WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

управлінських рішень
г) перевірка стану об'єкта на відповідність заданим параметрам
41. Вибірковий - це контроль при якому:
а) контролюються випадкові елементи сукупності
б) важко зробити правильний вибір
в) контролюються всі елементи сукупності
г)
42. Бюрократичний контроль передбачає:
а) застосування суворих правил та стандартів
б) прозорість інформації та базування на корпоративній культурі
в) наявність спеціалізованих контрольних служб
г) орієнтацію на групові норми та традиції
43. Норми функціонування - це:
а) критерії, за якими оцінюється дія системи управління або хід виконання виробничого процесу
б) максимально допустима величина абсолютних витрат сировини, матеріалів, пального, енергії для виконання роботи встановленої якості
в) показники, що характеризують відносні величини використання засобів і предметів праці
г) максимальна кількість працівників, що перебуває у безпосередній підлеглості керівника
44. Системний процес отримання і оцінки об'єктивних даних про економічні дії та процеси, що відбуваються на підприємстві, їх відповідність певному критерію та доведення наслідків перевірки до зацікавлених користувачів - це:
а) аналіз
б) бухгалтерський облік
в) аудит
45. Для підвищення ефективності контролю потрібно:
а) покращити інформаційний обмін між працівниками
б) запровадити тотальний, прискіпливий контроль
в) здешевити його для організації
46. Спосіб тимчасової передачі грошових коштів, товарів та інших цінностей на умовах повернення та платності:
а) банківський кредит
б) комерційний кредит
в) аудит
г) дотація
47. Обов'язкові платежі до бюджету, які здійснюють фізичні та юридичні особи:
а) тарифна ставка
б) компенсація
в) податок
г) акцизний збір
48. Показник, який стимулює випуск необхідної продукції, сприяє фінансовій стабілізації, структурним змінам в організації, активізує інвестиційну та інноваційну діяльність:
а) ціна
б) грошові кошти
в) інвестиція
г) платіж
49. Розпорядчі дії реалізуються:
а) наказами
б) розпорядженнями
в) вказівками
г) 1, 2, 3
50. Обмін інформацією між двома і більше особами - це:
а) комунікаційний процес
б) процес спілкування
в) процес керівництва
г) 2, 3
51. Зворотній зв'язок в комунікаційному процесі - це:
а) інформаційні перенавантаження в системі комунікацій
б) процес декодування отриманої інформації
в) реакція на отримане повідомлення
г) реакція відправника інформації
52. Шум - це:
а) гамір
б) те, що деформує зміст повідомлення
в) неправильний вибір засобів комунікації
г) нерозуміння настроїв і потреб підлеглих
53. Перепони в комунікаціях створюють:
а) недоліки в організаційній структурі управління
б) помилки в розрахунках
в) регулювання
г) планування
54. Комунікації бувають:
а) внутріоособові
б) ліберальні
в) неформальні
г) функціональні
55. Найбільш ефективними в організації є комунікації:
а) вертикальні
б) горизонтальні
в) неформальні
г) між організацією та зовнішнім середовищем
56. Перевагами письмових комунікацій над усними є:
а) добре збереження інформації
б) складність поновлення
в) економія часу
г) більші витрати на оформлення
57. Перевагами усних комунікацій над письмовими є:
а) можливість доведення до багатьох працівників
б) об'ємність інформації
в) забезпечення глибшого взаєморозуміння
г) швидкість формулювання повідомлення
58. За формою передачі інформація буває:
а) візуальна
б) усна
в) письмова
г) 1, 2, 3
59. Елементом графіку є:
а) ціна
б) легенда
в) зворотний зв'язок
г) діаграма
60. Вдосконалення міжособових комунікацій можливе на основі:
а) об'єктивної оцінки трудомісткості управлінської функції
б) використання зрозумілої мови, міміки, жестів
в) вдосконалення документопотоку
г) швидкого формулювання повідомлень
61. Вибір, який повинен зробити керівник, щоб виконати посадові обов'язки:
а) інтуїтивне рішення
б) стратегія
в) організаційне рішення
г) альтернатива
62. Ухвалення управлінського рішення - це:
а) вибір лінії поведінки, здійснений керівною особою
б) вибір однієї з кількох можливих альтернатив
в) процес обміну інформацією для вирішення певної проблеми
г) нарада з виробничих питань
63. Найчастіше непрограмовані рішення доводиться приймати керівникам:
а) вищого рівня управління
б) середнього рівня управління
в) низової ланки управління
64. Метод групового ухвалення рішень, який застосовується у випадку, коли члени групи фізично неможуть бути присутніми в одному місці - це:
а) колективне обговорення проблеми
б) номінальний груповий спосіб
в) метод Дельфі
г) спілкування у неформальній групі
65. Модель як економічна категорія - це:
а) умовний образ об'єкта дослідження
б) реальний об'єкт у мініатюрі
в) креслення, графічне представлення чого-небудь
г) спрощене відображення об'єкта, що відображає найбільш істотні його характеристики
66. Схематичне відображення дій у менеджменті з врахуванням фінансових результатів, ймовірності їх отримання та можливості порівняння альтернатив - це один із способів моделювання, який має назву:
а) платіжна матриця
б) дерево рішень
в) економічний аналіз
г) діаграма
67. Точка беззбитковості - це:
а) об'єм випуску продукції, при якому підприємство покриває всі витрати на виробництво
б) рівень витрат підприємства, який дозволяє уникнути збитків
в) комплексний план досягнення мети підприємства
г) графік
68. Прогнозування - це:
а) передбачення майбутнього з використанням минулого досвіду та теперішніх подій
б) передбачення, ймовірність появи яких-небудь результатів
в) процес досягнення майбутньої мети підприємства
г) відображення майбутнього за допомогою символів
69. Методи прогнозування в цілому поділяються на:
а) якісні та кількісні
б) економічні та соціальні
в) формальні та неформальні
70. Традиційно виділяють два види груп:
а) формальні і неформальні
б) цільові групи і групи вдосконалення процесів
в) гуртки якості і групи вдосконалення діяльності підрозділів
г) групи за інтересами
71. Формальні групи виникають в результаті:
а) вертикального та горизонтального поділу праці
б) аналізу зовнішнього середовища
в) спільного проведення людьми вільного часу
г) спільного здійснення певних видів діяльності
72. До формальних груп відносять:
а) неформальних лідерів
б) клуб шанувальників шахів
в) директора банку
г) начальника цеху та його заступників
73. Характерними рисами формальної групи є те, що:
а) лідер впливає на членів групи шляхом персонального впливу
б) метою створення групи є ефективність і прибуток
в) контроль

 
 

Цікаве

Загрузка...