WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація праці на енергетичному підприємстві - Реферат

Організація праці на енергетичному підприємстві - Реферат

перевищення норм виробітку (часу) в загальному прирості продуктивності праці.
Для забезпечення систематичного вдосконалення організації і нормування праці на підприємстві необхідно здійснювати планомірну роботу і планувати на п'ятирічку і по рокам наступні напрямки: нормативно-дослідну роботу по розробці нормативів праці; зниження трудомісткості продукції і робіт по розробці і обслуговуванню виробництва; аналіз діючих норм затрат праці і їх перегляд; вивчення використання робочого часу(фотографія робочого часу, хронометраж і ін.); вивчення передового досвіду і поширення найбільш раціональних форм і прийомів роботи; підготовку і підвищення кваліфікації спеціалістів по організації і нормуванню праці.
На підприємствах постійно ведеться робота по забезпеченню росту продуктивності праці як головного джерела підвищення ефективності виробництва і важливого показника всієї системи трудових показників. Велике значення надається вивченню і розрахункам трудомісткості виробництва продукції. Для планування на підприємстві встановлюють планову нормативну, фактичну трудомісткість. Співставлення фактичної і нормативної трудомісткості дозволяє виявити резерви її зниження. Показник нормативної трудомісткості застосовується для розрахунків заробітної плати, собівартості і оптової ціни.
В залежності від категорії персоналу, праця котрого враховується при визначенні трудомісткості, розрізняють технологічні, комплексну, виробничу і повну заводську трудомісткість.
Технологічна трудомісткість визначається по кожній виробничій операції, деталі, вузлу і виробу по нормам часу робітників відрядників основного виробництва.
Комплексна трудомісткість розраховується як сума технологічної трудомісткості і затрат праці робітників-відрядників допоміжного виробництва і всіх робітників-погодонників основних і допоміжних цехів, які визначаються прямо або не прямо пропорційно технологічній трудомісткості кожного виду продукції.
Виробнича трудомісткість включає комплексну трудомісткість з додаванням затрат праці, пов'язаних з обслуговуванням процесу виробництва і створенням необхідних умов для його нормального функціонування. Ці затрати праці визначаються на кожну одиницю продукції за принципом пропорційного розподілу з врахуванням комплексної трудомісткості і об'ємів виробництва на одиницю продукції.
По підприємству, цехам, ділянкам і бригадам розраховують, планують, аналізують зниження трудомісткості Тр в результаті впровадження відповідних оргтехміроприємств:
а) зниження норми часу
Тр=(Нб-Нплп)QКд,
де Нб і Нпл - норми часу до і після впровадження міроприємства, нормо-год; Q - об'єм виробництва продукції, шт.; Кд - коефіцієнт терміну дії міроприємства;
б) збільшення норм обслуговування
Тр=(1/Ноб-1/Нопл)ФплКд,
де Ноб і Нопл - норми часу до і після впровадження міроприємства; Фпл - плановий фонд робочого часу, год.;
в) зменшення нормативної чисельності робітників
Тр=(Чб-Чпл)ФплКд,
де Чб і Чпл - нормативна чисельність робітників до і після впровадження міроприємств.
Планова технологічна трудомісткість Тр.пл визначається за формулою:
Тр.пл=(Т'р.пл.Q-Тр)/Q
де Т'р.пл - технологічна трудомісткість виробу на початок планового періоду, нормо-год.
Планова трудомісткість обслуговування Тобс по кожному виду робіт на одиницю основної продукції встановлюється, виходячи з трудомісткості обслуговування на одиницю основної продукції - в базисному і плановому періодах з врахуванням коефіцієнта зміни трудомісткості Кт по даному виду робіт:
Тобс=QбТр.плКт/Qпл,
де Qб і Qпл - об'єм одиниці основної продукції; Тр.пл - технологічна трудомісткість виробу на початок планового періоду, нормо-год.
Науково обгрунтовані розрахунки трудомісткості продукції дають можливість виявити, врахувати і аналізувати динаміку продуктивності праці, виявити резерви її підвищення як по підприємству в цілому, так і по окремим видам продукції, технологічним станом її виробництва. Показник трудомісткості продукції прямо пов'язаний з якісним рівнем нормування праці. Як трудомісткість, так і виробіток залежать від одних і тих же факторів - підвищення технічного рівня виробництва, росту фондоозброєності і енергоозброєності праці, її раціоналізації, скорочення простоїв і інших витрат робочого часу, підвищення кваліфікації кадрів.
Для виявлення шляхів зниження трудомісткості виготовлення виробів доцільно використовувати функціонально-вартісний аналіз (ФВА), мікроелементні нормативи і методи математичного моделювання з метою оптимальної організації трудових процесів. ФВА дозволяє мінімізувати трудові затрати на виготовлення виробів. Використання економіко-математичних методів і ЕОМ розкриває можливості вирішувати такі задачі, як оптимізація варіантів розподілу і кооперації праці, організація і обслуговування робочих місць, розрахунок норм часу і норм обслуговування.
Висновок
Праця - це свідома доцільна діяльність людей спрямована на створення матеріальних і духовних цінностей, вона є першоосновою і необхідною умовою життя людини і супільства .
Предметом економіки прнаці є доцільність діяльності людей пристворенні матеріальних благ тьа сукупність відносин що складаються між носіями праці об`єктами .суб`єктами праці.
Праця обєднує економічні, соціальні, політичні, культурні елементи.Практичною функцією є формування системи соціально трудових відносин.
Праця - є сукупністю відносин що склалися на різних рівнях економічної системи.вона регулюється організаційними, правовими, психологічними, культурними, таіншими чинниками.Важливим елементом організації раці на підприємстві є організація робочих місць з метою створення на кожному з необхідних умов для високо продуктивної і високоякісної праці при якомога менших фізичних зусиллях і мінімальному нервовому напруженні працівника.
Основним недоліком з раціоналізації робочих місць, що регулярно проводилися в радянський час, був їх формальний характер.Слід врахувати, що в повних умовах немає зайвих коштів для формальних заходів . Основною метою атестації і раціоналізації робочих місць, як і всіх заходів з їх органіації, має бути підвищення ефективності праці та дотримання вимог щодо охорони і безпеки прці.
Список використаної літератури
1. Васильченко В.І. Енергетика ХХІ століття. - К., 2001.
2. Основи енергетики. - К., 1998.
3. Організація праці на виробництві. Посібник / Шелест М.І. - К., 2001.
4. Холл Кэлвин С., Линдсей Гарднер. Менеджмент в энергетике. Пер. с англ. И.Б. Гриншпун. - М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. - 592с.
5. Чмут Т.К. Управління енергетичним підприємством. Навч. посібник. - Харків, 1999. - 358с.

 
 

Цікаве

Загрузка...