WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

а,б,в.
33. Засновницькі, регулятивні, оперативно - управлінські, контрольні повноваження забезпечують власникові реалізацію однієї з основних функцій...
а) Функцію довірчої власності
б) Функцію оперативного використання
в) Функцію управління своєю власністю
г) Функцію повного господарського відання
34. Характерними рисами господарського товариства є:
а) Корпоративний характер управління
б) Наявність господарської правосуб"активності.
в) Мінімальна кількість засновників
г) Мета діяльності - отримання прибутку
35. Основними рисами повного товариства є:
а) Наявність в учасників додаткової відповідальності за борги товариства у межах вартості несплаченої частки вкладу
б) Обмеження сукупної частки вкладників 50% майна товариства
в) Установчий документ - засновницький договір. Різновид господарського товариства.
г) Відсутність законодавчих вимог до розміру майна і порядку його формування
36. Основними рисами командитного товариства є:
а) Спеціальне регулювання
б) Наявність двох категорій учасників
в) Відсутність органів товариства
г) Варіант а,б,в.
37. Майнова база суб'єктів господарських правовідносин формується за рахунок:
а) Грошові та матеріальні внески засновників
б) Доходи від цінних паперів
в) Капітальні вкладення і дотації з бюджетів
г) Варіант а,б,в.
38. Залежно від ступеня персоніфікації суб'єкта права власності розрізняють:
а) Право комунальної власності
б) Право колективної власності
в) Право публічної власності
г) Право приватної власності
39. Суб'єктами приватизації відповідно до ст. 6 Закону "Про приватизацію державного майна" є:
а) Державні органи приватизації
б) Покупці (їх представники)
в) посередники
г) Варіант а,б,в.
40. До об'єктів права державної власності, що підлягають приватизації, належать:
а) Цілісні майнові комплекси державного підприємства
б) Об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти
в) Акції, що належать державі
г) Варіант а,б,в.
41. Покупцями в процесі приватизації можуть бути:
а) Громадяни України. Юридичні особи інших держав
б) Органи державної влади
в) Фінансові посередники
г) Органи місцевого самоврядування
42. Ознакою господарського договору є:
а) Правовий документ
б) Особливий суб'єктивний склад
в) Зобов'язання сторін
г) Порядок захисту права та законних інтересів сторін
43. Серед неконкурентних способів укладання господарських договорів розрізняють два основних види:
а) Шляхом проведення непрямих переговорів
б) Процедура запиту цінових пропозицій
в) Загальний порядок укладання господарських договорів. Шляхом проведення прямих переговорів
г) Конкурентні переговори
44. Характерними ознаками господарсько - правової відповідальності є:
а) Цивільна підстава.
б) Юридична підстава. Сфера здійснення.
в) Неправомірна поведінка
г) Можливість застосування державного примусу
45. До форм господарсько - правової відповідальності належать:
а) Докази, що підтверджують ці обставини
б) Проведення переговорів.
в) Господарсько - організаційні санкції. Сплата неустойки.
г) Суми претензій та її розрахунки
46. Характерними рисами оперативно - господарських санкцій є ті які...
а) Застосовуються на розсуд кредитора
б) Передбачаються законом або договором
в) Мета застосування - захист інтересів кредитора
г) Варіант а,б,в.
47. Суб'єктами банкрутства не можуть бути:
а) Казенні підприємства
б) Відокремлені структурні підрозділи юридичної особи
в) Державні підприємства, майно яких не підлягає приватизації
г) Варіант а,б,в.
48. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється протягом:
а) 10 робочих днів
б) 5 робочих днів
в) 7 робочих днів
г) одного місяця
49. Управління підприємством здійснює:
а) Власник або уповноважений ним орган
б) Профспілковий комітет
в) Загальні збори трудового колективу
г) Наймана особа
50. Які повноваження здійснює державний орган з питань банкрутства?
а) Визначає дату проведення суду
б) Готує та подає на затвердження Кабінету Міністрів України
в) Формує ліквідаційну комісію
г) Припиняє повноваження органів управління та власника майна банкрута
51. Які судові процедуризастосовують до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство
а) Розпорядження майном боржника
б) Мирова угода
в) санація
г) Варіант а,б,в.
52. Санація у справі про банкрутство проводиться для:
а) Оздоровлення фінансово - господарського становища боржника
б) Заходи щодо захисту майна боржника
в) Аналіз фінансового становища боржника
г) Розгляд заяв кредиторів
53. Які основні повноваження здійснюють державні органи приватизації у межах своєї компетенції?
а) Створюють комісії з приватизації
б) Беруть участь у розробці міжнародних договорів України з питань державної власності та її використання
в) Контролюють виконання умов договорів купівлі - продажу державного майна
г) Варіант а,б,в.
54. За ознакою підстав виникнення договірних зобов'язань розрізняють:
а) Довгострокові договори
б) Планові договори
в) Новітні договори
г) Комплексні договори
55. На які види експорту та імпорту, згідно із ст. 17 Закону "Про ЗЕД" встановлюється заборона?
а) Демпінговий імпорт
б) Експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності
в) Імпорт продукції та послуг, що містять пропаганду ідей війни та расизму
г) Варіант б і в
56. Які господарські організації без статусу юридичної особи ГК виключив зі складу суб'єктів ЗЕД?
а) Промислово - фінансові групи
б) Пайові інвестиційні фонди
в) Іноземні господарські організації
г) Варіант а,б,в.
57. Конкурентними способами укладання господарських договорів є...
а) Торги
б) Конкурси
в) Конкурентні переговори
г) Варіант а,б,в.
58. У разі зміни юридичної адреси суб'єкта підприємницької діяльності або місцезнаходження його структурного підрозділу, власник торгового патенту зобов'язаний повідомити про це письмово у триденний термін орган...
а) Податкової служби
б) Міської ради
в) Реєстрації
г) Обласної адміністрації
59. Усі учасники зовнішньоекономічної діяльності при її здійсненні повинні дотримуватися таких принципів:
а) Свободи зовнішньоекономічного підприємництва
б) Юридичної рівності і недискримінації
в) Верховенства закону
г) Варіант а,б,в.
60. До органів державного регулювання ЗЕД належать...
а) Національний банк України
б) Державна митна служба України
в) Антимонопольний комітет
г) Варіант а,б,в.
61. За тривалістю застосування у сфері господарювання договори бувають:
а) Традиційні
б) Нетрадиційні
в) Довгострокові
г) Разові
62. За ступенем складності

 
 

Цікаве

Загрузка...