WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка бізнес-плану МПП «СОФ» - Дипломна робота

Розробка бізнес-плану МПП «СОФ» - Дипломна робота

проекту;
ПІ(Кзаг,Кдод)-початкові інвестиції.
Метод простої норми прибутку
Проста норма прибутку являе собою коефіціент річного чистого прибутку на задіяний в інвестиційному проекті капітал.Показуе,яка частина інвестиційних витрат відшкодовуеться на протязі одного року,в якому досягнутий запланований обсягвиробництва та повністю освоені виробничі потужності.Для оцінки ефективності інвестицій застосовуються дві норми прибутку:на повні інвестиції та на власний капітал.
Норма прибутку на використовуемий капітал:
НП=ЧП/ПІповн*100
де НП-норма прибутку;
ЧП-чистий прибуток;
ПІповн-повні інвестиції.
Норма прибутку на акціонерний капітал:
НП=ЧП/АК(ВК)*100
де АК-акціонерний капітал;
ВК-власний капітал;
Власний капітал відрізняеться від акціонерного на суму нерозподіленого прибутку (резерв, накопичений підприемством) і відповідає підсумку першого розділу пасиву балансу.
Умови застосування простих методів оцінки ефективностіінвестицій
Прості методи оцінки ефективності інвестиційних проектів можуть бути використані при встановленні черговості впровадження різних заходів інноваційного плану (першими впроваджуються заходи з меншим періодом окупності витрат і більш високою нормою прибутку), а також для інвестиційного аналізу заходів з незначними початковими інвестиціями, які окупаються на протязі року.
На підставі простих методів оцінки ефективності не можна визначити повною мірою доцільність впровадження заходів, оскільки вони не враховують зміну цінності грошей (як для інвестицій, так і для доходів) в часі в наслідок інфляції, зміни процентних ставок по позикових коштах і ін.Крім того,вони не можуть слугувати мірою прибутковості проекту, оскільки не враховують грошові потоки,які одержуються після досягнення окупності.
Ефективність великих інвестиційних проектів (реконструкції,технічного переобладнання,будівництво нових об'єктів,механізація іавтоматизація виробництва і т.п.)визначаеться за допомогою методів дисконтування.
6.1.2.Методи дисконтування
Методи чистої теперішньої вартості (чистого дисконтованого доходу)
Чиста теперішня вартість проекту визначаеться як величина, одержана шляхом дисконтування (при заздалегіть обдуманій нормі дисконту для кожного року) різниці між всіма річними відсотками та притоками реальних грошей, накопичуваних на протязі життя проекту.(Строк економічного життя проекту-це період,протягом якого інвестиційний проект генеруе приток грошових коштів.Як правило, він дорівнюе нормативному строку служби обладнання, яке придбане за рахунок інвестованих фінансових ресурсів, або є коротшим за нього).
Вказані різниці приводяться до теперішньої вартості на момент початку здійснення проекту.Чисті дисконтовані грошові потоки за всі роки додаються,щоб одержати чисту теперішню вартість(ЧТВ):
t=j
ЧТВ= ЧГП(t) /(1+р)
t=0
де ЧТВ-чиста теперішня вартість;
ЧГП(t)-річний чистий потік реальних грошей по проекту в роки t=0,1,2,.....j).
Чиста теперішня вартість відрізняеться від теперішньої вартості на величину інвестиційних витрат:
ТВ=ЧТВ+ПІ
де ПІ-початкові інвестиції;
ТВ-теперішня вартість грошових потоків, які генеруються проектом.
Вибір норми дисконту (р)обумовлений тривалістю життєвого циклу проекту,рівнем інфляції,рівнем господарського ризику,імовірністю зміни процентних ставок за використання позикових коштів.
Якщо розрахована чиста теперішня вартість на кінець життєвогоциклу проекту має додатнє значення,то прибутковість інвестицій вище норми дисконту (мінімального рівня прибутковості,при якому інвестування є доцільним).При ЧТВ=0,прибутковість знаходиться на мінімально припустимому рівні. А якщо значення ЧТВ є від'ємним, від реалізації даного проекту взагалі треба відмовитися.
6.1.3.Метод індексу доходності (прибутковості)
Індекс доходності являе собою співвідношення між ЧТВ та сумою інвестиційних витрат:
ІД=ЧТВ/ПІ
де ІД-індекс доходності;
Якщо інвестиції здійснюються в декілька прийомів, розділених у часі,необхідно також провести інвестиційні витрати до теперішньої вартості:
ІД=ЧТВ/ЧВІ
де ТВІ-теперішня вартість інвестицій.
Індекс доходності можна розглядати як дисконтовану норму прибутку.В економічній літературі метод індексу доходності також має назву метод коєфіціенту ЧТВ.
Інвестиційний проект може бути рекомендований до впровадження, якщо ІД 0. В разі наявності альтернативних проектів перевага віддаеться проекту з найбільшим індексом доходності.
В економічній літературі також зустрічаеться трактування індексу доходності як співвідношення теперішньої вартості накопичуваного грошового потоку та початкових інвестицій (або їх теперішньої вартості). В цьому випадку значення даного показника має бути більшим одиниці,тобто теперішня вартість майбутніх грошових потоків має перевищувати початкові інвестиції.
6.1.4.Метод внутрішньої норми рентабельності
Внутрішня норма рентабельності-це міра прибутковості проекту, а за визначення, це норма дисконту, при якій дисконтована вартість притоків реальних грошей дорівню. Дисконтованій вартості іх відсотків (дисконтована вартість надходжень наростаючим підсумком по проекту дорівнюе дисконтованим інвестиційним витратам), тобто ЧТВ=0.
Математично це означае,що у формулі розрахунку чистої теперішньої вартості має бути знайдена норма дисконту, яка відповідае ефективності даного проекту (захаду):
t=j
ЧГП( t)/(1+ВНР)t=0
t=0
де ВНП-внутрішня норма рентабельності.
Якщо ВНП більше норми дисконту, яка використовувалась при розрахунках ЧТВ, то реалізація проекту є доцільною.
Розрахувати внутрішню норму рентабельності можна такими методами:
Інтеративним (метод спроб та помилок);
За допомогою вбудованої функції комп'ютерних програм (MS Excel);
Графічним;
За допомогою таблиці процентного фактору теперішньої вартості анюїтету*(для проектів з сталими грошовими потоками на протязі всього періоду економічного життя).
Інтеративний метод є найбільш трудомістким, але і найбільш достовірним.Процедура розрахунку внутрішньої норми рентабельності складаеться з ряду етапів:
* необхідно визначити ЧТВ проекту при певній заздалегіть обраній нормі дисконту;
* порівняти одержане значення з нулем;
* якщо ЧТВ 0,повторити її розрахунок з використанням більшої норми дисконту;
* якщо ЧТВ 0,повторити її розрахунок з використанням меншої норми дисконту.
Дану процедуру потрібно повторити доти, доки не будуть одержані позитивне і негативне значення ЧТВ, які є достатньо близкими до нуля.Далі слід формулу лінійної інтерполчції:
ВНП=р1+(р2-р1)*(ЧТВ1)/(ЧТВ1)+(ЧТВ2)
де ЧТВ1,ЧТВ2-значення чистої теперішньої вартості проекту, які є, відповідно, незначно більшими і незначно меншими нуля;
р1,р2-норми дисконту, які використалися, відповідно,для розрахунку ЧТВ1 та ЧТВ2.
Одержане значення внутрішньої

 
 

Цікаве

Загрузка...