WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Аналіз менеджменту Відкритого акціонерного товариства “Сумсільмаш” - Курсова робота

Аналіз менеджменту Відкритого акціонерного товариства “Сумсільмаш” - Курсова робота

використовує свою виробничу потужність на 70 %. Причиною цього явища може виступати застарілі технології, які використовуються підприємством. Деякі технологічні лінії знаходяться в стані припинення. Підприємству треба замислитися над переоснащенням і оновленням технології.
ВИСНОВКИ
В результаті виконаної роботи було з'ясовано, що підприємство ВАТ "Сумсільмаш", незважаючи на недоліки в системі управління підприємством, все ж таки має перспективи розвитку. Здержуючим фактором розвитку підприємства є сезонність виробництва. Тому організації слід диверсифікувати свою діяльність, а також розширювати тісні зв'язки із споживачами, знаходити нових постачальників і вести пошук партнерів в Україні і за кордоном.
Аналіз підприємства також показав, що споживання його продукції характеризується нестабільністю. Тобто підприємству слід вжити заходів щодо зменшення коливань споживання продукції і орієнтуватися на стабільний розвиток. Для цього треба підвищувати якість виробленої продукції, зменшувати витратність виробництва. Слід також звернути увагу на розвиток маркетингу для стимулювання збуту.
Здивовує те, що при здійсненні акціонування підприємства, така галузь управління підприємством як фінансовий менеджмент практично відсутній. Адже він потрібен для здійснення ефективного управління фінансовими ресурсами. Інтенсивний розвиток будь-якого підприємства потребує залучення додаткових фінансових ресурсів шляхом випуску акцій і облігацій. Цей процес потребує керування, тому керівнику підприємства треба виділити окрему посаду фінансового директора.
Зараз людський фактор вже сприймається не як стаття витрат, людський фактор і його використання на підприємстві становиться стратегічним фактором та життєво важливою умовою для того, щоб підприємство могло вижити у важких і нестабільних умовах ринку.
Підприємство ВАТ "Сумсільмаш" повинно підвищити статус служби управління персоналом, найняти висококваліфікованих спеціалістів-кадровиків та делегувати їм широкий спектр прав і обов'язків щодо управління персоналом.
Ми вважаємо, що не було б зайвим розвивати організаційну культуру підприємства і систему стимулювання персонала.
?
Список використаної літератури
1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. - Львів: Світ, 1995. - 296 с.
2. Герчикова И. Н. Менеджмент: Практикум / Под ред. Вылегжанина Л. Н., Клебче Г. А. - М.: Банки и биржи, 1997 - 336 с.
3. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник / Под ред. Вылегжанина Л. Н., Клебче Г. А. - М.: Банки и биржи, 1997 - 502 с.
4. Книга работника по кадрам.- М.: Юрид. лит., 1985.
5. Маркетинг: Учебник / А. Н. Романов, Ю. Ю. Корлюгов, С. А. Красильников и др.; Под ред. А. Н. Романова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. - 560 с..: ил.
6. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ.- М.: Дело, 1997. - 704 с.
7. Мордовин С.К. Управление человеческими ресурсами: 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 16.-М.: "ИНФРА-М",1999.-360с.
8. Теорія і практика управління персоналом: Навч.-метод. посібник /Авт.-уклад. Г.В.Щокін.- К.:МАУП, 1998.-256с.:іл.-Рос.
9. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я.Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 512 с.
10. Фейнхаузен М.,Берт Й, Крис А. Менеджмент человеческих ресурсов // Моск. журн.- №8/9.-с.1-7.
11. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. М.: Библиотека журнала "Управление персоналом",1996.
12. Щёкин Г.В. Теория кадровой политики.- К.МАУП, 1997.
13. З.Лисянська. Пріоритети сільськогосподарського машинобудування.// Вісник податкової служби України № 3, 1998 р.
Додаток А
Должностные инструкции
ОАО "Сумсельмаш"
Ведущий специалист отдела збыта
1. Загальні положення
1.1. Ведущий специалист отдела збыта назначается на должность и освобождается от занимаемой должности президентом ОАО по представлению начальника отдела збыта.
1.2. Непосредственное руководство работой ведущего специалиста отдела збыта осуществляет заместитель начальника отдела збыта.
1.3. На должность ведущего специалиста отдела збыта назначаются лица, имеющие высшее инженерно-экономическое или инженерно-техническое образование, свободно владеющие украинским и русским языком, имеющие стаж работы в должности специалиста не менее 2-х лет. Проходит аттестацию 1 раз в пять лет.
1.4. Основной задачей ведущего специалиста отдела збыта является организация и руководство специалистами отдела с целью полного удовлетворения требований потребителей насосного оборудования на внутреннем и внешнем рынках; при минимальных затратах получение максимальной прибыли от реализации продукции .
1.5. Ведущий специалист отдела збыта должен знать:
- номенклатуру продукции, выпускаемую ОАО;
- ценовые характеристики на оборудование завода;
- порядок заключения договоров, контрактов;
- руководящие материалы по качеству;
- Стандарты, действующие в отделе сбыта;
- Положение о поставках ППТН;
- методы ведения переговоров с потребителями;
- Устав ОАО, Колдоговор.
1.6 Ведущий специалист отдела сбыта в своей работе руководствуется Законодательством Украины, Постановлениями, Распоряжениями Кабинета Министров Украины, Уставом ОАО, действующими в ОАО СТП, Положением об отделе маркетинга, приказами, стандартами, инструкциями и распоряжениями по ОАО, распоряжениями по отделу, устными распоряжениями начальника отдела и его заместителя.
1.7 Оплата труда производиться согласно действующего Положения в ОАО.
2. Обязанности
Ведущий специалист отдела сбыта должен:
2.1 Руководить работой подчиненных ему специалистов; ставить перед ними конкретные задачи и контролировать их выполнение.
2.2 Разрабатывать и представлять на утверждение зам.начальника відділу по сбуту планы работы отдела на месяц, квартал, год.
2.3 Осуществлять контроль за качественным и количественным оформлением договоров на поставку продукції, разовых заказов.
2.4 Ежедневно осуществлять контроль за выполнением договрных обязательств по поставке продукции.
2.5 Контролировать оформление и заключение договров в соответствии с утвержденным планом производства, ответы на протокол разногласий.
2.6 На основании полученных заявок от заказчиков активно участвовать в оформлении плана производства.
2.7 Постоянно проводить работу по сбору и обработке информации о потенциальных потребителях продукції підприємства, их пожелания, а также отношению покупателей и торговых фирм, как к продукции завода, так и конкурентов.
2.8 Вести активный поиск клиентовдля реализации продукции завода на традиционных и новых рынках; в этих целях широко применять рекламный и информационный материал.
2.9 Осуществлять контроль за правильным открытием заказов, своевременным закрытием их и оперативным внесением изменений в заказы.
2.10 Контролировать выполнение поставок насосного оборудования по прямым связям.
2.11 Осуществлять взаимосвязь с

 
 

Цікаве

Загрузка...