WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Планування обсягів виробництва і реалізації, планування потреби в добривах, планування затрат на автоперевезення - Контрольна робота

Планування обсягів виробництва і реалізації, планування потреби в добривах, планування затрат на автоперевезення - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Дисципліна: "менеджмент"
Планування обсягів виробництва і реалізації, планування потреби в добривах, планування затрат на автоперевезення.
Планування обсягів виробництва і реалізації
Сучасна концепція маркетингу як філософії управління передбачає, що в центрі уваги менеджменту перебуває орієнтування всього підприємства (разом з розробкою) на ринок збуту. Маркетинг зумовлює планування виробу, його продаж, виробництво, складування і сервісне обслуговування.
Планування обсягів та структури виробництва повинно починатися з дослідження потреб ринку, його місткості, сегментації, каналів реалізації, динаміки цін на товарну продукцію тощо. У маркетинговому плануванні виділяють такі маркетингові стратегії:
- "ціна-кількість", що орієнтує на помірні ціни та значні обсяги збуту, виробництво та збут великої кількості стандартизованої (масової) продукції на широкому ринку за рахунок добре опрацьованих технологій, які дозволяють знижувати витрати та ціни. Цей вид стратегії застосовують більшість підприємств у сільському господарстві, яке характеризується стабільністю асортименту продукції;
- "стратегія переваг", яка передбачає створення стабільної переваги над конкурентами через можливості зміни технології виробництва, розвиток сервісу та логістики, що дозволяє вести нецінову конкуренцію.
Обґрунтування планових цін реалізації продукції передусім залежить від таких складових:
- якості продукції. Управління якістю і конкурентоспроможністю продукції, забезпечення сталості відповідних характеристик товарів є основою для реалізації заходів маркетингової політики;
- строків реалізації продукції. Ціни на сільськогосподарську продукцію під дією сезонності змінюються через зміну попиту і пропозиції протягом року. Найнижчі ціни на ринку встановлюються відразу після збирання врожаю. Тому необхідно обґрунтувати найбільш ефективні терміни реалізації і визначити способи їх продовження;
- каналів та обсягів реалізації продукції тощо.
Щодо внутрішніх факторів, які впливають на планові обсяги виробництва, аналізуються ефективність вирощування і реалізації окремих культур та фактори їх урожайності, розробляються агротехнічні заходи, спрямовані на підвищення урожайності та виконання плану виробництва продукції (сорти, насіння, система добрив, пестициди, меліорація).
Обґрунтування виробничої програми з рослинництва повинно також включати планування використання земельних угідь і підвищення їх родючості, структури посівних площ, враховувати обмеження у сівозмінах.
Планування обсягів виробництва у рослинництві проводять одночасно з плануванням тваринницьких галузей з тим, щоб забезпечити узгодженість основних, допоміжних і обслуговуючих виробництв та розкрити раціональне поєднання галузей.
Крім того, плани виробництва враховують внутрішнє використання урожаю, наявні (на початок планового періоду) і планові (на кінець планового періоду) запаси готової продукції і незавершеного виробництва.
В технологічній карті по вирощуванню озимої пшениці пропонована система агро-технології забезпечує врожайність основної продукції на рівні 35ц/га і побічної 35ц/га. На площі 500га валовий збір основної і побічної продукції становитиме 17500ц=1750т.
Оприбуткування виробітку та реалізацію готової продукції здійснено в період збирання врожаю - у липні. Але грошові кошти надходять, як правило, не відразу після відвантаження продукції, а поступово у наступні періоди. Тому планування грошових надходжень (по кожній операції реалізації) передбачає розрахунок коефіцієнтів інкасації для кожного місяця (планового періоду) - частки виручки від реалізації, яка надходить в цей місяць. Так, коефіцієнт інкасації у липні 0,5 означає, що в цей місяць планується одержати на розрахунковий рахунок половину грошових коштів за відвантажену продукцію.
При використанні продукції на внутрішні цілі її оприбутковують за трансфертними (внутрішньогосподарськими) цінами, які встановлюють на рівні виробничої собівартості або ринкових цін, що визначається фінансовою та обліковою політиками підприємства.
Бюджет виробництва і продажу озимої пшениці
Табл. 2
Місяць Валове вироб-ництво, т Використання, т Ціна реалізації, грн./т Виручка від реалі-зації (за відванта-женням), тис. грн. Коефіцієнт інкасації дебіторської заборго-ваності Надход-ження грошових коштів, тис. грн.
оплата за оренду землі на насіння на продаж
1 2 3 4 5 6 7 8 9
VII 1750 1750 667 1167,25 0,5 583,625
VIII 0,3 350,175
IX 0,2 233,45
Всього 1750 1750 х 1167,25 х 1167,25
Планування потреби в основних засобах, розрахунок поточного ремонту, ТО та амортизації.
Вибір типу машинно-тракторного агрегату.
Для забезпечення вибору найбільш доцільного з економічної точки зору машинно-тракторного агрегату для виконання конкретної технологічної операції розглядається декілька альтернативних варіантів з урахуванням комплексу техніко-експлуатаційних та економічних показників, таких як продуктивність агрегату, кількість обслуговуючого персоналу, витрати палива, балансова вартість трактора та сільськогосподарських машин в агрегаті, експлуатаційні витрати в розрахунку на одиницю роботи, питомі капіталовкладення, а також приведені витрати по кожному варіанту.
Мінімальні приведені витрати по машинно-тракторному агрегату на одиницю роботи є визначальним критерієм оцінки та вибору з альтернативних варіантів:
П=S+Eн*Ку
де Ку - питомі капіталовкладення, грн. га;
Eн - нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень, Eн=0,15;
S - експлуатаційні витрати, грн./га;
S=З+G+Тр+А,
Де З - оплата праці персоналу, що обслуговує машинно-тракторний агрегат;
G - вартість паливно-мастильних матеріалів, витрачених на одиницю роботи;
Тр - відрахування на поточний ремонт і технічне обслуговування по машинно-тракторному агрегату в розрахунку на одиницю роботи;
А - амортизаційні відрахування по машинно-тракторному агрегату.
З урахуванням таких розрахунків у технологічній карті запропоновані найбільш доцільні машинно-тракторні агрегати.
Машинно-тракторні агрегати на технологічних операціях
Табл. 3
Назва операції Склад агрегату
Марка трактора Марка машин
1 2 3
Лущення стерні Т-150К БДВ-6,5
Навантажування міндобрив (N60P60K60) ЮМЗ-6 ПЕ-Ф-1А
Внесення міндобрив ЮМЗ-6 МВУ-100
Обробіток ґрунту Т-150 Агро-3
Протруювання насіння ПС-10
Транспортування та завантажування сівалок ГАЗ-53 УЗСА-40
Сівба (4-5 млн.од./га, 160-250кг/га, (N10P10K10) Т-150 СП-11+2хС3-5,4
Коткування посівів ЮМЗ-6 СП-11+2хЗККШ-6А
Навантажування мінеральних добрив (N30) ЮМЗ-6 ПЕ-Ф-1А
Транспортування добрив ГАЗ-53 УЗСА-40
Ранньовесняне підживлення Т-150 СП-11+2хС3-5,4
Транспортування гербіцидів (4кг/га) Т-16М
Транспортування води для приготування розчину (200л/га) ЮМЗ-6 ВР-3М
Приготуваннярозчину ЮМЗ-6 МПР-3200
Обприскування гербіцидами ЮМЗ-6 ОП-2000
Пряме комбайнування з подрібненням соломи Дон-1500
Транспортування зерна від комбайна ЗІЛ ММЗ-554М
Транспортування подрібненої соломи ЮМЗ-6 2ПТС-887А
Скиртування

 
 

Цікаве

Загрузка...