WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

Екзаменаційні тести по менеджменту - Реферат

основних фондів під впливом НТП
в) Поступове погашення вартості основних фондів шляхом її перенесення на собівартість готової продукції
г) зношення фондів, у результаті чого вони перестають задовольняти поставленим вимогам
17. Виробнича потужність підприємства це:
а) Максимальний випуск продукції у вузькому місці
б) Система адресних завдань по виробництву продукції
в) Максимально можливий річний випуск продукції за наявних організаційно-технічних умов
г) Максимально можливий річний випуск продукції з використанням резервного обладнання
18. Чинниками, що впливають на фізичне зношування основних фондів є:
а) Оплата праці
б) Ступінь завантаження фондів
в) Ступінь зношення
г) варіанти б і в
19. Вкажіть джерела формування власних фінансових ресурсів
а) прибуток
б) Кредитні кошти
в) Статутний капітал
г) варіанти а і в
20. Що відноситься до об'єктів інтелектуальної власності
а) Товарні знаки
б) акції
в) "Ноу-хау"
г) Промислові знаки
21. Вкажіть види нематеріальних ресурсів підприємств
а) вексель
б) Товарні знаки
в) акція
г) Промислова власність
22. Нематеріальні активи оцінюються за:
а) Відновною вартістю
б) собівартістю
в) Залишковою вартістю
г) усі вірні
23. Структура оборотних засобів це:
а) Питома вага кожного елементу в загальному обсязі оборотних засобів
б) Їх склад за елементами
в) Співвідношення окремих елементів у загальній сумі оборотних фондів
г) Співвідношення між вартістю оборотних фондів і фондів обігу
24. До складу оборотних засобів не включають:
а) Тару і паливо
б) верстати
в) сировина і основні матеріали
г) Грошові засоби
25. До складу фондів обігу включають
а) Витрати майбутніх періодів
б) Грошові засоби
в) Товари на складі
г) Варіанти б і в
26. Норма виробничих запасів у днях забезпеченості містить:
а) Підготовчий запас
б) Сезонний запас
в) технологічний запас
г) варіанти а і в
27. Які показники характеризують оборотність оборотних засобів
а) Коефіцієнт використання матеріалу
б) Коефіцієнт оборотності
в) Питома матеріаломісткість
г) Відносна матеріаломісткість
28. Фінансові інвестиції передбачають вкладення капіталу для:
а) Простого відтворення основних фондів
б) Придбання цінних паперів
в) Відшкодування витрат виробництва
г) Простого і розширеного відтворення основних фондів
29. Капітальні вкладення це:
а) Короткострокові вкладення капіталу з метою отримання прибутку
б) Грошові засоби, спрямовані на створення нових основних фондів
в) Грошові засоби спрямовані на реконструкцію діючих фондів
г) варіанти б і в
30. Що є джерелами формування інвестиційних ресурсів
а) Бюджетні асигнування
б) Залучені кошти
в) Власні кошти
г) Варіанти б і в
31. Капітальні вкладення ефективні, якщо:
а) TOK TH
б) TOK TH
в) EPг) усі вірні
32. Вкажіть величину нормативного коефіцієнта економічної ефективності капітальних вкладень при ТОК = 6,7
а) 0,1
б) 0,25
в) 0,5
г) 0,15
33. Вкажіть основні організаційні форми будівництва:
а) господарська
б) пряма
в) змішана
г) усі вірні
34. Акція - цінний папір, що:
а) Свідчить про надання позики і гаситься за номіналом
б) Свідчить про надання комерційного кредиту
в) Надає право на частку прибутку
г) Зобов'язує до відповідальності за результати діяльності підприємства
35. Поняття науково-технічного прогресу (НТП) і науково-технічної революції (НТР):
а) рівнозначні
б) Поняття НТР ширше від - НТП
в) Поняття НТП ширше від - НТР
г) Не пов'язані
36. Комплексна механізація виробництва містить процеси:
а) допоміжні
б) обслуговуючі
в) управління
г) варіанти а і в
37. Сумарний економічний ефект від впровадження нової техніки включає:
а) Ефект на витратах експлуатації
б) Ефект на витратах виробництва
в) Ефект від підвищення продуктивності обладнання
г) варіанти а і б
38. Інноваційні процеси поділяються на:
а) Механічні
б) технічні
в) організаційні
г) варіанти б і в
39. Вкажіть види конструкторських документів
а) зразки
б) копії
в) завдання
г) усі вірні
40. Вкажіть методи забезпечення якості продукції
а) соціологічні
б) економічні
в) правові
г) варіанти б і в
41. Вкажіть методи визначення якості продукції
а) органолептичні
б) експертні
в) бальні
г) варіанти а і б
42. Сертифікат продукції - це документ, який
а) Засвідчує право власності на продукцію
б) Засвідчує рівень якості продукції
в) Підтверджує рівень конкурентоспроможності продукції
г) Дозволяє продавати продукцію на міжнародних ринках
43. Технічний контроль якості продукції на підприємстві буває:
а) поточний
б) одиничний
в) статистичний
г) усі вірні
44. Вкажіть основні форми спеціалізації виробництва
а) комплексна
б) одинична
в) предметна
г) усі вірні
45. Назвіть види кооперування
а) планове
б) агрегатне
в) подетальне
г) На базі спеціалізації
46. Вкажіть принципи організації виробництва
а) пропорційність
б) неперервність
в) комплексність
г) варіанти а і б
47. Рівномірність випуску продукції забезпечується принципом
а) прямоточності
б) гнучкості
в) паралельності
г) ритмічності
48. Вкажіть типи виробництва
а) потоковий
б) індивідуальний
в) одиничний
г) усі вірні
49. Назвіть параметри потокових ліній
а) Коефіцієнт змінності
б) ритм
в) Довжина конвеєра
г) варіанти б і в
50. Такт - це проміжок часу між:
а) Випуском окремих виробів
б) Випуском партій виробів
в) Запуском партій виробів
г) Запуском двох сусідніх окремих виробів
51. Вкажіть методи організації виробництва
а) Масовий
б) серійний
в) поточний
г) одиничний
52. Назвіть види руху предметів праці у виробництві
а) неперервний
б) послідовний
в) паралельний
г) варіанти б і в
53. Ремонтне господарство мітить
а) Основні цехи
б) Допоміжні цехи
в) Ремонтні майстерні
г) усі вірні
54. Міжремонтний період - це проміжок часу
а) Між двома капітальними ремонтами
б) Між двома суміжними ремонтами
в) Між двома оглядами
г) Від моменту введення в дію обладнання до першого малого ремонту
55. Норма витрат інструменту враховує
а) Кількість часу, необхідну для виготовлення одиниці продукції
б) Кількість інструментів, необхідну для виробництва продукції
в) Стійкість інструменту
г) Всі відповіді вірні
56. Якийвид транспорту відноситься до зовнішнього
а) міжцеховий
б) елеватори
в) електрокари
г) залізничний
57. Що включають до складу собівартості транспортних робіт
а) Сировину і матеріали
б) транспортування
в)

 
 

Цікаве

Загрузка...