WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація ремонтного обслуговування на НГВУ - Курсова робота

Організація ремонтного обслуговування на НГВУ - Курсова робота

робочого часу. Його можна розрахувати іншим способом:
кврч = 1 - tвтр / трм (13)
де tвтр - втрати робочого часу в процесі виконаня роботи, люд/год або люд/днів.
СПЕЦІАЛЬНІ:
1. Тривалість міжремонтного періоду.
Характеризує в узагальненому вигляді якість проведених ремонтів, що проявляється в збільшенні ремонтного циклу і визначається за формулою:
тмрп = тц / nр (14)
де тц -тривалість фактичного циклу роботи обладнання, год,
nр - кількість ремонтів в ремонтному циклі.
2. Коефіцієнт плановості ремонтного обслуговування.
Характеризує рівень дотримання графіка планово-попереджувальних робіт:
кпро = nд / nрл (15)
де nд - кількість ремонтів, що проведені з додержанням планових термінів,
nрл - загальна планова кількість всіх видів ремонтів.
3. Коефіцієнт частоти ремонтів.
Показує кількість ремонтів, в середньому на одиницю обладнання за даний період часу.
кчр = nрз / nо (16)
де nрз - загальна кількість ремонтів, що проведені за даний період по видах обладнання.
nо - кількість одиниць обладнання.
4. Коефіцієнт використання верстатного парку ремонтної бази за часом. Характеризується рівень екстенсивного його використання:
кекс= тф / тп (17)
де тф - фактичний час роботи обладнання за даний період часу,
тп - плановий ефективний фонд часу роботи обладнання за той же період.
5. Специфічним показником, що характеризує рівень організації ремонтного обслуговування свердловин є коефіцієнт експлуатації,який визначається за формулою:
ке = се / счд (18)
де се - сумарний час роботи свердловин,
счд - сумарний календарний час по діючому фонду свердловин.
Аналіз всіх вищенаведених показників проводиться з метою виявлення резервів покращення організації та підвищення ефективності ремонтного обслуговування на НГВУ "Надвірнанафтагаз". Основними напрямками удосконалення ремонтного обслуговування можуть бути: збільшення тривалості міжопераційного періоду, скорочення непродуктивних витрат часу при проведенні ремонтів, скорочення часу простоів обладнання в ремонті, покращення внутрішньої спеціалізації ремонтних підрозділів.
3. Аналіз організації ремонтного обслуговування на НГВУ "Надвірнанафтагаз".
3.1. Динаміка основних ТЕП підприємства.
Для визначення ефективності виробничо-господарської діяльності НГВУ"Надвірнанафтагаз"необхідно провести аналіз динаміки основних ТЕП підприємства.
Ефективність затрат праці характеризується показником ПП. Ріст ПП є важливим фактором підвищення ефективності виробництва, служить об'єктивною передумовою збільшення матеріальних благ, тому цей показник доцільно віднести до ОТЕП.
Заробітня плата робітників є одним із засобів стимулювання праці, тому високий рівень цього показника підвищує ефективність виробництва.
Собівартість та прибуток - одні з найважливіших якісних показників виробничо-господарської діяльності підприємств, тому, що значення собівартості визначається тим, що в ньому відбиваються результати діяльності, а прибуток відображає кінцеві результати діяльності підприємства, показуючи цим на скільки ефективно воно працює. Всі ОТЕП приведено в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1. Основні ТЕП НГВУ "Надвірнанафтагаз".
Назва показника Роки
1995 1996 1997
1. Видобуток нафти і конденсату, тони, в т.ч.:
Видобуток нафти
Видобуток конденсату
2. видобуток газу, тони 194 000
188 596
5 404
238567 182 400
177 740
4 660
233404 173 000
167 635
5 365
225101
3. Реалізація продукції, тис.грн. 22 771 31 810 46 460
4. Продуктивність праці, т/люд 30 488 47 088 57 069
5. Прибуток, тис. грн. 14 055 16 327 24 327
6. Собівартість одиниці продукції, грн.:
- 1 т нафти
- 1 тис. м3 попутнього газу
- 1 тис. м3 природнього газу
39,64
7,04
13,74
74,71
19,36
34,41
93,36
37,48
26,22
7.Середньоспискова чисельність, чол., в т.ч.:
промислового персоналу;
непромислового персоналу 970
780
190 972
786
186 947
773
174
8. Фонд ЗП всього, грн. 108248 315448 377217
Для виявлення динаміки явищ потрібно співставляти базовий рік з іншими. Аналізуючи ОТЕП за 1995-1997рр.варто сказати наступне.
Видобуток нафти і конденсату з роками спадає, так, в 1996р. абсолютне значення цього показникам знизилось на 6 %, а на кінець аналізованого періоду воно було нижче базового рівня на 11%. Такою ж є і динаміка видобутку газу: зниження на 3% у 1996р. і на 5,7% у 1997р. Спад даних показників мав значний вплив на формування таких показників, як вартість товарної продукції, собівартість нафти та газу, прибуток.
Щодо собівартості , то її рівень постійно зростає. В 1996р. він досягнув абсолютного значення 74,71 грн. за 1т нафти, а в1997 - аж 93,36 грн за 1 т нафти, що в 1,88 і 3,36 раз відповідно більше ніж у 1995році. Такий ріст собівартості пов'язаний із зростанням цін на електроенергію, із збільшенням кількості проведення ремонтів та пов'язаних з цим ростом витрат.
Прибутки підприємства за звітний період постійно збільшувались, що в загальному свідчить про позитивну роботу НГВУ. Так, збільшення прибутків у 1996 році на 14% продовжується у 1997 році збільшенням цього показника на 73% у порівнянні з базовим роком. Такою ж була і динаміка продуктивності праці: ріст на 54% у 1996р.; на 87% і на 21% у 1997 році у порівнянні відповідно з 1995 і 1996 роками.
За звітний період помітно зростає фонд заробітної плати. Це є однією з позитивних рис у функціонуванні НГВУ "Надвірнанафтагаз". За аналізований період середня заробітня плата зросла від 111 гривень у 1995р. до 324 та 398 гривень відповідно у 1996 та1997 роках, що у процентному співвідношенні перевищує базовий рівень відповідно на 190 та 258%. Позитивним у цьому плані є розуміння керівництвом матеріального стимулювання як одного з чи не найкращих способів заохочення та підтримання працездатності працівників.
В загальному плані функціонування НГВУ за звітний період є задовільним, а підтвердженням цьому може бути вже проаналізоване вище зростання прибутку. Зростання продуктивності праці та фонду оплати праці свідчить про ефективність використання трудових ресурсів, а також хороший спосіб їх стимулювання. Щодо темпів зростання собівартості, то вони є набагато більшими, ніж темпи зростання обсягу видобутих нафти, газу і конденсату, що в значній мірі пов'язано із зростанням цін на енергоносії.
Зважаючи на нестабільність економічної ситуації в Україні неможливо визначити наступні тенденції розвитку підприємства, але, враховуючи наявні людські ресурси, сировинну та технічну бази, можна вірити у його подальший розвиток та вдосконалення.
3.2 Динаміка обсягів ремонтного обслуговування на підприємстві.
На НГВУ "Надвірнанафтагаз" діє змішана система організації ремонтного обслуговування,

 
 

Цікаве

Загрузка...