WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління затратами - Контрольна робота

Управління затратами - Контрольна робота

пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат.
Більшість підприємств складним комплексом виробництв з різними об'єктами обліку виробничих витрат. Наприклад, на хімічному заводі, що виготовляє реактиви, облік витрат по основній продукції може бути організований за технологічними процесами або стадіями. При виробництві бромистого заліза виділяються наступні стадії: отримання та підготовка рани (бурових вод); вибір розчину бром-заліза; виготовлення твердого бром-заліза. Облік замовлених хімічних реактивів може бути організований за окремими замовленнями. Разом з тим, витрати по фасуванню, упаковці хімреактивів і препаратів узагальнюються в одну групу і розподіляються пропорційно до планової собівартості. Таким чином, в цих умовах явно виражені щонайменше три типи об'єктів обліку витрат, які відповідно визначають відмінності в методах обліку.
Аналогічна ситуація має місце і на підприємствах інших галузей. В масовому і багатосерійному машинобудуванні найчастіше витрати заготівельних цехів обліковуються по виробництвах, витрати на виготовлення основної продукції - по групах виробів, дослідного виробництва, разових робіт - за замовленнями.
Об'єктом обліку виробничих витрат ми будемо вважати початкову одиницю, в розрізі якої ведеться аналітичний облік витрат виробництва.
Відмінності в умовах виробництва підприємств різних галузей визначають наявність варіантів в організації аналітичного обліку, які можна умовно назвати постатейними, постатейно - напівфабрикат ними і напівфабрикатними. Постатейний варіант передбачає облік витрат за відповідними калькуляційними статтями, затвердженими для даної галузі галузевими інструкціям". При постатейно - папівфабрикатному варіанті витрати частини заготівельних цехів ряду машинобудівних підприємств можуть включатися до собівартості виготовленої продукції комплексною статтею "Напівфабрикати власного виробництва". Напівфабрикатний варіант передбачає ведення обліку за статтями з послідовним включенням витрат попередніх стадій обробки до наступних за статтею "Напівфабрикати власного виробництва". В літературі перший варіант частіше всього називається безнапівфабрикатним, а третій - напівфабрикатним.
З поняттям об'єкту обліку витрат тісно пов'язане поняття методу обліку витрат. Методи обліку виробничих витрат умовно можна поділити на дві групи:
а) ті, що базуються на обліку витрат по виробу, його частині або групах виробів;
б) ті, що базуються на обліку витрат за технологічними процесами.
До першої групи відносяться методи обліку витрат по деталях, вузлах, виробах, групах виробів або замовленнях. У другому випадку облік витрат ведеться по операціях, стадіях, технологічних процесах або по виробництву в цілому.
Поняття методу обліку витрат в економічній літературі найчастіше розглядається у нерозривному взаємозв'язку із способами обчислення собівартості продукції, оскільки кінцевою метою виробничого обліку є калькулювання собівартості продукції, що випускається.
Таким чином, під методом обліку витрат та калькулювання, розуміють сукупність способів аналітичного обліку витрат на виробництво за калькуляційними об'єктами і прийомами розрахунку собівартості калькуляційних одиниць.
Виробництво будь-якого виробу - це сукупність технологічних процесів та енергетичних, ремонтно-відновлювальних, транспортних і складських операцій. На підприємствах може бути декілька виробництв. Так, наприклад, текстильний комбінат складається з прядильного, ткацького крутильно-ниткового, фарбувально-обробного виробництва; шовковий комбінат - з кокономоткового, шовкопрядильного, шовкокрутильного, шовкоткацького, фарбувально-обробного. Існують доменне, прокатне, коксохімічне, ковальне, штапельне виробництво тощо.
Кожне виробництво включає один або декілька технологічних процесів, які зводяться до послідовної обробки вихідної сировини або матеріалу. Технологічний процес складається з окремих технологічних операцій - послідовних етапів обробки, що виконуються робітниками або групою робітників на одному робочому місці, машині, автоматі і т.д. Ряд таких операцій, пов'язаних між собою безперервним виготовленням продукції, послідовним розміщенням устаткування, об'єднується в стадії. Таким чином, виготовлення кожного продукту вкладається в схему:
операція стадія технологічний процес виробництво.
Існують такі методи калькулювання:
- по детальний облік;
- облік витрат по виробах;
- облік витрат за групами виробів;
- облік витрат по замовленнях;
- облік витрат по процесах;
- облік витрат по виробництвах.
3. Задачі управлінського обліку.
Головною метою управлінського обліку є калькулювання собівартості, виконання альтернативних розрахунків щодо рішення однієї задачі. Управлінський облік сформувався на основі виробничого обліку.
Управлінський облік містить в собі виробничий облік, частину фінансового обліку (по складанню звітів про витрати на виробництво продукції), частину податкового обліку (по складанню форми № 2 "Звіт про прибутки та збитки").
Таким чином, можна сформулювати головні задачі управлінського обліку:
- створення інтегрованої системи обліку витрат і доходів;
- нормування витрат;
- планування, контроль і аналіз витрат;
- бюджетування;
- забезпечення бази для ціноутворення;
- надання інформаційної допомоги фінансовим менеджерам для прийняття оперативних управлінських рішень;
- контроль, планування і прогнозування економічної ефективності діяльності підприємства і центрів відповідальності;
- вибір найбільш ефективних шляхів розвитку підприємств.
4. Задача № 24.
Цена единицы продукции - 60 грн., а затраты предприятия, связанные с ёё производством и реализацией, составляют, грн.;
№ п/п Статья затрат Переменные затраты на единицу Постоянные затраты за месяц
1. Основные материалы 8 -
2. Основная заработнаяплата 18 -
3. Общепроизводственные расходы 8 6120
4. Общехозяйственные расходы 6 2784
5. Расходы на сбыт 4 696
Всего: 44 9600
Необходимо:
1. Определить точку безубыточности и построить график безубыточности;
2. Определить, какую прибыль получит предприятие в случае реализации 1000 единиц продукции;
3. Определить, какой объем реализации необходим для получения прибыли 70400 грн.
Рішення задачі .
1.
(1) Точка беззбитковості в натуральних одиницях = Постійні витрати / Маржинальний дохід на одиницю
Постійні витрати = 6120 + 2784 + 696 = 9600 (грош. од.)
(2) Маржинальний дохід на одиницю = Ціна за одиницю - Змінні витрати на одиницю =
= 60 - 44 = 16 (грош. од.)
Із формули (1) маємо:
Точка беззбитковості
в натуральних одиницях = 9600 / 16 = 600 (нат. од.)
(3) Точка беззбитковості в грошових одиницях = Точка беззбитковості в натуральних одиницях * Ціна одиниці продукції =
= 600 * 60 = 36000
Побудуємо графік беззбитковості
де а -лінія загальних витрат
в - лінія доходу
2. Прибуток, що одержить підприємство в разі реалізації 1000 од. продукції розрахуємо за формулою:
Прибуток = Дохід від реалізації - (Змінні витрати + Постійні витрати) =
= 1000 * 60 - ( 1000 * 44 + 9600 ) = 6400 (грош.од.)
3. Обсяг реалізації, що потрібен для одержання прибутку 70400 грош. одиниць розрахуємо із формули:
Обсяг реалізації = (Прибуток + Постійні витрати) / Маржинальний дохід на одиницю =
= ( 70400 + 9600 ) / 16 = 5000 (нат. од.)
Література:
1. Друри К. Введение в управленческий и производственный учёт: Пер. с англ. / Под ред. С.А. Табалиной - М: аудит, ЮНИТИ, 1997.
2. Кондратова И.Г. Основы управленческого учёта - М: Финансы и статистика, 1998.
3. Бутинець Ф.Ф. та ін.
Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевські, Н.В. Герасимчук - Житомир - ЖІТІ, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...