WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація планування експортно-імпортної діяльності на ЗАТ “Коломийська швейна фабрика” - Курсова робота

Організація планування експортно-імпортної діяльності на ЗАТ “Коломийська швейна фабрика” - Курсова робота

- це працівники, які зайняті у виробництві або його безпосередньому обслуговуванні (робітники основні і допоміжні, робітники обслуговуючого виробництва, працівники науководослідних підрозділів, лабораторій, складів та охорони).
? Непромисловий - це працівники, які не зв'язані з процесами промислового виробництва, але сприяють цьому (житловокомунальні працівники, робітники дитячих садків, амбулаторій, клуби, бібліотеки і т. д.).
Крім того весь персонал поділяється на чотири категорії:
1. Керівники.
2. Спеціалісти.
3. Службовці.
4. Робітники.
За рівнем кваліфікації робітники поділяються на чотири групи:
1. Висококваліфіковані робітники - виконують особливо складні та відповідальні роботи (ремонт і накладка обладнання, виготовлення швейних виробів).
2. Кваліфіковані робітники - виконують складні роботи.
3. Малокваліфіковані робітники - виконують накладні роботи.
4. Некваліфіковані робітники - виконують допоміжні та обслуговуючі роботи.
Усі працівники управлінського персоналу мають певні знання, освіту та досвід роботи, вищу або середню-технічну освіту.
Управління товариством здійснюють:
? Вищий орган товариства - загальні збори.
? Спостережна Рада.
? Правління товариства.
? Ревізійна комісія.
Вищим органом товариства є загальні збори.
До компетенції Вищого органу товариства відносяться:
1. Затвердження угод, укладених на суму, що перевищує 5 статутного Фонду товариства.
2. Визначення основних напрямків діяльності товариства, затвердження його планів та звітівт про їх виконання.
3. Визначення організаційної структури товариства.
4. Обрання та відкликання членів спостережної Ради товариства.
5. Затвердження статуту та внесення до нього змін та доповнень.
6. Визначення умов оплати праці посадових осіб товариства, призначееня ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
7. Затвердження правил розпорядку, внутрішніх документів товариства.
8. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства.
9. Визначення порядку покриття збитків.
10. Затвердження річних результатів діяльності товариства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядок розподілу прбутків.
11. Обрання та відкликання членів правління та ревізійної комісії товариства.
Вищий орган товариства може розглядати й інші питання діяльності товариства.
Правомочність загальних зборів та прийняття ними рішень: порядок та строки їх скликання визначається відповідно до чинного законодавства України.
Спостережна рада є органом АТ. Вона формується з представників засновників ЗАТ. Спостережна рада має право:
1. Отримати інформацію про діяльність товариства.
2. Залучити експертів до аналізу окремих питань діяльності товариства.
3. Заслуховувати звіти правління, посадових осіб товариства.
Спостережна Рада подає загальним зборам звіт про роботу за рік. У разі визнання роботи спостережної Ради незадовільно - загальні збори подають пропозиції про зміни у її складі.
Спостережна Рада створена відповідно до статуту, діє не менше року до звіту про свою роботу за рік. По закінченні року обирається нова спостережна Рада, або затверджують на наступний період стару. Члени спостережної Ради несуть відповідальність у межах своїх повноважень за дотриманням інтересів акціонерів згідно з чинним законодавством.
Спостережна Рада з метою захисту інтересів акціонерів здійснює контроль за діяльністю правління товариства. Спостережна Рада:
? розглядає та затверджує звіти, які подають правління, ревізійна комісія за квартальний рік;
? здійснює дії щодо контролю діяльності правління;
? вносить загальним зборам пропозиції з питань діяльності товариства;
? погоджує проведення операцій розпорядження нерухомим майном;
? виступає у разі необхідності ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності товариства;
? аналізує дії правління щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг.
За членами спостережної Ради на період повноважень зберігаються місця роботи та середньомісячний заробіток. Засідання спостережної Ради проводять не раніше одного разу на квартал і вважаються правомірними, якщо на них присутні 2/3 її членів. Рішення спостережної Ради приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну, голос голови є вирішальним.
Члени спостережної Ради АТ можуть бути членами виконавчого органу.
Виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю , є правління. До компетенції правління відносяться всі питання діяльності товариства, окрім тих, що згідно з чинним законодавством відносяться до компетенції вищого органу товариства. Вищий орган товариства може прнімати рішення про передачу частини йому належних прав до компетенції правління. Правління обирається на 5 років. Воно підзвітне у своїй діяльності вищому органу та спостережній Раді товариства і організовує виконання їх рішень.
Засідання правління товариства проводяться не раніше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні ? його членів. Рішення правління приймаються більшістю голосів. При розподілу голосів порівну , голос голови є вирішальним. Позачергові засідання правління скликаються на вимогу голови правління або 1/3 його членів.
На підставі рішень, прийнятих правлінням, голова правління надає накази на інші розпорядчі документи діяльності товариства. Члени спостережної Ради АТ можуть бути членами виконавчого органу. Перевірка господарсько-фінансової діяльності товариства проводиться ревізійною комісією яка затверджується вищим органом товариства.
Ревізійна комісія звітує тільки йому. Матеріали перевірки комісія надає вищому органу товариства - спостережній Раді. Комісія складається з шести членів. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації. Перевірки здійснюються за дорученням вищого органу товариств спостережної Ради, за власною ініціативою ревізійної комісіїабо на вимогу акціонерів. Ревізійна комісія зобо'вязана вимагати позачергового скликання загальних зборів, або проведення засідання спостережної Ради товариства, якщо виникла загроза інтересам товариства, або виявлено зловживання, допущені посадовими особами. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях правління. Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновків ревізійної комісії вищий орган товариства не може затверджувати баланс. Посадовими особами АТ не можуть бути члени органів державної влади і управління, посадові особи органів прокуратури, військослужбовці, посадові особи державної безпеки та інші особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути посадовими особами АТ. Особи, якімають судимість за крадіжки та інші

 
 

Цікаве

Загрузка...