WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Інвестиційна політика фірми - Контрольна робота

Інвестиційна політика фірми - Контрольна робота

окупності вкладених засобів по інвестиційному
проекту;
ІС - сума інвестиційних засобів, направлених на реалізацію інвестиційного проекту (при різному часі вкладень приведена до теперішньої вартості);
ДПц - середня сума чистого грошового потоку (в теперішній вартості) в періоді. При короткострокових вкладах цей період приймається за 1 місяць, а при довгострокових - за 1 рік.
Характеризуючипоказник "період окупності", слід звернути увагу на те, що він може бути використаний для оцінки не тільки ефективності інвестицій, але і рівня інвестиційних ризиків, пов'язаних з ліквідністю (чим триваліший термін реалізації проекту до повної його окупності, тим вище рівень інвестиційних ризиків).
Внутрішня норма дохідності є найскладнішим і зовсім новим для нас показником з позиції механізму його розрахунку. Він характеризує рівень дохідності конкретного інвестиційного проекту, що виражається дисконтною ставкою, по якій майбутня вартість грошового потоку від інвестицій приводиться до теперішньої вартості інвестованих засобів. Внутрішню норму дохідності можна охарактеризувати і як дисконтну ставку, при якій чистий приведений доход в процесі дисконтування буде приведений до нуля. Розрахунок цього показника здійснюється по формулі:
n
ДПпн
ВНД= -------------
ІРpн
де ВНД - внутрішня норма доходності;
ДПпн - теперішня вартість чистого грошового потоку по реальному інвестиційному проекту;
ГРрн - теперішня вартість інвестиційних ресурсів;
п - число років, за які дисконтується вартість.
Характеризуючи показник "внутрішня норма дохідності", слід відмітити, що він найприйнятніший для порівняльної оцінки. При цьому порівняльна оцінка може здійснюватися не тільки в рамках інвестиційних проектів, що розглядаються, але і в більш широкому діапазоні (наприклад, порівняння внутрішньої норми дохідності по інвестиційному проекту з рівнем рентабельності використовуваних активів в процесі поточної господарської діяльності підприємства і т.п.).
Всі розглянуті вище показники знаходяться між собою в тісному взаємозв'язку. Тому при оцінці ефективності реальних інвестицій їх слід розглядати в комплексі.
Відібрані в процесі попереднього розгляду бізнес-планів інвестиційні проекти підлягають більш детальній поглибленій оцінці. З позиції фінансового менеджменту особливу роль грає оцінка і порівняння інвестиційних проектів по трьох основних критеріях:
1) рівню ефективності;
2)рівню фінансових ризиків;
3) рівню ліквідності.
1. Оцінка і порівняння відібраних інвестиційних проектів по критерію ефективності грає найбільш суттєву роль при формуванні інвестиційного портфелю в зв'язку з високою значущістю цього фактору в забезпеченні високих кінцевих результатів фінансової діяльності. В цих цілях по результатах розрахунку показників ефективності окремих проектів розробляється наступна порівняльна таблиця (см. таблицю 1).
При складанні даних порівняльної таблиці значення окремих показників ефективності приводяться в співставлюваних для всіх проектів одиницях виміру, а рангова значущість показників формується на регресивній основі.
Узагальнена оцінка інвестиційних проектів по критерію ефективності здійснюється двома методами:
o на основі суми рангової значущості всіх чотирьох розглядуваних показників (в цих цілях по кожному інвестиційному проекту сумуються значення колонок 3,5,7 і 9 таблиці 1);
o на основі того показника ефективності інвестицій, якому підприємство віддає пріоритет (решта показників служать для допоміжної оцінки).
Таблиця 1. Порівняльна таблиця основних показників ефективності інвестиційних проектів
Перелік Показники і ефективності інвестиційні их проектів
розглядуваних "
інвестиційних проектів
Чистий приведений Індекс дохідності Період окупності Внутріш ня норма
до ход дохід ності
Кількісне Рангова Кількісне Рангова Кількісне Рангова Кількісне Рангова
значення значущість значення значущість значення значущість значення значущість
показника в системі показника в системі показника в системі показника в системі
розглядува- розглядува- розглядува- розглядува
них проектів них проектів них проектів них проектів
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Проект № 1
Проект № 2
Проект № 3
і т.д.
Вибраний для узагальненої оцінки показник ефективності інвестиційних проектів розглядається в якості критеріального. По значеннях цього критеріального показника будується ранжирований графік розглядуваних інвестиційних проектів.
2. Оцінка і порівняння відібраних інвестиційних проектів по критерію фінансових ризиків. Спочатку по кожному проекту розглядаються конкретні значення показників його ризику. Так як основним видом ризику по реальних фінансових проектах є ризик неодержання доходів в процесі експлуатації, об'єктом оцінки ризику є прогнозований чистий грошовий потік. Показниками оцінки ризику неодержання прогнозованого чистого грошового потоку є середньоквадратичне відхилення або коефіцієнт варіації (в окремих випадках може бути використана бальна експертна оцінка ризику).
Потім по вибраному в якості критеріального показника оцінки інвестиційних ризиків проводиться ранжирування окремих проектів по рівню безпеки вкладів (для цього може бути використана форма, аналогічна приведеній в таблиці 1). При ранжируванні рангова значущість "одиниця" (1) присвоюється інвестиційному проекту з найбільшим рівнем безпеки вкладів (найменшим значенням рівня ризику).
І нарешті, побудувавши графік проводиться відбір проектів в інвестиційний портфель, виходячи з критерію ризику.
3. Оцінка і порівняння відібраних інвестиційних проектів по критерію ліквідності здійснюється, як правило, на основі показника періоду, інвестування до початку експлуатації об'єкту. При цьому виходять з того, що реалізований інвестиційний проект, що приносить реальний чистий грошовий потік, може бути проданий у відносно коротший термін, ніж об'єкт незавершений.
Кінцевий відбір інвестиційних проектів у портфель, що формується, здійснюється з врахуванням взаємозв'язку всіх і розглянутих критеріїв. Якщо той чи інший критерій є пріоритетною І ціллю формування портфелю (висока ефективність, низький рівень фінансових ризиків і т.п.), то необхідність в подальшій оптимізації портфеля реальних інвестицій не виникає. Якщо ж передбачається збалансованість окремих цілей інвестування, то портфель оптимізується по критеріях дохідності і ризиків або дохідності і ліквідності.
Кінцево сформований портфель реальних інвестиційних проектів представляється по формі, приведеній в таблиці 2.
Таблиц № 2. Характеристика портфеля реальних інвестиційних проектів підприємства, що приймаються до реалізації на ______ роки
Найменування інвестиційних ТТУІ і

 
 

Цікаве

Загрузка...