WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організаційна структура управління. Організація та контроль виконання рішень. Предмет науки та методи її пізнання - Контрольна робота

Організаційна структура управління. Організація та контроль виконання рішень. Предмет науки та методи її пізнання - Контрольна робота

полягає у своєчасному виявленні можливих відхилень від заданої програми реалізації рішення, а також у своєчасному прийнятті заходів щодо їх ліквідації.
За допомогою контролю не тільки виявляються відхилення від завдань, сформульованих в рішеннях, а й визначаються причини цих відхилень.
Методи реалізації рішень повинні бути такими, які можна застосувати на практиці.
Другою вимогою є економічність рішень. Ефект повинен бути більшим, ніж затрати, пов'язані з їх реалізацією.
Методи реалізації рішень повинні бути точними. Вони мають забезпечувати відповідність одержаного результату тому, якого очікували.
Методи реалізації рішень повинні бути надійними, не допускати значних помилок і не створювати ситуацій з підвищеним ризиком.
Успіх у справі вирішення проблем зумовлений впливом трьох груп факторів: організаційних, матеріальних і особистих. До організаційних факторів відносять, насамперед, здатність організації своєчасно перебудуватися для вирішення проблеми у відповідності до умов, які змінилися.
Другий фактор - це своєчасність виявлення проблеми і наявність необхідного запасу часу для виходу з ситуації, яка склалася.
Третій фактор - це можливі наслідки. Якщо прогноз сприятливий, то виконавці будуть працювати з піднесенням, а якщо несприятливий - неохоче. У першому випадку результат буде більший від очікуваного, а в другому - гірший.
На ефективність реалізації рішення впливає надійність організації, її стабільність у відношенні до різноманітних перешкод, які можуть створити відхилення від наміченого шляху.
До матеріальних факторів відносять наявність необхідних для цього ресурсів -природних, технологічних, інформаційних тощо та можливість вільного маневрування ними.
Особисті фактори - це необхідний рівень кваліфікації знань і досвіду співробітників, які займаються вирішенням проблем, ступінь розуміння рішень, очікувана винагорода у випадку успіху, або навпаки, побоювання можливого покарання при невдачі, загальний морально-психологічний клімат в організації.
3. Предмет науки та методи її пізнання
Будь-яку науку можна розглядати як самостійну дисципліну, яка містить певні галузі знань.
Наука управління має три складові: предмет, метод і теорію. Предметом науки управління є процеси створення, функціонування і розвитку організаційних утворень (підприємств, виробничих систем, а також систем відносин управління, які об'єктивно виникають на різних рівнях суспільного та індивідуального відтворення матеріальних благ). У даному курсі вивчаються:
- теоретичні положення в галузі управління, які стосуються будь-якої
сфери діяльності (виробництво, фінанси, маркетинг);
- прикладні аспекти менеджменту та досвід конкретних організацій;
- розробка системи менеджменту для конкретних економічних, виробничих, технологічних, соціальних та інших умов,
Теоретичним фундаментом наукового управління сучасним виробництвом є економічна теорія, яка вивчає різні системи виробничих відносин.
Визначаючи предмет науки управління, необхідно виходити із суті праці менеджера-управлінця, результатів його діяльності.
Відомо, що кінцевим результатом роботи менеджера є прийняття рішень. Часто вони приймаються в умовах впливу значної кількості факторів внутрішнього та зовнішнього характеру, тому менеджер повинен володіти знаннями в галузі організації виробництва, підприємництва, мікро- та макроекономіки, комерційної діяльності, фінансово-кредитної, соціальної політики. Він повинен знати статистику, теорію ймовірностей, лінійного програмування і багато інших дисциплін. Природно, що для ефективного рішення вимагається склад дисциплін, які охоплюють всі сторони практики управління. Тому об'єднуючу роль тут відіграє загальна теорія управління, яка дає цілісну уяву про науку управління і утворює її загальний теоретичний фундамент. Які ж питання піднімаються в теоретичних основах управління?
o Вихідні поняття управління як науки.
o Система загальних принципів управління, які визначають правила створення, побудови, функціонування і розвитку систем.
o Теорія організацій, їх внутрішніх змінних і зовнішнього середовища.
o Загальна технологія управління.
o Теорія структур.
o Відносини між людьми в системі, які складають суб'єктивне і об'єктивне управління.
o Процеси управління, їх загальний зміст і суть.
o Теорія прийняття рішень.
Складність явищ і процесів, які вивчаються в управлінні, передбачає використання не одного, а сукупності підходів і методів. Методологічною основою сучасної науки управління є загальнотеоретичні та специфічні методи наукового пізнання: конкретно-історичний, оптимізаційний, структурно-функціональний, системно-ситуаційний і динамічний підходи, які ґрунтуються на загальній теорії розвитку систем, теорії організації та управління, інформації, саморегуляції і самоуправління, теорії господарського механізму тощо.
У процесі наукового дослідження проблем управління широко використовують:
фотохронометражі спостереження;
методи соціальної психології; спостереження, експеримент;
методи опитування (анкетування, інтерв'ю, тестування).
Як і в інших науках, широко використовуються методи: індукції, дедукції, аналізу та синтезу, порівняння, асоціації, інтуїції тощо.
Список літератури
1. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навчальний посібник. для студентів вищих навчальний закладів. - К.: "Кондор", 2003 - 556 с.
2. Армстронг М. Основы менеджмента: как стать лучшим руководителем.
3. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.
4. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент.
5. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент.
6. Гончаров В.В. В поисках совершенства управления: Руководство для высшего управленческого персонала, ІІ том.
7. Економіка підприємства. - Підручник / Під ред. С.Ф.По кропивного. - 2-е видання. - К.: КНЕУ, 2001, - 526 с.
8. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є., Сімок Г.Ф. Менеджмент організацій: Навч. Посібник. - к : ТОВ "УВПК", "ЕксОб", 2000. - 392 с.
9. Хміль Ф.І. Менеджмент : Підручник. - к.: Вища шк.; 1995. - 351 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...