WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності. Ризик як економічна категорія - Контрольна робота

Прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності. Ризик як економічна категорія - Контрольна робота

розраховувати:
o очікуване значення;
o середнє квадратичне відхилення;
o коефіцієнт варіації.
Про що ж говорить середнє значення?
Очікуване значення показника - середня зважена, де в якості ваги використовуються імовірності відбуття подій, а в якості величин, що усереднюються - значення показника при кожному з можливих варіантів. Це можна зобразити формулою:
(1)
де - очікуване значення,
Аі - значення при і-тому варіанті;
Pi - імовірність настання і-того варіанту
Що являє собою середнє квадратичне відхилення? Воно розраховується як квадратний корінь із середньозваженого квадрату відхилень від очікуваного значення, тобто:
(2)
Середнє квадратичне відхилення - це абсолютнаміра ризику. Чим вище середнє квадратичне відхилення, тим вищий ризик.
Що розуміють під коефіцієнтом варіацій
Коефіцієнт варіації (cv) є мірою відносної дисперсії, (відносний ступінь ризику).
Механізм реалізації рішень визначає:
" оформлення організаційної документації по реалізації рішення і доведення його до виконувачів;
" роз'яснення виконувачам змісту рішення, його важливості і необхідності;
" конкретизація задач по кожному виконавцю (управлінський персонал, цех, відділ т. д.) з внесенням уточнень коректив в їх змісті;
" призначення відповідних виконавців або утворення системи відповідальності за реалізацію певних задач рішення; організація всеохоплюючого, постійно діючого його стимулювання і контролю за ходом його виконання.
Для менеджера важливо вміти використовувати різні методи прийняття рішень, зокрема використовувати метод причин і результатів, який використовується для аналізу і вирішення самих різних виробничих завдань. Схема метода представляє собою графічно-впорядковане представлення факторів, що впливають на об'єкт аналізу. Перевагою даного методу є то, що він дає певне представлення про фактори, що впливають на об'єкт аналізу, про причинно-наслідкові зв'язки цих факторів.
Матриця оцінки наслідків реалізації рішення належить до простих, але наочних методів вибору кращого варіанта рішення. Суть цього методу полягає у тому, що в матрицю заносять усі можливі майбутні наслідки (як позитивні, так і негативні) реалізації рішення (події). Ефективність розраховується множенням ймовірності настання події на її значення у складі всіх можливих подій, що відбудуться внаслідок реалізації рішення. Ця матриця не гарантує, що відібраний варіант рішення буде високоякісним, оскільки при її складанні можуть бути-допущені помилки в оцінці важливості події чи ймовірності її настання. Однак корисність складання матриці безсумнівна, оскільки в ході цього процесу доводиться продумувати багато альтернативних наслідків рішення. При цьому ці наслідки фіксуються письмово і систематизуються.
Методи теорії ігор. Теорія ігор - математична теорія конфліктних ситуацій, тобто таких, у яких зіткнулись інтереси двох чи більше сторін, які добиваються різних цілей. Теорія ігор розглядає задачі, типові для військової справи, конкурентної боротьби та ін. Суть ігрового прийняття рішення полягає в тому, щоб врахувати можливі дії сторін, які беруть участь у ситуації (конфлікті). При цьому конфліктом вважають не обов'язково напружені відносини між різними сторонами. В теорії ігор під конфліктом розуміють будь-яке незбігання інтересів сторін. На вибір рішення (стратегії поведінки) впливають: можливий варіант дій суперника; кількісний результат (виграш, програш), до якого приведе певна сукупність ходів. Стратегію, яка приведе до найвищого виграшу в грі з врахуванням можливих дій суперника, приймають як рішення.
Вибір оптимальної стратегії досягається побудовою досить складних матриць. Тому в практичній роботі менеджера теорія ігор не може надати практичної допомоги у вирішенні проблем. Однак це не означає, що менеджер не зможе прийняти такого рішення, де йому необхідно врахувати рішення свого суперника. Наприклад, плануючи маркетингові заходи, менеджер обов'язково повинен продумати можливі дії своїх конкурентів.
Дерево рішень. Побудова "дерева рішень" ґрунтується на знанні елементів теорії графів та теорії ймовірності і тому є досить ефективним методом, який дає змогу з'ясувати розгалуження проблем та рішень і краще оцінити наявність альтернатив та кількість їх.
Аналіз рішень. Аналітично-систематизаційний метод передбачає відхід від послідовності кроків, описаних вище. При застосуванні цього методу заключним етапом прийняття рішення є його системний аналіз, який здійснюється у такій послідовності.
1. Визначають привід для рішення-мету (намір).
2. Розробляють цільову установку, тобто чітко визначають предмет рішення; що конкретно прагнуть досягти; які заходи є для цього.
3. Класифікують та оцінюють цільові установки - встановлюють цілі, яких прагнуть досягти, їх обов'язковість, реальність, оцінюють бажані цілі.
4. Розробляють та зважують альтернативи - їх оцінюють з погляду обов'язкових та бажаних цілей, відкидають альтернативи, якщо, бажана (необхідна) ціль не може бути досягнута. Приймають попередній варіант рішення за показником ступеня досягнення цілі.
5. Виявляють негативні наслідки, ризик, оцінюють їх ймовірність та важливість.
6. Приймають остаточне рішення.
Список використаної літератури
1. Важицький Ф. Управління в умовах стратегічних невизначеностей: основні методи і засоби // Регіональна економіка. 2001. - №2. - с. 147 - 150.
2. Жигалов В. Т., Цикановська Л. М. Основи менеджменту і управлінської діяльності: Підручник. - К.: Вища школа., 1995. - 223. - іл.
3. Мескон М. Х. Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту: Пер. С. Англ. - М.: Дело, 1995. - 704 с.
4. Ніпіаліді О. Прийняття управлінських рішень, аналітичний і інформаційний аспект // Наукові записки. 2001. - №7. - с. 176 - 178.
5. Практический менеджмент. Методы и приемы деятельности руководителя / Авт - сост. Н. Е. Сальков. - Д. - "Станкер", 1998. - 448 с.
6. Тарнавська Н. П., Пушкар Р. М. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів. - Тернопіль: Карт-бланш, 1997. - 456 с.
7. Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. - К.: Вища школа, 1995. - 351 с.
8. Шегда А. В. Основи менеджмента: Учебное пособие. - К. - Издательство "Знания", КОО, 1998. - 512 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...