WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка та обґрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства - Дипломна робота

Розробка та обґрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства - Дипломна робота

борошна тис. грн. 5464,6 5455,1 100,1
1 2 3 4 5
3. Вартість іншої сировини і 7410,2 165,4
Матеріалів тис.грн. 4480
4. Вартість паливно- 965,8 120,2
Енергетичних ресурсів тис. грн. 803,3
5. Матеріальні затрати тис. грн. 14024,0 10738,4 1305,5
6.Вартість зворотних відходів тис. грн. -0,8 -0,8 ---
7.Вартість чистих матеріальних 140232 130,5
Ресурсів тис.грн. 10737,6
8. Матеріаломісткість грн./грн. 0,623 0,499 80,1
9. Матеріаловідцача грн./грн. 1,606 2,005 124,8
Як видно з наведених даних, в 1998 році в порівнянні з 1997 роком матеріаломісткість продукції зменшилась за рахунок значного зменшення вартості іншої сировини і матеріалів при менш значному зростанні вартості борошна і паливно-енергетичних ресурсів, що вплинуло на загальне зниження вартості матеріальних . ресурсів. Як наслідок, спостерігається зростання матеріаловіддачі продукції. Це свідчить про те, що в 1997 році сировина і матеріальні ресурси використовувались ефективніше.
2.3. Аналіз прибутку та рентабельності
Прибуток - це абсолютний результат від господарської діяльності підприємства, який дорівнює різниці між доходами та витратами.
Рентабельність продукції - це відносний показник, який характеризує прибутковість виробництва та реалізації продукції підприємства.
Балансовий прибуток є сумою прибутків підприємства від усіх видів діяльності за звітний період, яка відображена в його балансі: прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), прибуток від іншої реалізації та від позареалізаційних операцій. Тому доцільно проаналізувати прибуток за його складовими, використовуючи дані таблиці 2.12.
Таблиця 2.12
Факторний аналіз балансового прибутку
Показники
1997 рік
1998 рік Абсолютне відхилення, (+/-)
1. Балансовий прибуток 4184,0 4002,4 -182
2. Прибуток від реалізації 4160,01 3997,7 -162,4
3. Прибуток від іншої реалізації 0,8 3,5 2,7
4. Позареалізаційний прибуток 23,1 -
Як видно з наведених даних, в 1998 році балансовий прибуток зменшився на 182 тис. грн. за рахунок зменшення прибутку від реалізації продукції на 162,4 тис. грн. при збільшенні прибутку від іншої реалізації на 2,7 тис. грн. та зменшення позареалізаційного прибутку - на 23,1 тис. грн.
Проаналізуємо використання прибутку на основі даних таблиці 2.13.
Таблиця 2.13.
Використання прибутку БКК
1997 рік 1998 рік Відхилення
Показники тис. питома тис. питома абсолют ПИТ.
грн. вага,% грн. вага,% не, (+/-) ваги,%
1 2 3 4 5 6 7
1. Балансовий 4184,0 100,0 4002,2 100,0 -181,6 -
Прибуток
Використання
Прибутку:
2. Платежі до 1006,8 24,1 969,8 24,2 -37 +0,1
Бюджету
В т. ч. Податок на 841,3 20,1 901,1 22,5 +59,8 +2,4
Прибуток
3. Відрахування в резервний фонд
4. рез. 159,0 3,8 151,6 3,78 -7,4 -0,02
4. Використано на:
o збільшення СФ - - - - - -
o виробничий розвиток 953,7 22,8 1003,1 25,0 +49,4 +2,2
o соціальний розвиток 293,0 7,0 204,7 5,11 -88,4 -1,89
o заохочування 1152,5 27,5 1203,2 30,06 +50,7 +2,57
o дивіденди 127,1 3,0 60,7 1,51 -66,4 -1,49
1 2 3 4 5 6 7
o вилучення виручки 317,9 7,6 - - - -
o поповнення - обор. Коштів
o інші цілі 174,0 4,2 409,3 10,22 +235,3 +6,02
В 1998 році відбулися наступні зміни в структурі використання прибутку: збільшилась питома вага платежів до бюджету на 0,1%, зменшилась питома вага відрахувань в резервний фонд на 0,02%, на соціальний розвиток - на 1,89%, на інші цілі - на 6,02%; збільшилась питома вага використаного прибутку на виробничий розвиток на 2,2%, на заохочування - на 2,56%. Крім того частину прибутку було використано на дивіденди, що є позитив-ним фактором в ринкових умовах.
Проаналізуємо зміну рентабельності продукції, враховуючи такі фактори, як собівартість продукції та прибуток від її реалізації на основі даних таблиці 2.14.
Таблиця 2.14
Аналіз рентабельності продукції
Один. 1997 1998 Абсолютне
Показники вим. рік рік відхилення, (+/-)
1. Обсяг реалізованої продукції тис. грн. 22472 25002 +2530
2. Повна собівартість продукції тис грн. 18577 21383,8 +2806,2
3. Прибуток від реалізації продукції тис.грн. 3895 3618,2 -2768
4. Рентабельність продукції % 20,96 16,9 -4,06
Р = (Ц - Сп) / Сп* 100%
Р - рентабельність продукції;
Ц - ціна продукції;
Сп - повна собівартість продукції.
Р1 = 3895 / 18577 * 100 = 20,96%
Р2 = 3618,2 / 21383,8 * 100 = 16,9%
Зменшення рентабельності продукції на 4,06% сталося за рахунок зменшення прибутку на 276,8 тис. грн. при збільшенні собівартості на 2806,2 тис. грн.
2.4. Аналіз фінансового стану БКК
В умовах формування ринкових відносин в Україні, методика аналізу господарської діяльності спрямована в першу чергу на дослідження таких сторін діяльності, як конкурентоздатність, фінансова стійкість, платоспроможність.
Перехід до ринкових відносин для підприємств пов'язаний з можливістю господарської невизначеності та підвищеного ризику, тому виникає необхідність проведення поточного і оперативного контролю показників фінансового стану.
Показники, що відображають стійкість фінансового стану
1. Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності):
характеризується ступінню незалежності від зовнішніх джерел фінансування.
Кант.= Вартісь власного капіталу / Підсумок за балансом
Кавт поч. року - 5430,8 / 7236,6 = 0,75
Кавт на кін. року = 6380 / 8769,7 = 0,73
2. Коефіцієнт мобільності коштів: характеризує потенційну можливість перетворити активи на мобільні кошти.
Кмоб = Вартість мобільних коштів / Вартість немобільних коштів.
Кмоб = (розділ II активу + розділ III активу) / розділ І активу.
Кмоб поч року = (1354,9 + 1064,5) / 4817,2= 0,5
Кмоб кін року = (1817,8 + 813,4) / 6138,5 = 0,43
3. Коефіцієнт маневреності коштів характеризує абсолютну можливістьперетворити активи на "швидкі" кошти.
Кман. = (мобільні кошти - короткотермінова заборгованість) / мобільні кошти.
Кман поч року = (1354 + 1064,5- 1805,8)/(1354,9 + 1064,5) = 0,25
Кман кін року = (1817,8 + 813,4 - 2389,7) / (1817,8 + 813,4) = 0,1
4. Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує забезпеченість заборгованості власного капіталу.
Кфін ст = Сума власного капіталу / Загальна заборгованість.
Кфін ст = розділ І пасиву / (розділ ІІ пасиву + розділ III пасиву).
Кфін сг поч року = 5430,8 / (0 + 1805,8) = 3,0
Кфін ст кін року =6380/ 23 89,7 = 2,67
5. Коефіцієнт забезпечення довгострокової заборгованості.
К = Сума власного капіталу / Довгострокова заборгованість.
К = 0; оскільки БКК немає довгострокової заборгованості.
6. Коефіцієнт іммобілізації коштів.

 
 

Цікаве

Загрузка...