WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління товарними запасами - Курсова робота

Управління товарними запасами - Курсова робота

запасів відповідного кварталу.
Для розрахунку вимагаються дані про рівень запасів (в сумі, днях, % до товарообороту) четвертого, третього і перших кварталів. Підставимо ці данні з додатку 3 та отримаємо результат 0,702, помножимо його на розмір товарообороту, що прогнозується у першому кварталі 1998 року, і отримаємо 42152,3 грн або 63 дні обороту, цей розмір товарних запасів перевищує відповідний показник у четвертому кварталі 1997 року на 13%.
Для оцінки впливу факторів на розмір товарних запасів в майбутньому використовують коефіцієнт еластичності. Розрахуємо цей коефіцієнт за умови, що товарооборот - це фактор, який впливає на розмір товарних запасів. Щоб визначити загальну тенденцію коефіцієнт еластичності розрахуємо за середньою геометричною коефіцієнтів за 1997 рік, який дорівнює 0,846, що означає що на зміну товарообороту на 1% товарні запаси відповідають зміною у 0,846%. У плановому кварталі планується збільшення товарообороту на 21,0%, тобто за цим методом розмір товарних запасів має зрости на 17,8%, що складе 43928,48 грн або 66 днів обороту.
Економічний аналіз товарних запасів за попередній період дозволяє виявити характер змін і можливість використання економіко-статистичних і економіко-математичних методів і моделей при розрахунку варіантів прогнозу розміру товарних запасів на плановий період. В залежності від норми зв'язку можуть бути використані різноманітні рівняння регресії - лінійної, гіперболи, напівлогарифмічної тощо. В додатку 6 розраховано рівняння лінійної регресії за даними чотирьох кварталів 1997 року. Підставимо значення товарообороту, що планується у першому кварталі 1998 року, у рівняння і отримаємо прогнозне значення розміру товарних запасів - 44052,51 грн або 66 днів обороту, ланцюговий темп приросту складає 18,1%.
Іншим підходом планування товарних запасів за допомогою економіко-математичних методів є розрахунок оптимального розміру запасу поточного поповнення на основі розрахунку оптимальної партії постачання при мінімальних витратах по доставці і зберіганню. Класична модель найбільш економного розміру товарного запасу (3) або розміру постачання з урахуванням витрат обігу має наступний вигляд:
C1 - витрати по зберіганню;
C2 - витрати по доставці;
R - обсяг попиту (товарообороту).
Підставимо вищевказані дані у формулу і отримаємо результат у 273,03 грн. Цей результат дуже відрізняється від реальних розмірів постачань, тому брати його до уваги не будемо, бо формула не враховує багатьох факторів.
Для визначення оптимальної частоти завозу (tопт) необхідні наступні дані: частота (період) завозу в днях; інтервал між черговими постачаннями в течію року (t); одноденний товарооборот (m); сукупні витрати по зберіганню і доставці (Зі); витрати зберігання за рік (C1); витрати по доставці за рік (C2); витрати зберігання на 1 грн. товарних запасів в один день (h); витрати по доставці партії товару (S):
Здійснивши розрахунки, виявилось, що оптимальна частота завозу складає 84 дні. Це відповідає обраній стратегії завозу нової партії товару приблизно раз у квартал.
Однак слідує мати на увазі, що для обчислення оптимальної частоти завозу вимагається інформація, яку тяжко отримати (наприклад, витрати на завіз і зберігання в розрізі товарних груп). Тому рекомендується використати формулу, що модифікувалася, де вираз Н приймається за постійну величину для всіх товарів на підприємстві:
Використовуючи данні оперативного обліку обчислимо Н = 0,004
Тоді оптимальне число постачань в цілому по товарній групі:
Коли ми підставимо дані, то отримаємо, що одна партія в квартал буде оптимальним числом постачань.
Для такої моделі вимагається мінімальна інформація - обсяги постачань товарів по асортиментним позиціям за звітний рік і на квартал, що планується, а також дані про кількість постачань по товарним групам на звітний рік.
Розрахунок оптимального числа постачань необхідно доповнити визначенням страхового запасу. Його величина залежить від середнього квадратичного відхилення надходження товарів на оптове підприємство і рівня обслуговування покупців:
3c?? = До д
Де Зстр - страховий запас;
До - коефіцієнт рівня обслуговування, що приймається від 1 до 3;
д - середнє квадратичне відхилення надходження товарів на оптове підприємство.
Чим вище До, тим більше ступінь імовірності наявності товарів на оптовому підприємстві. Зупинимось на До = 2, тобто рівень обслуговування буде середній, тоді розмір страхового запасу буде 7603,02 грн.
Загальний обсяг товарних ресурсів, що вимагається на плановий період, рівному величині транзитного обороту плюс обсяг складського обороту з урахуванням зміни товарних запасів впочатку і в кінці планового періоду:
П = Отранс + Оскл + (Зк - Зн) + В,
Де П - обсяг ресурсів товарів на підприємстві в плановому періоді;
Отранс - транзитний оптовий оборот;
Оскл - складський оптовий оборот;
Зк, Зн - запаси на кінець і почало планового періоду;
В - вибуття товарів.
Транзитний оборот не використовується "Глобус Лтд", тому цей показник не буде дорівнювати 0.
Обсяг ресурсів товарів на перший квартал 1998 року складе за вищенаведеною формулою 70814,69 грн.
Використавши чотири різних методи планування розміру товарних запасів необхідно згрупувати данні та визначити одне значення. Хочу запропонувати знайти середнє значення з використанням рангової системи, тобто кожному методу буде присвоєний ранг, який буде тим вищий чим найбільше метод наближений, за думкою автора до реальності. Так досвід-статистичному методу присвоєно ранг 4, тому що він враховує експертну оцінку; метод екстраполяції отримує ранг 1, бо масив даних, що розглядається дуже незначний; метод використання коефіцієнту еластичності - 2, тому що розраховується лише один фактор впливу; рівняння лінійної регресії - 3, бо у порівнянні з коефіцієнтом еластичності цей метод дає більш точний результат за рахунок складніших розрахунків. Так прогнозний рівень середніх товарних запасів становить 42974,59 грн або 64 дні обороту, планується зростання товарних запасів у порівнянні з четвертим кварталом 1997 року на 15,2%.
На наступному етапі планується структура товарних запасів. Слід відзначити, що процес прогнозних розрахунків структури являє собою єдине ціле, методику і порядок планування вибирає саме підприємство. Можливі варіанти планових розрахунків товарних запасів по видам товарів і покупцям
Планування товарних запасів по товарним групам здійснюється, враховуючи що структура за оцінками експертів залишиться в межах, які склалися в четвертому кварталі 1997 року (додаток 4).
ІV. Рекомендації щодо покращання управління товарними запасами на фірмі "Глобус Лтд".
Немає меж досконалому… Навіть найкраще підготовлені стратегії та тактики управління товарами потребують постійних вдосконалень, які пов'язані із змінами, що постійно відбуваються у зовнішньому середовищі.
Розглянемо можливість підприємства залучати позикові кошти для збільшення обігових активів. "Глобус Лтд" при формуванні товарних запасів використовувалися виключно власні кошти підприємства. Якщо запозичення і мали місце, то вони були настільки короткостроковими, що не здійснювали значного впливу на фінансовий стан підприємства. В середньому швидкість обігу товарних запасів

 
 

Цікаве

Загрузка...