WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Розробка системи менеджменту в малому підприємстві - Курсова робота

Розробка системи менеджменту в малому підприємстві - Курсова робота

тестування профілактичного плану функціонування механізмів, що впливають на безпеку руху, в т.ч. світлотехніку.
2.2.5 План виробництва.
Внробнича база складається з двох основних підрозділів .
Салон продажу 200 м? і станція обслуговування. Салон продажу розміщений в оглядовому місці, "лицем до купця".Створено максимальний доступ до взірців авто, освітлення, музичне супроводження, повний набір каталогів, відіокліпи.
Сервісна майстерня 200 м? обладнана 4 робочими місцями з підйомниками та одним резервним з оглядовою ямою, з розрахунку - 3 клієнти в ремонті по запису плюс один терміновий, екстренний.
Забезпечення витратними матеріалами та запчастинами на перших порах через спеціалізовані фірми в Україні. По мірі розвитку об'ємів - створення власного консигнаційного складу запчастин через постачання від заводу-виробника. Витрати на утримання складу перекриваються доходами від продажу частин.
Обладнання, крім підйомників, повний комплект ручного інструменту універсального та спеціалізованого і обов'язково тестери і комп'ютери для ремонту сучасних авто з електронними системами керування та захисту.
Загальна вартість статутного фонду для забезпечення старту - 1 млн. гр.
2.3 Організація взаємодії
2.3.1.У відповідності до стратехнічного плану вибираємо структуру нашого МП. Для цього будуємо органіграму управління ( рис .1. ).
Рис 1 Органіграма управління МП
2.3.2 Далі описуємо чисельність, функції посадових осіб, розв'язуємо питання їх делегування і повноваження. Дані заносимо в Таблицю 2.
Таблиця 2 Чисельність і функції посадових осіб МП
Посада керівника Чисельність чол. Функції
(види діяльності працівників )
Відповідальність і
Повноваження
Генеральний директор
Керівник сервісу
Керівник постачання
Директор маркетінгу і продажу
Бухгалтер Один
Один
Один
Один
Один
Загальне керівництво,
Робота з інвестором
Рішення технічих питань, повязаних з сервісом
Забезпечення запчастинами по оптимальих цінах
Реклама і продаж автомашин
Фінансовий облік Вирішує всі фінансові і кадрові питання
Робота з інвестором
Відповідає за технічний стан відремонтованих автомобілів.
Приймає роботу і здає клієнтам
Відповідає за створення консигнаційного складу запчастин, облік і свооєчасне поповнення.
Вибирає поставщиків і ціни.
Вирішує текучі питання звязані з номенклатурою пропозицій і проводить ціову політику до тенційних купців
Відповідає за фінансовий стан на МП, податки і розрахунки з клієнтами.
2.4. Мотивація.
2.4.1. З врахуванням місії і цілей МП описуємо механізми мотивування і заносимо їх в Таблицю 3
Таблиця 3
Застосовування теорії мотивації
На МП по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
Назва теорії мотивації Короткий зміст та
Особливості
Примінення Обгрунтуван -ня можливості застосування в організації Елементи си- стеми матер. стимулюванн праці, де ві -добржен теор
Гер- берга ГІГІЄНІЧНІ ФАКТОРИ
1.Політика МП і адміністрації - скерована на спільну зацікавленість в створенні імеджу підприємства.
2.Умови праці - близькі до взірцевих західних.
3.Заробіток - повязаний з результатом ро-боти кожного і відчуттям перспективи росту.
4.Міжособисті відносини - ієрархічна, виконавча. Залежність при колегіальних ступенях.
5. Контроль за роботою - самоконтроль в системі "батога і пряника" - від "нагороди" за результат втрати роботи.
МОТИВАЦІЇ
1.Успіх МП - гордість працівників, що там працюють.
2.Просування на службі - розвивається фірма - є шанс зайняти вищий ранг.
3.Визнання - подвійне від керівництва від клієнтів
4.Висока ступінь відповідальності - матеріальна, звязана з працею з автомобілем і професійна - безпека руху.
5. Можливість творчого і ділового росту -
зв'язана з сервісом автомобіля 2000 року, їх продаж в ринкових умовах, комп'ютерезація. Економічна ситуація на Україні 1999 р змушує засто-сування моти-вації, що дає фізіологічний мінімум сьо-годні і стиму-лює всі фак-тори психоло гічного плану на підготовку особистості до роботи в ре-альному рин-ку завтра.
Тісне пов'я-зання теорії очікувань росту з тео-рією справед-ливої винаго-роди. Для менеджменту комбінована комісійна або прогресивно-комісійна форма оплати з фіксованим мінімумом.
Для робітників комбінована погодинно-відрядна.
2.4.2 На основі теорії мотивації встановлюємо оплату працівникам МП величини розрахунків заносимо в Таблицю 4
Таблиця 4
Результати розрахунків заробітної плати працівників
Посадові особи Тариф. Розряд
(посадо-вий оклад), грн. Тарифн ставкагрн. Надбавки (доплати) Премії Велич. місячнсї заробіт. плати грн
Харак-тер Вели-чина, грн Характер Величина, грн.
Генеральн.директор
Керівник сервісу
Керівник постачан.
Директор маркетін-гу і про-дажу
Менеджер і спеціа-ліст по ко-мп'ютерах
Бухгалтер
Комірник
Майстер
Робітники
Шофер
500
300
300
300
250
300
120
180
150
150
500
300
300
300
250
Персо- льна
-
-
-
За позанор-мований час
100
-
-
-
50
Від продажу
Від прибутку
Від прибутку
Від прибутку
-
За виконання О.В.З
Від рпи
300
100
100
100
50
900
400
400
400
350
2.5 Контроль
Показники відповідних видів контролю приводиму в Таблиці.5.
Таблиця 5
Контроль в МП
Види контролю Характеристика процесу контролю для кожного виду Зворотній зв'язох Оцінка впливу контролю на посадові особи і підрозділи організації Служби і посадові особи, які відповіда-ють за ре зультати контролю
Попередн контроль ресурсів:
Людських
Матеріаль-них
Фіінансо-
Вих
Поточний
Заключний
Режимний, методи ка оцінки вико- нання завдань графік
Створення методи-ки обліку, нормати-вів використання
Створення бізнес-плану, нормативів, дотримання подат-кового законодавсва
Виконання правил внутрішн ропорядку
Виконання прямих службових повно-важень
Текучими законо-давчими актами
Якості виконання сервісу обємів про-даж
Підсумки фінансо-вої діяльності
Звітність в держав-них інстанціях
Тестунання робіт по сервісу на безпеку руху.
Забезпечення транспорту, зв'яз-ку, робочих місць
Коректування нормативів вико-ристання на оди-ницю продукції.
Коректувня бюд-жету, розподілу доходу на розви-ток і споживання
Взаємна дія в до-сягненні прибут-ку.
Корекція відхи-лень від заданого режиму в процесі роботи
Корекції при від-хиленнях.
Стимуляція при виконанніабо санкції при нару-шенні
Зменшення нетрудових витрат
Зменшення матеріальних

 
 

Цікаве

Загрузка...