WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Фінанси у діяльності акціонерного товариства - Реферат

Фінанси у діяльності акціонерного товариства - Реферат

порядку на підставі даних бухгалтерського обліку. Для визначення розміру чистих активів із загальної суми активів AT виключаються його зобов'язання, крім зобов'язань по акціях.
Від співвідношення величини чистих активів і статутного капіталу залежить стан AT. Якщо після другого і наступного фінансового років буде виявлено, що сума чистих активів товариства виявиться меншою за його уставний капітал, товариство зобов'язане оголосити про відповідне зменшення свого статутного капіталу. Якщо ж вартість чистих активів виявиться меншою за мінімальний статутний капітал, установлений Законом України про AT, товариство підлягає ліквідації.
Первісний розмір статутного капіталу визначається засновником при створенні AT. У процесі функціонування товариства статутний капітал може змінюватися. За рахунок зростання прибутку чи додаткових внесків засновників він може збільшуватися, і, навпаки, при скороченні прибутку й інших факторів він може скорочуватися. У будь-якому випадку зміна статутного капіталу в той чи інший бік може бути зроблена лише на підставі рішення загальних зборів простою більшістю голосів. Однак набирає сили це рішення тільки після того, як про це поставлено до відома реєструючі органи.
Збільшення статутного капіталу AT провадиться шляхом випуску нових акцій чи збільшення їх номінальної вартості. Збільшення статутного капіталу товариства можливо після повної оплати спочатку оголошеного статутного капіталу.
Додатковий випуск акції може бути здійснений лише після затвердження загальними зборами підсумків попередньої емісії, внесення у статутний капітал змін, обумовлених фактичною реалізацією раніше випущених акцій і погашенням нереалізованих акцій. При додатковому випуску акцій акціонери - власники голосуючих акцій - мають переважне право на їх придбання. Кількість додаткові акції, що випускається, не повинна перевищувати число акцій, передбачених у статуті товариства.
Статутний капітал AT може бути збільшений не тільки шляхом додаткової емісії акцій, але і шляхом зміни номінальної вартості акцій. У цьому випадку в рівній пропорції змінюються всі категорії і серії акцій, випущених AT, а також зобов'язання по опціонах і конвертованих облігаціях, випущених до ухвалення рішення про збільшення статутного капіталу.
Збільшення статутного капіталу може відбуватися в результаті обміну конвертованих облігацій на акції, повернення акцій, що містяться в дочірніх товариствах, повернення частини акцій з резервного фонду, а також у результаті переоцінки основних фондів шляхом додаткового випуску акцій або шляхом збільшення номінальної вартості випущених акцій.
Зменшення статутного капіталу А Т здійснюється шляхом зниження номінальної вартості акцій чи викупу частини акцій з метою скорочення їх загальної кількості. Можливість зменшення статутного капіталу шляхом придбання і погашення частини акцій повинна бути передбачена у статуті товариства. Однак статутний капітал не може бути зменшений до розміру нижче законом установленого мінімального статутного капіталу. Погашені можуть бути тільки ті акції, що перебувають на балансі AT включаючи акції, придбані з цією метою в акціонерів.
Зменшення статутного капіталу AT може бути зроблене шляхом не тільки викупу власних акцій, але і за рахунок виключення акціонерів і повернення їм внесків, шляхом скорочення суми підписки до фактично оплаченої вартості акцій. Зменшується статутний капітал і при передачі акцій дочірнім товариствам, а також при спрямуванні частини акцій в резервний фонд.
Зменшення статутного капіталу AT можливе тільки після повідомлення всіх кредиторів товариства. Повідомляють кредиторів письмово в термін не пізніше ЗО днів з моменту ухвалення рішення загальними зборами. Кредитори мають право зажадати дострокового припинення чи виконання зобов'язань, а також відшкодування збитків від зменшення статутного капіталу.
Найважливішим елементом і показником фінансової діяльності AT є прибуток. Прибуток AT утвориться, так само як на підприємствах інших форм власності, у вигляді різниці між виторгом від реалізації продукції (робіт, послуг), за винятком відповідних податків, і витратами на виробництво цієї продукції (робіт послуг).
Якщо витрати перевищують суму виторгу, товариство має збитки. Порядок використання прибутку, що не підлягає розподілу між акціонерами, обумовлюється статутом товариства. Після сплати податку на прибуток і інші обов'язкові платежі залишається чистий прибуток, що надходить у повне розпорядження AT.
Розподіл чистого прибутку і показники фінансового стану А Т. Рада директорів вирішує питання про розподіл чистого прибутку.
Частина цього прибутку може спрямовуватися на виробничий і соціальний розвиток товариства. Визначається частка прибутку на виплату відсотків за облігаціями. Здійснюється відрахування в резервний і спеціальний фонди. Розраховуються можливі виплати службовцям AT у вигляді грошових винагород чи акцій відповідно до певного відсотка, передбаченого статутом. Чистий прибуток, що залишився, спрямовується на виплату дивідендів акціонерам.
Рада директорів, виходячи з фінансового стану товариства, конкурентоспроможності його продукції і перспектив розвитку, приймає рішення про конкретне співвідношення розмірів чистого прибутку, що розподіляється по зазначених напрямках. Не виключено, що в окремі періоди прибуток не буде направлятися на виплату дивідендів акціонерам, а в більшому розмірі піде навиробничий і соціальний розвиток трудового колективу чи інші цілі.
Акції товариства, що перебувають на його балансі, не враховуються при розподілі прибутку між акціонерами.
Одним з показників, що характеризують фінансовий стан AT, що визначає, у свою чергу, процес розподілу прибутку, є частка прибутку, розрахована на одну акцію.
Розмір чистого прибутку, що припадає на одну акцію, дозволяє реально оцінити ефективність діяльності AT, його фінансове становище. Розраховується такий показник за формулою
де Ап - прибуток, розрахований на одну акцію; Чп - чистий прибуток товариства; ? - кількість випущених акцій.
Підвищення цього показника свідчить про успішну діяльність AT, що гарантує високі дивіденди і збільшення фактичної вартості акції. Зниження прибутку, що припадає на одну акцію, дає підстави зробити висновок про неблагополуччя у використанні акціонерного капіталу і зумовлює необхідність детального аналізу діяльності AT.
Про ступінь віддачі акціонерного капіталу можна судити стосовно його чистого прибутку
де О - віддача акціонерного капіталу; К - акціонерний капітал.
Показник віддачі акціонерного капіталу характеризує інтенсивність його використання і, отже, збільшення чи зменшення прибутку, одержуваного від цього капіталу.
У процесі розподілу чистого прибутку AT створюється резервний фонд, розмір якого повинен становити не менш як 15 % статутного капіталу. Порядок формування і використання резервного фонду визначається статутом AT. Конкретні розміри щорічних відрахувань від прибутку в резервний фонд передбачаються статутом, але не менш як 5 % чистого прибутку товариства.
Формування і поповнення резервного фонду відбувається шляхом щорічних відрахувань аж до досягнення цим фондом розміру передбаченого статутом товариства. Резервний фонд призначений для покриття непередбачених комерційних збитків AT. За рахунок резервного фонду провадиться погашення облігацій і викуп акцій товариства при відсутності інших коштів. Використання резервного фонду в інших цілях забороняється.
За рахунок чистого прибутку може бути утворений спеціальний фонд акціонування працівників товариства. Однак це має бути передбачено статутом AT. Кошти цього фонду призначені винятково для викупу акцій товариства, що продаються акціонерами, і подальшого розміщення їх серед своїх працівників.
Можливість створення фондів акціонування передбачена в Законі про AT, виходячи з досвіду формування таких фондів у відкритих акціонерних товариствах, утворених у результаті приватизації державних і муніципальних підприємств.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. -?.: Финансы и статистика, 1994.
2. Каратуев А. Г. Ценные бумаги, виды и разновидности: Учеб. пособие. - М.: Российская деловая литература, 1997.
3. Справочник финансиста предприятия. - М.: ИНФРА-М, 1996.
4. Финансы предприятий: Учеб. пособие / Под ред. Е. И. Бородиной. - М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1995.
5. Финансы: Учеб. пособие / Под ред. А. М. Ковалевой - М.: Финансы и статистика, 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...