WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції. (ВАТ «СЛОВВАЖМАШ») - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції. (ВАТ «СЛОВВАЖМАШ») - Дипломна робота

забезпечення виробництва для досягнення і підтримки необхідного за договором (контракту) якості продукції. Також він керує розробкою і проведенням заходів щодо впровадження системи менеджменту якості, стандартів і показників, що регламентують якість продукції. Управляє роботами по розробці і удосконалюванню системи якості ВАТ "Словважмаш", забезпечує проведення внутрішніх перевірок функціонування системи менеджменту якості у ВАТ "Словважмаш".
Контроль процесу управління якістю продукції здійснюють:
" на рівні підприємства - заступник директори по виробництву і начальник планово-диспетчерського відділу;
" на рівні цеху - начальник цеху і зам. начальника цеху по виробництву.
На підприємстві існують наступні види контролю:
" Вхідний контроль - контроль продукції постачальника, що надійшла до споживача або замовника і призначає для використання при виготовленні, ремонті або експлуатації продукції.
" Операційний контроль - контроль продукції або процесу під час виконання або після завершення технологічної операції.
" Приймальний контроль - контроль продукції, за результатами якого приймається рішення про її придатність до поставок і (або) використанню.
" Суцільний контроль - контроль кожної одиниці продукції в партії.
" Вибірковий контроль - контроль, при якому рішення про якість контрольованої продукції приймається за результатами перевірки однієї або кілька вибірок або проб з партії або потоку продукції.
" Летучий контроль - контроль, проведений у випадковий час.
" Інспекційний контроль - контроль, здійснюваний спеціально уповноваженими особами, з метою перевірки ефективності раніше виконаного контролю.
Об'єктами контролю є: матеріали, напівфабрикати, заготівлі, деталі, складальні одиниці, що комплектують вироби, технологічні процеси, вироби.
Також на підприємстві виробляється внутрішній аудит якості продукції.
Ціль процесу є перевірка системи менеджменту якості, продукції або процесів.
Також на ВАТ "Словважмаш" застосовуються коригувальні дії: дії, початі для усунення причини виявленої невідповідності або іншої не бажаної ситуації.
Метою коригувальних і попереджуючих дій є постійне підтримування продукції, процесів і всіх об'єктів системи менеджменту якості відповідно до встановлених вимог.
На ВАТ "Словважмаш" проводиться "День якості" - оперативна нарада з питань випуску продукції необхідного рівня якості за минулий період.
Ціль наради - контроль і аналіз роботи із забезпечення заданого рівня якості продукції, підвищення ефективності застосовуваних процесів, усунення і попередження виникаючих невідповідностей.
За результатами проведення "Дня якості" підприємства можуть видаватися окремі накази або розпорядження.
На ВАТ "Словважмаш" пропонується розробити план поліпшення якості продукції та розвитку системи менеджменту якості.
Цей план буде визначати реальний внесок кожного підрозділу підприємства та усього колективу в цілому по досягненню цілей "Політики в області якості", сформульованої вищим керівництвом підприємства.
Список використаних джерел
1. Азгальдов Г. Г. Теория и практика оценки качества товаров (основы квалиметрии). - М.: Экономика, 1982, 256 с.
2. Азгадьдов Г. Г., Гличев А. В., Панов В. П. Что такое качество? - М.: Экономика, 1968.
3. Андрианов О. М., Лопатчн М. В. Квалиметрические аспекты управления качеством новой техники. - Л.: Изд-во Ленингр.ун-та, 1983. - 288 с .
4. Андрианов Ю. Л., Субетто А. И. Квалиметрия в приборостроении и машиностроении. - Л.: Машиностроение, 1990, 216 с.
5. Андрійчук В., Бауер Л. Менеджмент: прийняття рішень і ризик: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1998.
6. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Е. Основи менеджменту. - Л. 1995.
7. Басовский Л. Е.. Протасьев В. Б. Управление качеством: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2001, 212 с.
8. Балабанова Л.В. та інші. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник для вузів. - Д.: ДонДУЕТ, 2003.
9. Бунин Г. П., Плущевский М. Б.. Троицкий И. И. Унифицированная методика определения трудоемкости разработки и экспертизы нормативных документов таблично-аналитическим методом, - М.: Стандарты и качество, 1997. № 6, 22-29 с.
10. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесе: Учебник для вузов. - М.: Изд-во МГУ, 1995.
11. Гличев А. В. Методы количественной оценки качества продукции (квалиметрия). - М.: 1972, 196 с.
12. Глухов В. В. Менеджмент: Учебник. - СПб.: Специальная Литература, 1999. 700 с.
13. Глущенко Е.В. Теория управлення: Учеб. курс. - М.: Вестник,1997.
14. Деминг Э. Выход из кризиса. Тверь: "Альба", 1994.
15. Друкер П. Зффективное управление. - М.: Изд-во ТД "Гранд", 1998.
16. Зудина Л.Н. Организация управленческого труда. - М.: ИНФРА-М, 1997.
17. Ильенкова С. Д., Ильенкова Н. Д., Мхитарян В. С. и др Управление качеством: Учебник для вузов. Под ред. С. Д. Ильенковой. - М.: ЮНИТИ, 2000, 199 с.
18. Качалов В. А. Сертификация систем менеджмента качества как основа для перехода к ТОМ, Стандарты и качество, 1997, № 8, 46-53 с.
19. Колпаков В.М. Методи управлення. Учебное пособие. - К.: 1997.
20. Круглов М. Г., Сергеев С. К. и др. Менеджмент систем качества. - М.: Изд-во стандартов, 1997.
21. Крылова Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001, 711 с.
22. Кураков Л. П.. Данилов И. П., Артюишн А. Н. и др. Международный опыт стандартизации. Чебоксары: Волго-Вятский региональный центр "Ассоциация содействия вузам", 1996, 104 с.
23. КураковЛ. П., Данилов И. П., Некряченко Г. П. и др. Международный опыт сертификации продукции. - Чеб.: Изд-во Чуваш. Ун-та, 1996, 200 с.
24. Литвак Б.Г. Управленческие решения. Учебник. - М.: Изд-во "ЗКМОС", 1998.
25. Международные стандарты ИСО серии 9000 и 10000 на системы качества: версии 1994 г. - М.: Изд-во стандартов, 1995.
26. Международный стандарт ИСО 8402. Управление качеством и обеспечение качества. Словарь: версия 1994 г. - М.: Изд-во стандартов, 1995.
27. Мюллер К. Некоторые аспекты внедрения систем качества в промышленности. Стандарты и качество, 1998. № 3, 58-64 с.
28. Основи менеджмента: Учеб.пособие. Под ред.А.А. Радугина. - М.: Центр, 1998.
29. Окропилов В. В. Управление качеством: Учебник. - М.: Экономика, 1998.
30. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. - К.: 1998.
31. "Семь инструментов качества" в японской экономике. - М.: Изд-во стандартов, 1990.
32. Харрингтон Дзк. X. Управление качеством в американских корпорациях. - М.: Экономика, 1990.
33. Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента Учебно-практическое пособие. - М.: АО"Бизнес-школа", "Интел-Синтез", 1996.
34. Шершньова З.Є.,Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...