WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat - Курсова робота

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat - Курсова робота

прибутк
Відсутнність рекламацій, штрафних санкцій, втрат матері-альних, фі-нансових, робочого часу.
Можливість внесеня змін в організа-цію праці ро-боту з клієн-тами в напря
-мі маркетінг
Менедже-ри підроз-ділів
Менедже-ри сервісу та поста-чання
Головний бухгалтер
Менедже-ри
Менедже-ри
Тех контроль
3 Використання методів менеджменту в підприємстві.
В цьому розділі в Таблиці 6:
- характеризуємо систему методів менеджменту;
- приводим примінення їх;
- розкриваємо механізм взаємодії.
Таблиця 6.
Застосовування методів менеджменту в МП.
Групи методів Види методів
Приклади приміненя конкретних методів в МП Характеристика взаємозв'язку методів менеджменту
Еконо-мічні
-
Адміні- стратив-ні
Морально-психологічні
Стратегіч-ні плани
Тактичні методи
Разові ходи
Економіч-ні стимули
Бюджет
Ціни
Організа-ційні дії
Розпорядчі дії
Дисциплі-нарні дії
Виробничо-побутові умови
Моральні стимули
Формування відно-син в ко-лективі Стратегія діяльності МП визначає кістяк мобілі
зацій-них мір діяльності колек-тиву і привабливість інвес-тиц-ій
Визначають напрям діяль-ності підрозділів сервісу продажу для досягнення стратегічних планів
Текучі завдання в т ч. по усуненні витратних пози-цій, рекламацій
Раціональне використання матеріальних ресурсівпри збереженні стимулюючих факторів:зарплати, премій пайова участь в капіталі МП
Формування бюджету, збільшення дохідної части-ни.залучення прибутків та кредитів для розвитку бізнесу
Цінова політика форму-ється на базі оптимального співвідношення збережен-ня максимальних доходів і привабливості для клієнта
Робота обмежена рамками законів в т. ч
"Про ввезення транспор-тних засобів на територію України "
"Про порядок регістрації транспортних засобів"
"Про митне оформлення транспортних засобів"
"Про податок на додану вартість""Про рекламу"
Правилами дорожного ру-ху України в частині тех-нічних вимог до безпеки руху
Правилами протипожежної безпеки
Розпорядчі по функціону-ванню структури МП рег-ламентуються наказами, розпорядженнями, вказів-ками в т. ч. усними.
Дисциплінарні міри впливу охоплюють спектр від зау-важень, переміщення по службі аж до звільнення.
Це умови, що стимулюють - інструмент, меблі, осві-тлення, вентиляція, дотри-мання вимог ергономіки
Позитивна оцінка діяльнос-ті при колективі,створення умов для підвищення ква-ліфікації стажування,і.т.д .
Підбір людей по принципу безконфлікності при одно-часно яскраво вираженому прояву особистості по роду діяльності
Плани три і річні виз-начають техніко-еконо-мічні напрямки дії для досягнення цілі
Дають можливість ство-рити механізм рівномірної і рівновантаженої дії сво-єчасно усувати недоліки
Текучі розпорядження по всіх ходах зв'язують окремих виконавців в часі і рівні відповідальноті
Складається фінансовий план, штатний розклад, розпорядження про мо-тивацію, колективний до-говір про співвідношення сторін менеджменту і виконавців
План накопичення кош-тів, вибір шляхів позави- робничого кредитування, бізнес-планування обо-ротних схем поповнення бюджету
План дії,отримання інфор мації на ринку аналогіч-них послуг та продаж авто
Структура збуту та по-стачання
План- графік виконання
текучих завдань з міні-мальними витратами
4. Проектування комунікацій на підприємстві
Характеристика всіх видів комунікацій, опис використання інформації та пропозиція системи роботи з документами МП приводяться в Таблиця 7
Таблиця 7
Комунікації в МП
Види комуніка-цій
Характеристика окремих видів комунікацій
Приклади використання інформацій при різних видах комунікацій Приклади застосуван-ня документів при здійсненні різних видів комунікацій
Зовнішні
Внутріш-ня
1
Телефонні перетовори
Факсимильні перекази
Почта
ДНЛ- термінова почта
Кур'єрська пе-ріодична та спон -танна разова
Преса
Телефонні пере-говори
Кур'єрська поч-та
Гучномовна
2
Адресна та кон-ференційна.
Вирішення адміністра-тивнихх питань
Погодження відряджень
Передача специфікацій, замовлень на авто та запасні частини
Передача контрактів та фінансових документів
Зйом інформації про пропозиції на ринку авто конкурентів
Передача декларацій в податкову інспекцію
Робота з банками та державними чиновника-ми всіх рівней та мастей.
Передача розпоряджень та вказівок про плани ро-
біт усунення недоліків та рекламацій
Передача документів
Адміністративного, фі-нансового, технічного характеру
Розподіл замовлення серед майстрів
Контроль за виконанням
Збір замовлень на авто
Інформація клієнтів про результат виконання. Текуча інформація та погодження спільних дій в комерційній та кадровій політиці
Передача запрошень на оформлення віз
Оперативне рішення проблем техобслуго-вування окремих спе-цифічних агрегатів
Документи для розра-хунків через банки
Фактури для митниці
Роздрукування нови-нок проспектів для ро- боти з клієнтами
Декларації в ДПА
Декларації для мит-ниці
Платіжні доручення для банку.
Нові закони і поста-нови всіх рівнів влади.
Накази, розпоряджен-ня, нормативні доку-менти
Технічні вимоги і інс-трукції для ремонту
4
Видача нарядів на роботу, звітів місяч-них, річних
Замовлення на авто та продаж-рахунок, фак-тура і інше.
Графіки діяльності комунікацій в МП зображаються на Рис 2, Рис 3 і Рис 4.
Рис 2.Органіграма технічного обслуговування машин
Рис 3.. Топограма розміщення обладнання техсервісу
автомобілів.
Шт
80
70
60
50
40
30
20 97 р.
10 96 р. 98 р.
спорт буси 4х4 мало середньо велико літражні
Рис. 4. Діаграма попиту машин на ринку України
4. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень в МП.
В цьому розділі охарактеризовуєм всю сукупність управлінських рішень, сформульовуєм умови прийнятття їх в даному МП, оцінюємо фактори, які впливають на процес прийняття цих рішень і розробляєм підходи до застосування в нашому МП методів оптимізації управлінських рішень
Для розкриття механізмів прийнятих рішень використовуєм Табл. 8
Табллиця 8.
Управлінські рішення в МП
Характеристики управлінських рішень Приклади, які відображають характеристики управлінських рішень Механізми забезпе-чення ефективності виконання рішень
1.Вид управлінського рішення -
1
Умови прийняття управ лінських рішень
Фактори впливу на процес при-йняття управ-лінсьих рішень
2. Видуправлін-ського
Умови прийнят-тя рішень
Фактори впливу на процес прий-няття управлін-ських рішень
Загальне рішення про розширення

 
 

Цікаве

Загрузка...