WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка бізнес-плану МПП «СОФ» - Дипломна робота

Розробка бізнес-плану МПП «СОФ» - Дипломна робота

Торгового комплексу в якості вихідних даних використані такі дані:
o планові потужності всіх підрозділів Комплексу і терміни введення їх у дію (показники торгових і складських площ комплексу, відвідування комплексу, інше);
o сформований у районі розташування Комплексу контингент споживачів послуг і прогнозний рівень попиту на них;
o фінансово-економічні показники, досягнуті підприємством "СОФ" у процесі поточної діяльності;
o статистичні дані по організації діяльності підприємств профілю подібного МПП "СОФ";
o рівень прямих і непрямих витрат, необхідних для функціонування комплексу;
o законодавча база в України.
Приймаючи до уваги, що початковий період діяльності Комплексу буде пов'язаний із значними проблемами, пов'язаними з процесом розгортання діяльності, організацією відповідного маркетингового супроводу, формуванням власного споживача послуг і т.п., стабілізаціядіяльності Комплексу реально очікується наприкінці 2000 року. Починаючи з 2001 року обсяги наданих послуг і товарообіг будут носити достатньо постійний характер, а їхній річний приріст буде знаходиться в межах 3-8%.
Виходячи з проведеного комплексу маркетингових досліджень і приймаючи в уваги весь комплекс відзначених вище чинників в укрупненому виді динаміка валових прибутків на найближчі п'ять років у розтині окремих видів діяльності виглядає в такий спосіб:
Таблиця 5.1.Валові прибутки на 1999-2003 р.р.
Напрямки діяльності Одиниця Обсяг товарообороту та послуг
виміру 1999 2000 2001 2002 2003
o Роздрібна торгівля тис.грн. 1044 1840 2180 2248 2292
o Оптова торгівля тис.грн. - 700 1168 1248 1320
oОрганізація діяльності розважальних закладів тис.грн 412 1240 1480 1600 1680
o Обслуговування транзитного автотранспорту тис.грн. -
116 164 180 184
o Інші послуги тис.грн. - 184 308 360 372
УСЬОГО:
1456 4080 5300 5636 5848
Більш детальний розрахунок прибутків поданий у такому розділі "Прогнозовані прибутки і збитки " (період 8,5 років визначений виходячи з терміна завершення погашення кредиту).
Розрахунки прогнозних фінансових показників функціонування Торгового комплексу в період із 1999 року по 2007 рік (1-е півріччя) здійснено виходячи з таких припущень:
- суворе дотримання графіка фінансування будівельно-монтажних робіт, передбачених проектом;
- упровадження всього запланованого комплексу заходів для розвитку Торгового комплексу;
- ефективне проведення рекламної кампанії з метою притягнення максимальної кількості споживачів послуг комплексу.
Фінансовий план діяльності Торгового комплексу поданий у виді трьох його основних складових: Балансового звіту, Звіту про прибутки, Звіту про потік готівки, що є невід'ємною частиною дійсного інвестиційного проекту .
6.РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ СТВОРЕННЯ МЧП "СОФ"
Оцінка ефективності інвестиційного проету є вирішальним етапом процесу прийняття інвестиційних рішень,і від її результатів залежить прийняття даних проектів до реалізації або їх відхилення.Також важливість аналізу доцільності здійснення проекту обумовлена тим,що в умовах хронічної нестачі фінансових ресурсів як макр-,так і на мікроекономічному рівні,інвестиції, як правило,фінансуються за рахунок позикових коштів.
Серед останніх головну роль відіграють ркедити банків та міжнародних фінансових організацій, які ставлять жорсткі вимоги до ефективності використання наданих ресурсів. Тому логічно постае питання щодо методики здійснення такої оцінки.
В ринкових умовах існуе об'єктивна потреба у задіянні світового досвіду оцінки ефективності інвестицій, а саме, сучасних зарубіжних методик, теоретичною основою яких є концепція грошових потоків.Під потоком реальних грошей,по суті,розуміеться,або надходження грошових коштів (притоки реальних грошей),або платежі (відсотки реальних грошей).При цьому враховуеться той фактор,що сума грошей,яка є в наявності на даний момент, має більшу цінність,ніж та сама сума в майбутньому.
Вплив фактору часу на ціну грошей усуваеться шляхом дисконтування грошових потоків,тобто приведення іх до теперішньої вартості за допомогою процентної ставки,яка характеризуе відносну заміну ціни грошей за певний період. Якщо розрахунок провадиться в національній валюті України,то доцільно приймати дану ставку на рівні ставки рефінансування Національного банку України.
Формула дисконтування має такий вигляд:
ГП(0)=ГП(t)/(1+р)
де ГП(t)-номінальна вартість майбутнього потоку реальних грошей у році t
ГП(0)-теперішня вартість даного проекту
р-процентна ставка порівняння поділена на 100(норма дисконту,яка характеризуе мінімально припустимий рівень прибутковості інвестицій).
При аналізі ефективності інвестиційних проектів основне значення мають:
* потік інвестованих грошових коштів;
* потік грошових коштів,який виникае в результаті реалізаціі проекту(чистий грошовий потік).
Потік інвестованих грошових коштів (Кзаг або Кнов) завжди у фінансових розрахунках приймаеться від'ємним.До його складу входитьяк власний, так і позиковий капітал,який вкладаеться в проект.
Чистий (генерований) грошовий потік включае прибуток,який залишаеться у розпорядженні підприемства після оподаткування,тобто чистий прибуток і амортизаційні відрахування.
ЧГП=П*(1-Н)+А
де ЧГП-чистий грошовий потік;
П-балансовий прибуток у випадку нового будівництва та додатковий прибуток у разі впровадження заходу на діючому підприкмстві;
Н-ставка податку на прибуток,поділена на 100;
А-амортизаційні відрахування на обладнання,яке вводиться у експлуатацію (в даному разі амортизація виступае якумовно-грошовий потік).
6.1.МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
Методи оцінки ефективності інвестицій традиційно розподіляються на дві групи:
* прості методи (метод простого періоду окупності,метод простої норми прибутку,метод середньої фондовіддачі);
* методи дисконтування (метод чистої теперішньої вартості,метод індексу доходності,метод внутрішньої норми рентабельності,метод періоду окупності дисконтний).
6.1.1.Прості методи
Метод простого періоду окупності (повернення інвестицій)
Період окупності визначаеться як проміжок часу,який потрібний для повернення початкових інвестиційних витрат шляхом накопичення чистих потоків реальних грошей,генерованих проектом.Окупність,як правило,трактуеться як точка беззбитковості,після якої накопичені чисті потокиреальних грошей стають позитивними.Тобто у всіх наступних періодах відбуваеться одержання додаткового доходу.Короткий період окупності у більшості випадків відповідае високим чистим потокам реальних грошей.
Розрахувати цей показник можна за формулою:
ППІ=ПІ/ЧГПсер*100
де ППІ-період повернення інвестицій;
ЧГПсер-середньорічний чистий грошовий потік за весь період економічного життя

 
 

Цікаве

Загрузка...