WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Флотація на фондовому ринку - Дипломна робота

Флотація на фондовому ринку - Дипломна робота

незалежно від розміру одержаного товариством прибутку у відповідному році. Рішення про випуск акцій приймається засновниками акціонерного товариства або загальними зборами акціонерів акціонерного товариства, і оформляється протоколом.
Класифікацію акції за різними ознаками представимо на схемі 2.
Схема 2 . Класифікація акцій за ознаками.
Тривалість обігу акцій на фондовому ринку обумовлює різність цін на акції.
Ціна існує:
- номінальна;
- емісійна;
- ринкова.
Номінальна ціна визначається слідуючою формулою:
РН = Ук : К
Ук - уставний капітал акціонерного товариства;
К - кількість випущених акцій.
Номінальна ціна являється базою для визначення емісійної і ринкової ціни, а також розміру дивіденду. Ціна, за якою інвестори можуть придбати акції називається ціною придбання. Якщо акція купується у емітента, тоді ціна придбання являється емісійною ціною. Якщо купується акція на біржовому та небіржовому ринку, то ціна придбання являється ринковою ціною. Ринкова ціна складається з урахуванням співвідношення попиту і пропозиції на акції відповідного класу. Ціну пропозиції установлює продавець, ціну попиту покупець. Різниця між цими цінами утворює маржу (спред).
С = Рmin проп - Р max попиту
Рmin проп - ціна пропозиції мінімальна;
Рmax попиту - ціна попиту максимальна.
Ліквідність акції визначається такою формулою :
Рmin проп - Р max попиту
Р max попиту
Найбільш ліквідними являються акції, в яких дане відношення доходить до 3 % . Ринкова ціна акції, в розрахунку на 100 грошових одиниць номіналу, називається курсом акції.
Кр = Рр : Рн х 100 %
Дохідність акції визначається двома факторами:
- Отриманням частини розподіленого прибутку акціонерного товариства, тобто дивідендом.
- Можливості продажу акцій на фондовій біржі за ціною більше ніж ціна придбання.
Дивіденд - це доля розподіленого прибутку акціонерного товариства, яка припадає на одну акцію. Він може задаватися в відсотках чи в грошових одиницях. Дивіденд в абсолютному виразі називається дивідендним доходом, і визначається:
Уд = Ід - Р н
Ід - ставка дивіденда .
Відношення дивідендного доходу до ціни придбання акції визначають її поточну дохідність .
R = Ід : Р прид.
Дохідність характеризує скільки гривень доходу отримано акціонером на кожну інвестовану гривню. Основним джерелом виплати дивідендів являється чистий прибуток акціонерного товариства, який зістається в його розпорядженні після сплати податків, процентів за банківський кредит, виплат по облігаціям, привілейованим акціям, відрахувань на розвиток виробництва, соціальний розвиток, заохочення, формування резервного фонду. Ринкова ціна на акцію складається в результаті попиту і пропозиції певний клас акцій, але при цьому великий вплив на ринкову ціну робить стан економіки країни. Економічний спад спонукає інвесторів вкладати гроші не в банк, а в реальний товар, в тому числі і в цінні папери. В такий період курси акцій акціонерних товариств, випускаючих продукцію, підіймається і суттєво відрізняються від номінальної ціни.
Облігація - цінний папір, який засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого процента, якщо інше не передбачено умовами випуску. Класифікацію облігацій за різними признаками відобразимо на схемі 3.
Схема 3. Класифікація облігацій за ознаками.
Орієнтиром для визначення доходу облігацій, так як і для акцій являється номінальна ціна паперу, фіксуюча на бланку :
Р нІ = З І : К І , де
ЗІ - сума позики, яка приходиться на всі боргові зобов'язання певного достоїнства;
КІ - кількість емітованих паперів певного достоїнства.
Як правило облігація випускається з високою номінальною ціною, і цим відрізняється від акцій. Ціна первинного розміщення первинних зобов'язань (емісійна ціна) може бути менше, більше або рівна ціні номінальній . Якщо Ре > Рп, то ціна з премією. Якщо,
Ре 0
Якщо облігація куплена по ціні з премією, а покриття йде по номіналу, то власник отримає збиток:
? P = P н - Р прем ., де ? Р < 0
Якщо облігація придбана по номіналу, то інвестор не має ні приросту ні збитку капіталу.
?P = P н - Р п, де ? P = 0
Річний приріст (збиток) капіталу (? P річ) рівний:
? P річ = ? P: п, де п- кількість років позики.
Для визначення ринкової ціни облігації необхідно керуватися основним правилом інвестування: вкладання грошей в облігацію повинно забезпечити той же доход, що й розміщення капіталу в банк.
і б х Р р = і к х Рн + ? P річ
тоді виходячи з попереднього:
Р р = (і к х Рн + ? P рч ) : і б.
Ощадний сертифікат - письмове свідотство банка про депонування (збереження + проценти, обговорені в умовах договору) грошових коштів, яке свідчить право вкладника на отримання по закінченню встановленого строку депозиту і проценту по ньому.
Ощадні сертифікати видаються строкові або до запитання , іменні та на пред'явника. Ощадні сертифікати відрізняються від облігацій тим, що вони являються короткостроковими борговими зобов'язаннями. Випускаються на строк від 30 днів до року, як правило на 3, 6, 9, 12 місяців. При передачі іменного сертифікату оформлюється на зворотній стороні документа двохстороній договір осіб - уступаючої свої права особи і особи, яка набуває ці права. Договір передачі права по іменному сертифікату називається цессією.
Вкладаючи гроші в ощадний сертифікат власник набуває такі права:
- на повернення боргу по закінченню позики;
- на доход, при покритті сертифікату, за наданий банку капітал;
- на дострокове вилучення вкладу, якщо це обговорено при емісії ощадного сертифікату;
- на передачу сертифікату іншій особі.
Ощадний сертифікат не може служити розрахунковим чи платіжним документом за продані товари та послуги.
Абсолютний розмір доходу по сертифікату може визначатися двома способами:
1. Якщо в умовах позики визначена річна % - на ставка:
І с = ( іс х Рн х t ) : 12, де
іс - річна процентна ставка по ощадному сертифікату;
Рп - величина позики;
t - строк позики в місяцях ;
12 - місяців;
Іс - ставка за місяць.
2. Якщо сертифікат розміщений по дисконтній ціні, а покривається по номінальній,доход власника визначається різницею ціни покриття і придбання.
І = Рпок - Рприд.
Дохідність сертифікату визначається:
ід. = Іс : Рприд.
І - доход сертифікату ;
Рприд. - ціна придбання.
При продажі сертифікату на вторинному ринку цінних паперів, ринкова ціна визначається за принципом рівності доходів: інвестор, купуючи ощадний сертифікат повинен отримати той доход, що й по іншим сертифікатам того ж самого терміну, який лишився до покриття придбаного сертифікату. При покритті купленого сертифікату його власник отримає збільшену вартість цінного паперу.
S = Pн + Іс, де
Іс - процентні гроші;
Рн - номінальна ціна.
Витрати покупця визначаються ринковою ціною покупки сертифікату, а отже кінцевий дохід покупця сертифікату рівний різниці

 
 

Цікаве

Загрузка...