WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Фінанси у діяльності акціонерного товариства - Реферат

Фінанси у діяльності акціонерного товариства - Реферат


Референта на тему:
Фінанси у діяльності акціонерного товариства
Акціонерне товариство (AT); AT відкритого типу; AT закритого типу; фінанси AT; дочірні товариства, залежні товариства, статутний капітал, чисті активи, прибуток AT, резервний фонд, спеціальний фонд акціонування; акція, звичайні акції, привілейовані акції, кумулятивні акції, іменні акції, акції на пред'явника; номінальна вартість, емісійна вартість, ринкова вартість, курс акції; сертифікат акції, дивіденд, облігаційна позика, облігація, іменні облігації, облігації на пред'явника, сертифікат облігації; відсотки з облігацій, інших цінних паперів; реєстр акціонерів, номінальні власники акцій; реорганізація AT, злиття і приєднання AT, поділ і виділення AT, перетворення AT, ліквідація AT
Фінанси у діяльності акціонерного товариства
Акціонерне товариство (AT) - це комерційна організаційно-правова форма об'єднання, утвореного шляхом добровільної угоди юридичних і фізичних осіб (зокрема іноземних), що об'єднали свої кошти і випустили в обіг акції з метою одержання прибутку.
Акціонерні товариства - невід'ємна частина ринкової економіки. Цінні папери, що випускаються ними, розподіляються між підприємствами, організаціями, а також між окремими громадянами.
Фінанси AT- це грошові відносини, що виникають на всіх стадіях створення, діяльності, реорганізації і ліквідації AT. Роль фінансів акціонерних товариств багатогранна: вони охоплюють грошові відносини з засновниками товариства, трудовим колективом, з постачальниками, покупцями, інвесторами, бюджетом, банками, позабюджетними, страховими й іншими організаціями.
Таким чином, фінанси AT функціонують у процесі придбання сировини, матеріалів й інших товарно-матеріальних цінностей, реалізації зробленої продукції (послуг), у процесі інвестицій, формування акціонерного капіталу і резервів, створення і розподілу прибутку, при виплаті дивідендів по акціях і відсотків по облігаціях, у процесі сплати податків у бюджет, при одержанні і погашенні кредитів і т. п. Тим самим фінанси AT виконують функції формування грошових капіталів (статутного капіталу, доходів, прибутку, резервів і інших фондів), їх розподілу, контроль за їх створенням і використанням.
Особливості створення і функціонування AT різних видів приводять до специфіки фінансових відносин усередині цих товариств.
Статутний капітал А Т відкритого типу формується шляхом продажу акції у формі відкритої підписки; в А Т закритого типу статутний капітал утвориться тільки за рахунок внесків засновників, тобто акції у відкритий продаж не надходять.
В AT відкритого типу акції можуть бути передані з рук у руки без згоди інших акціонерів товариства. В AT закритого типу акціонер вправі продати свої акції, але переважним правом придбання цих акцій користуються інші акціонери того ж товариства на умовах, що були визначені угодою з іншою особою. Якщо акціонери не скористалися переважним правом придбання акцій, то товариство може викупити ці акції при відповідному положенні статуту. Термін здійснення такого переважного права придбання акцій - не менше ЗО і не більше 60 днів після заяви про продаж акцій.
Число і склад акціонерів AT відкритого типу не обмежені. В AT закритого типу число акціонерів, що володіють звичайними акціями, не повинне перевищувати 50. При завищенні цієї межі товариство упродовж одного року підлягає перетворенню у відкрите. Інакше AT повинно ліквідуватися в судовому порядку.
Акціонерні товариства відкритого і закритого типу здійснюють свою діяльність на єдиних началах. Кожне AT володіє повною фінансово-господарською самостійністю, як в оплаті праці, так і у встановленні цін, порядку розподілу чистого прибутку й інших видів підприємницької діяльності. При цьому AT несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім майном, але не відповідає по зобов'язаннях акціонерів. Акціонери відповідають по зобов'язаннях товариства лише в межах особистісного внеску в капітал, тобто в межах вартості належних їм акцій. Вони не мають права вимагати повернення своїх внесків крім випадків, передбачених статутом AT.
Якщо діяльності AT заподіяно збиток, що призвело до неплатоспроможності товариства, то при наявності несумлінних дій керівників, акціонерів чи інших осіб суд може покласти на них відповідальність за відшкодування завданого збитку.
Річний звіт про роботу AT і бухгалтерський баланс щорічно публікуються в засобах масової інформації. Поряд з цим для інформування акціонерів публікуються рахунки прибутків і збитків, проспект емісії акції товариства й інша поточна інформація.
Будь-яке AT має право не тільки брати участь у капіталі інших товариств, але й відкривати філії і представництва (у тому числі за кордоном), а також мати дочірні і залежні товариства. Філії і представництва не є юридичними особами і діють від імені товариства. Вони складають власний баланс, що входить до складу балансу AT. Товариство, що створило філію і представництво, несе відповідальність за їх діяльність.
Дочірнім товариством вважається таке товариство, у статутному капіталі якого переважну частку має основне товариство, або якщо між ними укладається відповідний договір. Дочірнє товариство не відповідає за зобов'язаннями AT. Залежним товариством вважається таке, котре має понад 20 % акцій AT що беруть участь у голосуванні чи 20 % статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю. Взаємини дочірнього і залежного товариства з основним AT регулюються законом про акціонерні товариства.
Із заснуванням AT створюється його статутний капітал, що відображає мінімальний розмір майна товариства, яке гарантує інтереси його кредиторів. Статутний капітал AT складається з акцій, кількість яких передбачена статутом. Відповідно до Закону про AT і Цивільного кодексу у статутний капітал AT включається тільки номінальна вартість акцій, придбаних акціонерами. При цьому всі звичайні акції мають однакову номінальну вартість. Поряд зі звичайними акціями AT має право розміщати привілейовані акції, їх номінальна вартість не повинна перевищувати 25 % статутного капіталу товариства. Акції, випущені товариством, але не оплачені акціонерами, не можуть становити статутний капітал.
Статутний капітал не ототожнюється з вартістю переданого засновниками товариству майна (будинку, споруди, устаткування,
цінних паперів, коштів, майнових прав користування землею, водою, природними ресурсами, прав на інтелектуальну власність тощо), що може бути більше чи менше статутного капіталу.
Мінімальний розмір статутного капіталу визначається Законом України про AT.
Розмір статутного капіталу при заснуванні AT повинен бути цілком розподілений між засновниками. У момент заснування AT не допускається наявність акції для відкритої підписки, тобто публічного продажу. Всі акції повинні бути цілком розподілені між засновниками.
Акції, що є складовою статутного капіталу, оплачуються в такий спосіб. Не менше половини акцій піддягають оплаті до моменту реєстрації AT. Другаполовина повинна бути оплачена упродовж року з моменту реєстрації товариства. Додатково випущені акції повинні бути оплачені не пізніше одного року з моменту їх придбання.
За рішенням засновників і органів управління AT форма оплати акцій й інших цінних паперів товариства може здійснюватися грошима, цінними паперами, майновими й іншими правами, що мають грошову оцінку. При оплаті додатково випущених акцій грошима частка цієї оплати не повинна становити менш як 25 % їх номінальної вартості.
Майно, внесене в оплату акцій при створенні AT, оцінюється на підставі угоди між засновниками, а в подальшому при оплаті додаткової емісії акцій і інших цінних паперів - на підставі рішення ради директорів.
Для стимулювання своєчасної і повної оплати статутного капіталу акція не дає права голосу до її повної оплати. Винятки становлять акції, оплачувані засновниками товариства при його створенні.
При неповній оплаті акцій у встановлений термін акції надходять у розпорядження AT. При оплаті акції після закінчення встановленого терміну грошові кошти, що надійшли, чи майно товариством не повертаються. У статуті AT може бути передбачене стягнення з неплатників штрафів, пені, неустойки.
Неоплачені акції й ті, що надійшли в розпорядження товариства, підлягають реалізації в термін не пізніше одного року. Інакше за рішенням загальних зборів акціонерів вони повинні бути погашені з відповідним зменшенням статутного капіталу. Статутний капітал не повинен перевищувати вартість чистих активів.
Чисті активи А Т оцінюються в законодавчому

 
 

Цікаве

Загрузка...