WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Психологія управління. - Курсова робота

Психологія управління. - Курсова робота

регіоні, організації;
-загальний рівень культури, освіти, прфесійної підготовки робітників;
-соціально-політична орієнтація підлеглих, ступінь їх соціальної активності;
-ступінь задоволення первинних потреб;
-система життєвих цінностей та соціальна мотивація поведінки робітників;
-наявність неформальних груп та їх відповідність до цілей організації;
-відношення підлеглих до керівника
-технологія та ступінь структуризованості задач.
Останнім часом в керуванні спостерігається тенденція до орієнтації на людські стосунки та демократичний стиль управління. Встановлено, що чим більше в суспільстві політичних свобод, чим вищий рівень життя, культури та освіти, тим більш ефективним є демократичний стиль управління.
Найбільш ефективним є керування, що спрямоване на індивідуальну роботу з людьми, включення їх інтересів у сферу організації, товариські відностни між керівниками та їх підлеглими.
Варто додати, що соціально-психологічна ситуація в організації постійно змінюється. Адаптація до цих змін повинна проходити шляхом корегування організаційної структури та змін стилю управління.
Ступінь участі підлеглих в управлінні доцільно вибирати з врахуванням :
-рівня компетентності робітників;
-рівня їх інформованості;
-часу, що відводиться для прийняття рішень;
-можливості компромісу між різними точками зору;
-можливості створення відповідної структури для прийняття колективних рішень.
2.Сутність сумісності
2.1. Сумісність та її роль в успішному функціонуванні підприємства
В сучасних умовах, коли підвищується роль людського фактору в суспільному виробництві, особливо важливого значення набуває діяльність кожного члена колективу. Серед фактрів, що сприяють трудовій активності людей, або навпаки гальмують її, важливу роль відіграє їх міжособиста сумісність. Це явище з найбільшою силою проявляється у малих виробничих групах, бригадах, змінах, екіпажах, там де вирішуються основні проблеми виробництва, створюються матеріальні цінності. Практика малих підприємств показала, яку роль відіграють робітники групи, де забезпечується стабільна міжособиста сумісність учасників колективної діяльності.
Сумісність у психології завжди розглядається в контексті групи - виробничої. учбової, науково-дослідної. В зв'язку з цим говорять про групову сумісність. Вона зв'язана з колективними діями і по суті представляє собою різновид та умову згуртованості групи.
Поняття сумісності стали використовувати при дослідженні процесів та результатів міжгрупових комунікацій, спілкування, данаміки міжособистих відносин та інших соціально-психологічних явищ. Було помічено, що узгодженність дій спичинялася взаємовідносинами між об'єктами. В одному випадку ці взаємовідносини негативно, а в іншому - позитивно відбиваються на продуктивності.
Поєднання характеристик суб'єктів, що включені до сфери сумісної діяльності, яка позитивно вплтває на продуктивність називають сумісністю : особистою, ситуативною, функціональною. В зв'язку з цим, розрізняють : фізфологічну, психофізіологічну, психологічну, соціально-психологічну сумісності. При аналізі діяльності виробничих груп основний наголос робиться на психологічну та соціально-психологічну сумісності.
Фізіологічна сумісність базується на врахуванні статево-вікових особливостей індивідів, що взаємодіють, та фізіологічних процесів у їх організмах.
Психофізіологічний вид сумісності оснований на співвідношенні темпераментів, які характеризують динамічні особливості психічної діяльності, та біологічних потреб індивіда.
Психологічна сумісність визначається взаємодією особистих особливостей, характерів, мотивів поведінки.
Соціально-психологічний вид сумісності оснований на узгодженні ролей, функціонально-ролевих сподівань, інтересів, цінносних орієнтацій.
Всі вищезгаданні види сумісності діють у поведінці людей інтегрально, тому, називаючи ту чи іншу сумісність, можна узагальнити її словом психологічна.
2.2. Оцінка сумісності
При оцінці сумісності слід врахувати усвідомлений та емоційно-вольовий комплекс поведінки людей. в зв'язку з цим, психіку поділяють на два рівні : свідомий та підсвідомий. Сумісність - це поняття про взаємну відповідність якостей учасників групи. В неї входять : взаємна симпатія, позитивний характер емоційних установок, спільні ітереси та потреби, подібність динамічної направленості психофізіологічних реакцій, відсутність в робочій групі егоцентричних намагань.
На основі вищесказаного можна вважати сумісність феноменом взаємодії та спілкування людей, процесом, результатом та умовою злагодженної діяльності групи в трудовому колективі.
Психологічна сумісність, на думку А. Л. Свеницікого, важлива у всіх сферах суспільної людської діяльності. Згідно з даними опитування, що проводились на двох річних потоках Академії народного господарства, ефективність праці та якість продукції значно вищі в психологічно сумісних групах.
Врахування феномену сумісності
Врахування сумісності в груповій поведінці необхідно на всіх етапах управління групою.
Групова діялбність характеризується інтенсивним процесом спілкуваня. Спостереження показують, що можна виділити досить конкретні шаблони спілкування, а отже, і людей, що беруть у ньому участь:
1) люди, що прагнуть до лідерства і здатні вирішувати спільні завдання та діяти, підкоряючи собі інших членів групи;
2) індивідуалісти - люди, що прагнуть при вирішенні задач діяти самі;
3) люди, що пристосовуються до групи, легко підддаються наказам та впливу з боку інших;
4) колективіти, які намагаються вирішувати спільну задачу спільними зусиллями.
Оптимальним є такий склад, де члени групи досить активні в обміні інформацією вцілях вирішення спільного завдання. Загальність установок, оцінок поглядів сприяє виділенню значних сферспілкування. цілей спільної діяльності. Різниця в цих характеристиках знижує згуртованість та інтеграцію у будь-якій соціальній групі. Дослідження показують, що тут проявляються специфічні соціальні потреби.
А. І. Китов, розглядаючи умови досягнення згуртованості у зв'язку з співвідношенням пофесійних і морально-психологічних якостей людей, пропонує спиратись на наступні фактори:
1) раціональний розподіл функцій суб'єктів, що взаємодіють;
2) відповідність особистих можливостей структурі та змісту роботи.
Сумісність визначається ідентичним розумінням основних способів дій. Цей факт забезпечує управлінському персоналу можливість передбачити дії один одного. краще узгоджувати свої наміри з намірами взаємодіючих працівників. Подібні обставини будуть впливати на взаєморозуміння та довіру, що не може не призвести до бажання взаємопідстраховки та допомоги. Сумісність при цьому буде тим вища, чим одноріднішими будуть мотиви професійної діяльності індивідів.
2.3. Прогнозування психологічної сумісності
При прогнозуванні психологічної сумісності слід врахувати:
1) взаємне доповнення потреб, коли взаємовідносини будуються на системі потреб, що складають комплект взаємозумовлених намірів. Наприклад, коли одні прагнуть до лідерства, а інші до покори;
2) взаємне доповнення в навичках та досвіді, коли недостатньо розвинуті здібності одних компенсуються високами здібностями інших, наприклад, коли досвідчений керівник та старанний замісник, працюючи разом, створюють ефективну управлінську ланку;
3) взаємне доповнення в знаннях, коли члени групи володіють незамінними знаннями, коли всі можуть вчитися, або опиратися на компетентність один одного;
4) взаємні цінності, коли члени групи мають спільну систему

 
 

Цікаве

Загрузка...