WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Взаємозв'язок документології і правової інформатики в організації інформаційно-аналітичного забезпечення управління соціальними системами - Реферат

Взаємозв'язок документології і правової інформатики в організації інформаційно-аналітичного забезпечення управління соціальними системами - Реферат

рівні закріплюються, в свою чергу, законодавчими, підзаконними і методичними нормативами.
В умовах інформатизації управління, коли дані, що мають ознаки документа, закладаються в пам'ять ЕОМ, стало можливим швидко отримати будь-яку частину інформації і в будь-яких її комбінаціях. Це
змінює правовий статус сутності категорії "документаційне забезпечення управління соціальними системами".
Документаційне забезпечення управління соціальними системами - це вид забезпечення, яке включає всю множину операцій отримання, опрацювання, зберігання, видачі та використання інформації у формі документів як її носіїв
Інформатизація документообігу включає весь комплекс робіт як до створення документів, так і робіт, пов'язаних із готовими документами, що надійшли іззовні до системи: отримання, розподіл, реєстрація, доставка, контроль за виконанням, довідкова робота, формування і зберігання справ (досьє), передархівне опрацювання документів. З інформатизацією технологічний ланцюг (послідовність) документообігу повинен оптимізуватися шляхом переведення паперових форм документів в електронну форму у вигляді комп'ютерної інформації.
Соціальний ефект досягається за рахунок підвищення виконавчої дисципліни співробітників апарату управління, оперативності складання та оформлення документів, що в цілому сприяє удосконаленню роботи управлінського апарату і підвищує якість управлінських рішень.
Головними завданнями в інформаційно-аналітичній діяльності є удосконалення форми документів:
а) при уніфікації - зменшення різноманітності документів за формою та правилами оформлення;
б) при стандартизації - формування і впровадження обов'язкової норми обмежень, що дає змогу відбирати найефективніші форми, правила зіставлення та оформлення документів і забезпечення їх подальшого застосування.
Важливим аспектом документології є визначення принципів стандартизації документів в умовах інформатизації. До принципів стандартизації документів відносяться:
o встановлення необхідної юридичної сили документів;
o комплексність стандартизації документів;
o стабільність вимог до документів;
o уніфікованість для опрацювання за допомогою засобів комп'ютерної техніки.
Документи також забезпечують контрольну функцію управління - містять дані для обліку результатів діяльності органів управління соціальними системами. Це дає змогу об'єктивно оцінювати проведену ними роботу.
Із зазначеного можна дати таке узагальнене визначення категорії "управлінський документ".
Управлінський документ - це діловий акт, який виходить із повноважного органу управління чи від відповідної посадової особи про результати Ті діяльності.
У процесі здійснення органами управління соціальними системами своїх функцій утворюється множина документів. Вони класифікуються за різними ознаками, принципами, змістом:
o за змістом - організаційно-розпорядчі (управлінські), адміністративні;
o за місцем складання та напрямом руху - вхідні, вихідні, внутрішні (внутрішньосистемні);
o за формою викладення інформації - типові, спеціальні, особисті;
o за способом виготовлення - рукописні, машинописні, топографічні, фото-, фоно-, кінодокументи тощо;
o за кількістю відображених питань - прості (які містять одне питання) та складні (які містять кілька питань);
o за участю зацікавлених осіб у складанні та підписі документів - односторонні, двосторонні, багатосторонні;
o за відносністю між собою документи поділяються на первинні (документи, що містять у собі вихідну інформацію) та вторинні (документи, що є результатом аналітико-синтетичної та іншої переробки первинних документів (одного або кількох).
У діяльності органів управління соціальними системами широко використовується організаційно-розпорядницька документація. Документи, що входять у систему організаційно-розпорядницької документації, традиційно поділяються на три групи:
o організаційні (положення, статути, інструкції, правила, штатні розписи);
o розпорядницькі (постанови, директиви, розпорядження, накази, вказівки, рішення, плани роботи);
o довідково-інформаційні (звіти, огляди, висновки, службові листи, телеграми, рапорти, доповідні та пояснювальні записки, протоколи, довідки тощо).
За останні роки в результаті інформатизації у сфері організаційного управління відбулися якісні зміни і в технології документування. У зв'язку з цим з'явився термін "автоматизоване документування", під
яким розуміється процес підготовки документа з використанням засобів комп'ютерної техніки.
Як показала практика експлуатації подібних систем, вони не можуть повністю розв'язати проблеми автоматизації роботи з документами. Вся справа в тому, що управлінські документи, які мають специфічні правила підготовки і оформлення, лишилися осторонь інформатизації управління. До причин такого становища можна віднести, з одного боку, обмежені можливості технічних засобів, а з другого - комплекс проблем, що виникає при взаємодії людини та машини. До цього можна додати й те, що принципово нові можливості комп'ютерних технологій спонукають переглянути теоретичні питання документології, проаналізувати логіку та закономірності документаціиних процесів. Це дасть змогу зробити певні висновки щодо наукового обґрунтування і прогнозування розвитку діловодства майбутнього.
З цією метою для розробки теоретичних основ і практичних шляхів удосконалення документів в окремих органах управління соціальними системами, їхніх підрозділах існує потреба формування спеціальних принципів організації документообігу. На цих принципах повинні розроблятися рекомендації щодо упорядкування документопотоків в умовах інформатизації та інших проблем документоведення. Це в свою чергу викликає потребу визначення удосконалення документообігу як функції управління соціальними системами з визначенням структури, яка її реалізовуватиме. Тобто потрібно визначити структурну одиницю в системі управління щодо вивчення проблем документування та діловодства. Це дасть можливість визначити шляхи розвитку та удосконалення документообігу в умовах інформатизації.
Це створює передумови формуванняокремого напряму у правовій інформатиці та інформаційному праві - комп'ютерної документології (або кібердокументології).
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Гайкович В. Ю., Першин А. Д. Безопасность электронных банковских систем. - М.: Единая Европа, 1994.
2. Гасанов Р. М. Шпионаж особого рода. - М., 1989.
3. Гуцалюк М. В. Впровадження нових інформаційних технологій в управлінську діяльність пожежної охорони // Пожежна безпека,К., 1997. - Вип. 4.
4. Гуцалюк М. Інтернет у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю // Крок. - 2000., - листоп. - № 21.
5. Гуцалюк М. Координація боротьби з комп'ютерною злочинністю // Право України. - 2002. - № 5.
6. Економічний слоє,ник-р,оє,р,ник. - К., 1995.
7. Е-будущее и информационное право / В. М. Брижко, А. А. Орехов, О. Н. Гальченко, В. С Цимбалюк / Под. ред Р. А. Калюжного, Н. Я. Швеца - К.: Интеграл, 2002.
8. Європа на шляху до інформаційного суспільства // 36. документів Європейської Комісії 1994-1995 pp. - К., 2000.
9. Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України (1963-1997). - Сімферополь: Таврія, 1998.
10. інформатизація законодавчої, нормотворчої, право застосовної та правоосвітньої діяльності: Посібник / Л. Є. Горьовий, М. Я. Швець, Т. Г. Дрогаль та ін. - К.: Парламентське видавництво, 1999.
11. Інформаційні технології та захист інформації: Збірник наук, праць. - Запоріжжя: Юрид. Ін-т МВС України. - 1998. - Вип. 2.
12. Калюжний Р. А., Цимбалюк В. С. Вдосконалення інформатизації ОВС України - передумова покращення їх діяльності в боротьбі зі злочинністю // Правова система України: теорія і практика. - К., 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...