WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Маркетингові дослідження фірми - Курсова робота

Маркетингові дослідження фірми - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
"МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІРМИ"
I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ.
Маркетингові дослідження - це збір, обробка і аналіз даних про ринки, конкурентів, споживачів, ціни, ринкові можливості фірми з метою зниження підприємницького ризику в процесі прийняття управлінських рішень.
Активізація підприємницької діяльності в Україні, забезпечення життєдіяльності діючих і новостворених фірм в умовах розгортання конкуренції на ринку неможливі без попереднього проведення маркетингового дослідження, виявлення сприятливих можливостей і бар'єрів у зовнішньому середовищі, пов'язаних з реалізацією цілей фірми.
Мета даного курсового проекту - практично навчитиcь самостійно проводити маркетингові дослідження на конкретній інформаційній базі і обгрунтувати доцільність управлінських рішень у підприємницькій діяльності фірми.
В першу чергу потрібно вивчити маркетингове середовище фірми - економічний потенціал України, певного регіону, зокрема, Львівщини, чинне законодавство відносно підприємницької діяльності, системи оподаткування, ознайомитись з фінансово-господарською і зовнішньоекономічною діяльністю фірми, на базі якої проводиться маркетингове дослідження.
Без виявлення проблем даної фірми в процесі її функціонування в поточному періоді, а також пов'язаних із забезпеченням перспективних цілей, неможливо визначити завдання маркетингового дослідження і напрямки його проведення. Власне цілі і завдання даного дослідження виступають орієнтирами в пошуку необхідних інформаційних джерел - внутрішніх і зовнішніх.
Часові межі і масштаб маркетингового дослідження залежать від особливостей об'єктів вивчення, наприклад, ринку товарів довго- чи короткотривалого користування, виробничої чи невиробничої сфери , засобів виробництва з різною тривалістю життєвого циклу виробів, проміжних чи кінцевих товарів виробничого призначення.
II. СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ.
1. Розробка концепції маркетингового дослідження.
1.1. Визначення проблеми фірми і цілей маркетингового дослідження.
1.2. Структуризація проблеми і побудова моделі основних причинно-наслідкових зв'язків.
1.3. Формулювання робочої гіпотези.
2. Планування і організація маркетингового дослідження.
2.1. Розробка програми дослідження.
2.2. Кабінетні дослідження і аналіз вторинної інформації.
2.3. Планування польових досліджень.
2.4. Формування вибірки.
3. Аналіз маркетингової інформації.
3.1. Підготовка анкет для обробки на ЕОМ.
3.2. Обробка і аналіз отриманих результатів.
3.3. Оцінка похибки результатів дослідження.
3.4. Екстраполяція.
4. Висновки і рекомендації.
1. Розробка концепції маркетингового дослідження.
1.1. Визначення проблеми фірми і цілі маркетингового дослідження.
Концепція маркетингового дослідження - це визначення змісту предмету дослідження, загальна постановка задачі.
Концепція маркетингового дослідження включає:
- визначення мети і напрямку маркетингового дослідження,
- виявлення конкретної проблеми по реалізації даної мети, що грунтується на формулюванні сукупності окремих задач,
- розробку робочої гіпотези або припущення про суть досліджуваного явища, основні причинно-наслідкові зв'язки, від яких залежить вирішення проблем маркетингу.
Мета маркетингового дослідження залежить від фактично сформованої ринкової ситуації і проблем даної фірми. Мета дослідження - це загальна постановка задачі, що визначається стратегічними цілями даної фірми, вирішення якої дозволяє знизити рівень невизначеності в процесі прийняття управлінських рішень.
Сукупність окремих задач, що випливають з основної задачі, можна розглядати як конкретну проблему, для розв"язання якої проводиться дане маркетингове дослідження. Зокрема, проблеми можуть бути пов'язані з рівнем насиченості ринку і падінням обсягу продаж в умовах конкуренції.
Кожна фірма має власні цілі маркетингової діяльності. Вони можуть виражатися в кількісних показниках (обсяг продажу, процент росту прибутку, частка на ринку та ін.), а також в якісних характеристиках (місце в галузі, інноваційний рівень, імідж і ін.).
Фірми, які виготовляють товари виробничого призначення, часто переслідують маркетингові цілі, пов'язані з максимізацією прибутку, зусиллями торгових агентів, розробкою нової продукції, політикою ціноутворення; виробники споживчих товарів - з максимізацією прибутку, стимулюванням продаж, розробкою нової продукції, політикою ціноутворення і затратами на рекламу; фірми, що діють в області сервісу - із зусиллями торгових агентів, рекламою, обслуговуванням споживачів і стимулюванням збуту.
На даному етапі проектного дослідження студент повинен дати загальну характеристику діяльності фірми, її поточного фінансового стану, проблем подальшого функціонування і розвитку. Виходячи з наявних ресурсних можливостей, бар"єрів і перспектив, які відкриваються у ринковому середовищі, визначаються маркетингові цілі фірми і заходи, що їх забезпечують. Маркетингові цілі тісно пов'язані з цілями діяльності фірми і випливають з них.
Стратегічні цілі
Підвищення норми прибутку Ріст обсягу продаж Збільшення частки ринку
Виробничо-збутові проміжні цілі
Підвищення продуктивності праці Підвищення якості продукції і послуг Диверсифікація виробництва і збуту
"Підтримуючі" цільові орієнтації
Стабільність фінансового стану Раціональне використання ресурсів Збільшення обсягу НДКР Розширення збутової мережі Вдоскона-лення управління
Мал.1. Цілі підприємницької діяльності фірми та їх ієрархія.
Деталізація цілей фірми схематично показана на мал. 2.
Ц і л і ф і р м и
Виживання і розвиток: чого фірма прагне досягти при наявних ресурсних можливостях
Загальні цілі маркетингової діяльності
Забезпечення цілей розвитку фірми шляхом проведення ефективної маркетингової політики
Цілі для окремих товарів і ринків
Отримання прибутку (збільшення обсягу продаж) на визначеному ринку при реалізації конкретного товару
Сукупність заходів маркетингу для окремих товарів і ринків
визначення вихідної ціни на товар тестування ринку, організація пробних продаж, стимулю-вання продаж складування і відванта-ження товару, післяпродажне обслугову-вання розробка комплексу маркетингових комунікацій
Мал.2. Деталізація цілей маркетингової діяльності фірми.
Перш ніж почати маркетингове дослідження, необхідно чітко визначити реальний стан фірми. В якості важливих внутрішніх джерел інформації виступають джерела вторинної інформації, зокрема, результати фінансового аналізу фірми. Важливо встановити, чи можливий розвиток фірми при збереженні цієї самої фінансової політики, чи необхідно проводити диверсифікацію виробництва під нові товари, щоб вийти на нові ринки. Необхідно оцінити не тільки фінансовий, але й науково-технічний потенціал, "Ноу-хау" фірми, який би мав успіх в сфері маркетингу.
Аналіз внутрішньогосередовища фірми включає:
- вивчення організаційної структури з точки зору її конкурентоспроможності

 
 

Цікаве

Загрузка...