WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Системний підхід до управління персоналом фірми - Курсова робота

Системний підхід до управління персоналом фірми - Курсова робота

Процес управління неможливий без зворотного впливу об'єкта управління на його суб'єкт. принцип зворотного зв'язку, сформульований в кібернетиці, вказує на наявність передачі інформації від об'єкта до суб'єкта. Сприйняття і переробка цієї інформації є основоюдля функціонування самого суб'єкта управління. Таким чином, інформація, отримана від об'єкта управління і є предмет праці в управлінській діяльності, який під впливом методів управління або за їх допомогою переробляється в командну інформацію суб'єкта управління і направляється ним до об'єкта управління. Приведені пояснення дозволяють уявити суб'єкт управління як сукупність трьох елементів:
" виконавців;
" методів технічних засобів управління;
" інформації, отриманої від об"єктів управління.
Розглядаючи процес управління персоналом як цілісну систему, можна виділити основні елементи, які реалізують такі функції:
1) організаційну:
- планування джерел комплектування кадрами;
- інформованість населення про набір кадрів і терміни набору;
- об'єм коштів, виділених на підготовку кадрів.
2) соціально-економічну: - комплекс умов і факторів, які визначають використання і закріплення персоналу;
3) відтворювальну: - збереження навчально-матеріальної бази і розвиток персоналу.
Проведення цієї роботи дозволить уже в проекті визначити основні елементи структури трудового потенціалу, взаємопов'язані з техніко-економічним рівнем виробництва.
В свою чергу кожна із вказаних систем також носить комплексний характер і включає в себе ряд функціональних підсистем (мал.3)
Мал.3. Принципова схема управління персоналом.
Кожна з цих підсистем може бути представлена як групою осіб, так і однією особою, в залежності від масштабів організації і рівня розвитку кадрової політики.
Управління персоналом базується на таких засадах:
" необхідність тісного зв'язку планування персоналу з стратегією розвитку організації;
" кількісна оцінка витрат на роботу з персоналом і їх впливу на економічні показники виробництва;
" визначення необхідного пакету компенсацій для ефективної роботи на ринку праці.
Керівництво персоналом як функція управління покликане об'єднувати, координувати, взаємопов'язувати та інтегрувати всі інші функції управління в єдине ціле. Це досягається реалізацією принципів роботи з персоналом, їх взаємодію. Під принципом розуміють наукове обґрунтування (правило), якого при прийнятті рішення слід враховується або дотримуватись.
Існують такі принципи роботи з персоналом:
А.Загальні принципи.
1.Ефективність - передбачає найбільш ефективну і економічну організацію системи управління персоналом, зниження частки витрат на систему управління в загальних витратах на одиницю продукції, підвищення ефективності виробництва. В випадку, коли після впровадження заходів по удосконаленню системи управління персоналом збільшились витрати на управління, то вони повинні перекриватися ефектом від виробничої діяльності.
2.Прогресивність - відповідність системи управління персоналом передовим зарубіжним і вітчизняним аналогам.
3.Перспективність - при формуванні системи управління персоналом слід враховувати перспективи розвитку організації.
4.Комплексність - при формуванні системи управління персоналом необхідно враховувати всі фактори, як впливають на систему управління (договірні зв'язки, зв'язки з вищестоящими організаціями, стан об'єкту управління тощо) і охоплювати всі сфери роботи з персоналом.
5.Оперативність - своєчасне прийняття рішень по аналізу і удосконаленню системи управління персоналом, які б попереджували або оперативно усували відхилення.
6.Оптимальність - багатоваріантна обробка пропозицій щодо формування системи управління персоналом і вибір найбільш раціонального варіанту для конкретних умов виробництва.
7.Простота - чим простіше система управління персоналом, тим краще вона працює (але це виключає спрощення системи управління, до рівня, коли це наносить збитки виробництву)
8.Науковість - розробка заходів по формуванню системи управління персоналом повинна ґрунтуватись на досягненнях науки в галузі управління і з урахуванням змін законів розвитку суспільного виробництва в ринкових умовах.
9.Ієрархічність - в будь-яких вертикальних розрізах системи управління персоналом повинна забезпеченість ієрархічна взаємодія між ланками управління (структурними підрозділами або окремими керівниками), принциповою характеристикою якої є несиметрична передача інформації "донизу" і "доверху" по системі управління.
10.Автономність - в будь-яких горизонтальних і вертикальних розрізах системи управління персоналом повинна забезпечуватись раціональна автономність структурних підрозділів або окремих керівників.
11.Узгодженість - взаємодія між ієрархічними ланками по вертикалі, а також між відносно автономними ланками системи управління персоналом по горизонталі повинні бути в цілому узгоджені з основними цілями організації та синхронізовані в часі.
12.Стійкість - для забезпечення стійкою функціонування системі управління персоналом необхідно передбачати спеціальні "локальні регулятори", які при відхиленні від заданої цілі організації ставлять того чи іншого робітника або підрозділ в невигідне становище і спонукають їх до регулювання системи управління персоналом.
13.Багатоспектність - управління персоналом, як по вертикалі, так і по горизонталі може здійснюватись по різним каналам; адміністративно-господарському, правовому, економічному тощо.
14.Плановість - початком всієї роботи є визначення на довготерміновий період напрямку, темпів і пропорцій розвитку виробництва і пов'язаних з цим змін в структурі персоналу.
15.Винагорода - базується на результатах індивідуальної праці і ефективності організації (групи).
16.Підбір і розстановка - для забезпечення і ефективності функціонування організації в ній повинна бути розроблена система підбору і розстановки кадрів. Розвиток, навчання, переміщення, просування робітників здійснюється у відповідності з результатами їх праці, здібностями, інтересами і потребами організації.
Б.Принципи організації роботи з персоналом.
1.Ротаціє-тимчасове вибуття окремих робітників не повинно переривати процес здійснення будь-яких функцій. Для цього кожний робітник системи управління персоналом повинен уміти виконувати функції вищестоящого, нижчестоящого співробітника і одного-двох робітників свого рівня.
2.Оптимальне співвідношення управлінських орієнтацій - диктує необхідність випереджену орієнтацію функцій управління персоналом на розвиток виробництва порівняно з функціями, направленими на забезпечення функціонування

 
 

Цікаве

Загрузка...