WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Аналіз менеджменту Відкритого акціонерного товариства “Сумсільмаш” - Курсова робота

Аналіз менеджменту Відкритого акціонерного товариства “Сумсільмаш” - Курсова робота

підприємств вирішують проблему простого виживання і подальшого існування на ринку. У той же час тактичне планування, не говорячи вже про стратегічне, або слабке, або узагалі відсутнє. Це тягне за собою слабку конкурентноздатність підприємства.
Місія підприємства ВАТ "Сумсішльмаш" - виробництво якісної сільськогосподарської техніки і продаж її споживачам. Для досягнення цієї місії підприємству необхідно досягати ряду цілей:
1. Підвищення рентабельності виробництва;
2. Ріст прибутковості діяльності підприємства;
3. Нарощування (в т. ч. шляхом реконструкції, технічного переозброєння) обсягів виробництва продукції, що випускається товариством;
4. Розширення асортименту і прискорення оновлення продукції, підвищення її науково-технічного рівня, споживчих якостей і конкурентноздатності;
5. Забезпечення надійності і ефективності виконання прийнятих замовлень і договірних зобов`язань;
6. Зміцнення прямих зв'язків з постачальниками і споживачами продукції.
Таким чином, із вищевикладеного можна побачити, що компанія має намір проводити стратегію росту, і буде прагнути зайняти місце лідера машинобудівної галузі. Керівництво компанії застосовує активні заходи задля досягненню поставлених перед собою цілей. Для їхнього досягнення робиться великий акцент на якості і ціні продукції, що є традиційним, а також на системах менеджменту, маркетингу організації і керування персоналу, що є новим для роботи на українському ринку.
Серед напрямків діяльності підприємства можна виділити основні:
- розробка, серійне виробництво і сервісне обслуговування сільськогосподарських машин, що випускаються Товариством, іншої продукції виробничого призначення і товарів народного споживання;
- надання послуг, які зв'язані з діяльністю підприємства;
- оптова та роздрібна торгівля.
Тактичні плани:
1. Побудова сильної організаційної структури, здатної швидко адаптуватися і перебудовуватися в умовах, що змінюються.
2. Постійне підвищення професіоналізму і кваліфікації співробітників.
3. Створення сильної корпоративної культури.
4. Створення сильної інформаційної підтримки виробництва, включаючи і можливості Internet.
5. Створення системи безперебійного забезпечення підприємства сировинними ресурсами.
Але при аналізі підприємства були виявлені слідуючі перешкоди, які не дають можливості ефективно здійснювати планування:
- стратегія фірми не повністю розроблена на найвищому рівні керівництва так, що цілі для підрозділів і відділів не зовсім зрозумілі;
- в організації інформація про цілі компанії не достатньо доводиться до низчих рівнів, що не дозволяє відділам підготовити свої особисті конкретні плани;
- менеджери на більш низьких рівнях не вважають виконання планів своїм обов'язком, оскільки вони не приймали участі в їх розробці;
- деякі керівники в загалі не ставлять ніяких цілей і не сдійснюють планування, бо вважають, що це позбавлює їх права вибору;
- керівники не переконані в тому, що організація надасть їм ресурси для досягнення цілей.
Основні оперативні завдання:
1. Керування персоналом організації для забезпечення максимально раціонального розподілу трудових ресурсів.
2. Керування маркетинговою діяльністю підприємства для забезпечення реалізації виробленої продукції.
3. Оперативне керування виробництвом.
4. Забезпечення належної інфраструктури для збереження готової продукції на складі підприємства до моменту реалізації.
5. Керування кредитними ресурсами підприємства.
6. Фінансовий аналіз і контроль виконання фінансової дисципліни.
7. Бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності підприємства.
8. Керування ризиками.
РОЗДІЛ 2
Аналіз внутрішнього середовища ВАТ "Сумсільмаш"
Організація - це відкрита система, цілісність, яка складається з багаточисельних взаємопов'язаних частин, тісно переплітаючих із зовнішнім світом. У цьому розділі ми коротко розглянемо найбільш впливові внутрішні змінні організації, частини системи внутрі організації: технології, персонал, структура управління.[6]
2.1 Вивчення структури управління підприємством
Структура організації - це логічні взаємовідносини рівнів управління та функціональних областей, побудовані в такій формі, яка дозволяє найбільш ефективно досягати цілі організації.
Схема управління ВАТ "Сумсільмаш" наведена нижче.
Рис. 2.1 Структура управління ВАТ "Сумсільмаш".
Вищим органом управління ВАТ "Сумсільмаш" є загальні збори акціонерів, до компетенції якого входить:
- внесення змін до статуту товариства;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства;
- прийняття рішень про продаж, обмін, безкоштовну передачу або відчуження іншими шляхами юридичним особам та громадянам майна підприємства;
- визначення основних напрямків діяльності товариства;
- визначення організаційної структури товариства;
- обрання та відкликання членів ради, голови правління та членів ревізійної комісії;
- затвердження річних результатів діяльності товариства;
- затвердження звітів та висновків ревізійної комісії, а також порядку розподілу прибутку;
- прийняття рішення про припинення діяльності товариства.
Правомірність загальних зборів визначається участю у ньому акціонерів, які володіють у сукупності не менш як 60 відсотками акцій.
Як бачимо основною відмінністю цієї структури є наявність таких функціональних підрозділів як спостережна рада і ревізійна комісія. Спостережна рада представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність дирекції. рада обирається загальними зборами акціонерів строком на два роки в складі п'яти засновників товариства. Члени ради акціонерного товариства не можуть бути членами дирекції та ревізійної комісії.
Функції спостережної ради:
- здійснює контроль за діяльністю дирекції підприємства стосовно виконання рішень загальних зборів акціонерів;
- розглядає та затверджує звіти, які подає дирекція за квартал, півріччя;
- аналізує дії дирекції щодо змін, у тому числі по розширенню сфер діяльності підприємства і робить відповідні висновки.
Голова правління ВАТ є виконавчим органом підприємства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Він обирається загальними зборами акціонерів строком на два роки. Він керує роботою підприємства і має право без доручення здійснювати дії від імені підприємства, в своїй діяльності він керується діючим законодавством.
Перевірку господарсько-фінансової діяльності товариства здійснює ревізійна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів строком на три роки у кількості трьох членів. Перевірки здійснюються за дорученням вищого органу товариства, ради товариства, з власної ініціативи, або на вимогу акціонерів.Ревізійна комісія підзвітна тільки вищому органу товариства.
Організаційна структура ВАТ "Сумсільмаш" нагадує собою

 
 

Цікаве

Загрузка...