіяльності людини в інформаційному суспільстві, як складова процесу формування культури людства. У розумінні інформаційної культури менеджера інформаційної системи необхідний синтез цих підходів. Різке зростання рівня технологізації суспільства вступає в протиріччя з психофізіологічними особливостями людини у освоєнні інформаційних ресурсів, рівнем культури їх використання, посиливши розмежування між традиційною гуманітарною культурою і культурою технократичною.
Саме інформаційна культура покликана гармонізувати внутрішній світ суб'єкта шляхом вироблення раціональної інформаційної поведінки, що дозволяє досягти рівноваги в інформаційному взаємообміні із середовищем, яке ґрунтується на комп'ютерних і телекомунікаційних засобах.
Серед системних зв'язків у взаємодії людини й інформаційного середовища, які потребують впорядкованості і управління, можна виділити такі:
" "інформація - людина - суспільний розвиток";
" "комп'ютерні інформаційні системи - комунікаційні процеси" та ін.
У цьому контексті увага, перш за все, має бути сконцентрована на нетехнічній спрямованості діяльності в цій галузі, основними концептами підготовки спеціалістів для різних напрямів управління функціонуванням інформаційного середовища визначивши застосування теорії і практики управління потоками соціальної інформації (інформаційний менеджмент), застосування теорії і практики управління у процесах створення автоматизованої інформаційної інфраструктури (інноваційний, стратегічний менеджмент, менеджмент проектів) і розвиток інформаційної культури спеціаліста як культури людини, готової до творчої роботи в умовах технолого-інформаційної системи розвитку суспільства. Інтегрований підхід до виконання цих завдань, без якого неможливе ефективне впровадження і використання інформаційних систем, робить теоретично виваженим і практично доцільним виділення полі функціонального напряму менеджменту інформаційних систем як напряму професійної діяльності і наукових досліджень в галузі інформатизації суспільства.
Предметом наукового дослідження менеджменту інформаційних систем є розвиток його теоретичних, методологічних та практичних принципів і положень, а також фундаментальних завдань, що належать до проблемного кола питань інформатизації суспільства.
Метою менеджменту інформаційних систем в теоретичному аспекті можна визначити:
" розвиток теорії та методології управління і теорії інформаційної діяльності, практичних заходів з оптимізації використання інформаційних систем відповідно до виконання притаманних їм комунікаційних функцій;
" розвиток фундаментальних положень і розроблення нових принципів менеджменту інформаційних систем в контексті розвитку теорії управління і теорії інформаційної діяльності;
" ґрунтовне розкриття етапів становлення, тенденцій і закономірностей розвитку, системи взаємозв'язків основних концептів, шляхів інтеграції науки управління впровадженням і використанням інформаційних систем і суспільної практики;
" обґрунтування принципів об'єднання досліджень теорії управління і теорії інформаційної діяльності в єдину ключову наукову галузь і предмет вивчення - менеджмент інформаційних систем.
Таким чином, менеджмент інформаційних систем - це предмет дослідження та вивчення:
" ролі і місця інформації в системі взаємодії сукупних соціально-виробничих відносин, що склались, системно-діяльнісного процесу оволодіння інформацією як ресурсом управління і розвитку за допомогою засобів інформатики;
" ролі і місця інформаційних систем у нерозривному зв'язку з технологічними проблемами переробки та передачі інформації і знань у інтегрованих людино машинних інформаційно-комунікаційних системах;
" ролі і місця людини в процесі реалізації технологічних можливостей суспільства, використання наявної інформації з метою накопичення сукупних знань суспільства, задоволення інформаційних інтересів і потреб, відповідальність за раціональне або ірраціональне використання і відтворення інформаційних ресурсів;
" практичної діяльності і мотивації людини під час процесів взаємодії з інформаційними системами;
" підходів і методів суспільно-економічної оцінки інформаційних ресурсів і створюваної автоматизованої інформаційної інфраструктури, впливу економічних факторів на процеси впровадження і використання інформаційних систем;
" практичних заходів, які б забезпечували раціональне використання і відтворення інформаційного потенціалу, запобігання або ліквідація негативного ефекту.
Відповідно сконцентрованим, вузьким тлумаченням завдань менеджменту інформаційних систем є організувати оптимальну взаємодію людини з навколишнім середовищем в системних взаємозв'язках "інформаційні ресурси - інформаційні технології - комунікації".
1.2.Сутність і стадії розвитку інформаційних систем
Дослідження у галузі теорії розвитку інформаційних систем були проведені у США у 70-х роках у зв'язку з нагальними проблемами практики, викликаними розвитком інформаційних технологій, такими як:
" впровадження технології банків даних;
" інтеграція технологій обробки даних, телекомунікацій й автоматизації управлінської праці;
" забезпечення можливості безпосередньої взаємодії з персональним комп'ютером кінцевих користувачів, що ґрунтується на широкому впровадженні персональних комп'ютерів.
Модель стадій розвитку інформаційних систем мала кілька послідовних версій (1973, 1974, 1977 і 1979 рр.), перша з яких включала чотири стадії, а остання - шість, у тому числі:
" Початкову. Обчислювальна техніка застосовується дуже мало, контроль за її застосуванням здійснюється недостатньо, а планування цього застосування є мінімальним.
" Розширення. Застосування обчислювальної техніки швидко поширюється, посилюється його підтримка з боку керівництва, зростає відповідна зацікавленість з боку споживачів. Витрати на обчислювальну техніку швидко зростають, однак рівень якості проектів, автоматизації залишається невисоким, спостерігаються недоліки у плануванні.
" Управління. Управління процесами автоматизації і контроль за ними стають

 
 

Цікаве

Загрузка...